satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Steda 17.11.2004 - 02:25:36 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 374 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie dnes
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004 dnes
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat vera
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem vera
Nov rekord Novn TV JOJ vera
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz vera
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize vera
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny
Zo zasadnutia RVR
HBO pripravuje nov filmov kanl

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Slovensk rozhlas op s deficitnm rozpotom
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 16.06.2004


Minul tde schvlila rozhlasov rada rozpoet Slovenskho rozhlasu pre rok 2004 vo vke mnus 120 mil. Sk, tak ako jej ho predloil manament SRo. Rovnako ako poas 11 rokov, aj tento rok sa schvlil v SRo deficitn rozpoet.


Poda ekonomickej riaditeky rozhlasu Hildy Gajdoovej ide o systmov chybu. Keby sme predloili na schvlenie vyrovnan rozpoet, bolo by viac ako pravdepodobn, e ho nenaplnme, pretoe prjmy, ktor zskavame na zklade Zkona o koncesionrskych poplatkoch a z reklamy nie s dostaton na pokrytie nkladov na zabezpeenie innost, ktor nm uklad Zkon o Slovenskom rozhlase. Nvrh nkladovho rozpotu je pritom pripraven ako vrazne retriktvny, pretoe aj napriek nrastu niektorch nkladov v dsledku zmeny sadzby DPH zo 14 % na 19 % s celkov nklady SRo na rok 2004 plnovan o viac ako 35 mil. niie ako boli skuton nklady v roku 2003. Ak by sme teda chceli hospodri bez straty, znamenalo by to nutnos zrui vkon niektorch innost, ktor nm vyplvaj zo zkona, o vak neprichdza do vahy, hovor Hilda Gajdoov.

Problmom je poda nej chyba v zkone, ktor nedostatone riei vymhatenos koncesionrskych poplatkov. Verejnoprvnemu rozhlasu aj televzii to spsobuje vpadok v plnovanch prjmoch. Poda generlneho riaditea STV Richarda Rybnka dnes z 1,8 milina slovenskch domcnost plat televzii poplatky 1,3 milina. U ns neplatiov predstavuje vye 400 tisc domcnost, preto sa zaoberme prpravou nvrhu novho rieenia zkona, ktor by mal riei zmenu v inkasnom systme poplatkov. Navrhujeme, aby povinnos plati poplatky boli viazan na domcnos, nie na vlastnctvo prijmaa, ako tomu bolo doteraz. Vychdzame pritom zo tatistickch dajov o tom ako s domcnosti vybaven prijmami, povedala. Pomc by malo aj navrhovan zvenie poplatkov pre rozhlas na 50 Sk. Keby bolo minul rok schvlench 50 Sk a nie sasnch 40 Sk, SRo by nebol poda nej dosiahol za rok 2003 stratu 63 mil. Sk a nie 144 mil. Sk. ako bolo plnovan.

Tohtoron 120 mil. Sk stratu navrhuje vedenie rozhlasu riei zo ttneho rozpotu. Rokujeme s rezortom financi o tejto monosti, rovnako ako aj o celkovej finannej stabilizcii SRo, preto je potrebn hovori nielen o doterajch stratch, ale aj perspektvnom rieen do budcnosti, ktor poda nho nzoru spova predovetkm v spomnanej zmene zkona o koncesionrskych poplatkoch, v novch a precznejch formulcich a defincich o tom kto je platiteom poplatku a o je to koncesionrsky poplatok. uzavrela Hilda Gajdoov


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 14.6.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
20/06 Ztra zahajuje vysln nov rakousk stanice Puls TV
11/06 Licenn rada udelila pokutu STV, riei presah reklamy do hokeja
10/06 Nov celodenn anglick vysln CRI na KV
09/06 Bu njdeme in kanl pre TV JOJ, alebo pre digitlne vysielanie
08/06 trns zujemcov o FWA 3,5 GHz

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!