satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 20.11.2004 - 19:28:48 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 378 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy dnes
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004 vera
"Andl v Americe" startuj na HBO vera
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje vera
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Telekomunikan zkon a Konvergence I.
Autor: Zdenk Duspiva, e-mail: Pidan: 29.08.2004

Po vce ne roce pprav, po pipomnkovm zen a pravch, po projednn v Legislativn rad vldy byl mezi prvnmi body jednn nov vldy pedloen nvrh Zkona o elektronickch komunikacch (dle jen ZEK). Nov vlda si vzala tden na jeho prostudovn do dalho zasedn 1.z. I pes potebnost aplikace pslunch Evropskch smrnic do naeho prvnho rmce existuje vak k samotnmu zkonu stle ada pipomnek.

Nvrh Ministerstva informatiky vznikal v podmnkch bval vldy a v dob krtce po vzniku tehdy zcela novho ministerstva. Nvrh krom zmny telekomunikanho zkona .151/00 Sb. okrajov, ovem z hlediska dopadu zsadn mn i jin zkony. Pedevm Zkon o provozovn rozhlasovho a televiznho vysln .231/01Sb. V principu nvrh MI reaguje na oddlen regulace obsahu a regulace pstupu tak, jak je tomu v ostatnch evropskch zemch. Nvrh je ale v tto sti podle mho nzoru velmi zjednoduen a nedokonen. e-li se aplikace novch technologi a novch zpsob vysln televiznch a rozhlasovch program, mlo by se k nvrhu na zmny pistoupit koncepn a komplexn. Dl novelou se v rmci vzniku novho zkona mn mediln zkon, kter pidlova vlda plnovala bhem letonho roku vytvoit zcela nov (termn byl pro Ministerstvo kultury po posunu stanoven do 3.tvrtlet 2004). Pi tak velkm zpodn, kter nvrh ZEK nabral, se jeho projednvn posunulo u do doby, kdy u jsou znmy dal skutenosti a informace o parametrech a monostech digitlnho vysln u ns.

Ji dve jsem litoval absence ir koncepn diskuze nad systmem regulace mdi v podmnkch konvergence mdi a telekomunikac. Zkon napsan ji v tm definitivn podob tyto koncepn vahy pedbh. Souasn spory resp. nejasnosti mezi regulanmi orgny jsou jen dalm podntem pro reln vahy nad monost konvergence regulanch ad. Nvrh ZEKu mn tak fungovn T, kdy zavd zcela nov zpsob vrcholovho zen T - prostednictvm 5tilenn Rady T. Mimochodem i v tchto stech je ZEK pomrn nedokonal, ponaje poadavky na nov leny Rady (me se jimi zjednoduen stt kad vysokokolk) pes nejasnosti pi vzniku tto Rady a po jej postupn doplovn.

Nvrh se v obecn poloze pikln k dominanci techniky a technickch rozhodnut, kter budou na pt jednoznan determinovat monosti pro obsah vysln. RRTV se tak tmto nvrhem dostv do celkem pasivn role, prv nyn v dob relativn revolunch zmn z hlediska kvalitativnho a kapacitnho rozsahu vysln. Nvrh zkona vkld navc do kompetenc nezvislho T velmi rozshl pravomoci, kter budou mt zsadn vliv na mediln oblast v R. Kritizovna je i monost T svm rozhodovnm urovat tzv. veejn zjem. Je vytvena monost vzniku rizik, na kter se obas v diskuzch upozoruje. Jednm z nich je i nzor, kter varuje ped monost ovldnut poslenho regulanho orgnu aktuln vldnoucmi politickmi stranami a jeho zpolitizovnm (veden T jmenuje vlda na nvrh MI). O tom, e tyto tendence a pokuen u ns v praxi ji existuj, nen teba dle podrobn pst. O dalch problmech, kter nvrh ZEKu pin, se dostaten diskutuje na specializovanch webech. Znm jsou i vhrady jinch vldnch resort, kter kritizuj fakt, e jejich ryze odborn pipomnky z prbhu letonho projednvn nebyly do vsledn verze nijak zapracovny. K nedoeenm a mon trochu podcennm otzkm se ad i nedostaten vyjasnn vztah k dosavadnm normm, k zvazkm z nich vzniklch a k ji vydanm sprvnm rozhodnutm, kter pi innosti tohoto nvrhu zkona mou jet znamenat znan komplikace.

Pechod na digitln vysln rozhodn nen ani v naich podmnkch jednoduchou zleitost. Nov vlda schvlila ve svm programovm prohlen jako prioritu vytvoen Nrodn strategie pechodu na digitln vysln stejn jako pijet novho telekomunikanho zkona. ili zpesnn aktualizovan Koncepce digitalizace do kompaktnjho a perspektivnjho dokumentu spolu s jakmsi provoznm dem pro prci regultor a provozovatel. K tomu ovem chyb stanoven poad nebo ppadn soubhu prac nad obma dokumenty.

Hovome-li o legislativ , nesmme zapomenout na postaven mdi veejn sluby. Tento pojem je opt obecn formulovn ve vldnm programu. Ve snmovn zatm le v prbhu projednvn vrcen nvrh novho Zkona o esk televizi, vetn prav ve prospch digitlnho vysln. Pracovn skupina parlamentn mediln komise pro posouzen slouen veejnoprvnch mdi oslav pomalu rok od svho vzniku, ovem provzen jej absolutn neinnost. Do toho se v prvn zijov den rozhodne vlda zkonnou novelou navit koncesionsk poplatky a nvrh pak zcela jist pejde v parlamentnmu projednn a schvlen.

Z hlediska perspektivy a postaven RRTV ji v loskm roce zaznla ada nvrh na een od ady vldnch politik. Neurit nvrhy pedsedy vldy Vladimra pidly nebo Pavla Dostla na vznik novho sprvnho orgnu jsou znmy. Tak ministr Mlyn, kter je v nov vld opt ministrem informatiky, hovoil nkolikrt o plnech na budouc uspodn regulanch instituc. Napklad v dubnu 2003 na BBC uvedl, e o monosti slouen regultor uvaoval u mnohem dve jako opozin poslanec. Tento postup oznail jako sprvn koncept, ovem v ministrov vldn funkci a v praxi se vc zatm dle neposunula. O doasnosti v postaven souasnho modelu RRTV hovoil i Milan Jakobec na stejn rozhlasov stanici jet ped svm zvolenm.

Souasn legislativn nvrh Zkona o elektronickch komunikac v ad ppad opt spolh na koordinaci a spoluprci obou regultor. Pitom i souasn normy, z hlediska digitlnho vysln velmi strun, pedpokldaj v ad ustanoven dohodu obou instituc. Praxe je ve skutenosti jin, by zcela jist vedena dobrm myslem vc digitalizace nebrzdit. Ze zahrani je znmo, e od pijet komplexnj legislativy, zahrnujc nov formy vysln, je poteba doby okolo dvou let pro zahjen pilotnch projekt a zhy na to na sputn plnohodnotnch projekt. U ns se mimochodem krok pilotnch projekt stle njak vypout.

V rmci koncepnho a systmovho pstupu a v procesu postupujc digitalizace tedy nezbv, ne se mylenkou konvergence regultor serizn zabvat a veker vahy o mediln problematice spojit do koordinovan diskuze a kvalitn legislativn ppravy. V zahrani tento proces probhl, by s rozdlnmi vstupy a vsledky. Ve Velk Britnii ji OFCOM jako konvergovan regultor naplno funguje, podobn jako je tomu napklad v Itlii, USA, Kanad a Japonsku. Jeden regulan orgn funguje i ve Finsku , Slovinsku i ve panlsku.


Ing.Zdenk Duspiva, publicista


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/08 TV Pardubice me vyslat do 30.6.2007
27/08 STV dosiahla zisk, SRo je v strate
26/08 Tiskov zprva z 16. zasedn RRTV
26/08 Licenn rada trestala vulgrne texty a nsilie
19/08 Nov modern vysla ve Znojm zlepil pjem Primy

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!