satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
tvrtek 21.04.2005 - 09:39:38 online 10 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
19%
MMDS
9%
DVB-T
10%
satelitu
32%
Hlasovalo 791 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Spor o televizn divky ve Vlaimi uvzl zatm na mrtvm bod dnes
Semin Rady esk televize o prezentaci kultury a umn v T dnes
Ro(c)k podvrak dal film v koprodukci TV Nova dnes
Mstsk soud v Praze opt zruil rozhodnut RRTV vera
Volby Nejvtho echa na stednch kolch - stedokolci u maj jasno vera
Nov esdielna sria Dolce Vita na TA3 vera
DVB-T ve Francii: v jnu IPTV s MPEG-4
Severn Hesensko: privtn terestrick vysln skonilo 18.4.2005
Nautik TV bude ma aj vlastn reality show Vetci na palubu
Talk show Uvolnte se, prosm m stle vce divk

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Club, MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, TMF, VH1, VH2, VH1 Classic a TMF na msc duben, Galaxie sport, Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 16. - 18. tden.

07/03 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, BBC Prime, Cartoon, CNN, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO2 Guide, MTV Eu, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a TCM na msc duben.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Stanice a vyslae
Stanovisko k zaatiu konania voi SR zo strany E v oblasti elektronickch komunikci
Autor: PR Press ato.sk, e-mail: Pidan: 16.04.2005

Skutonos, e Eurpska komisia ohlsila zaatie konania voi Slovenskej republike vo veci nedostatonho implementovania regulanho rmca E v oblasti elektronickch komunikci, je len potvrdenm toho, e upozornenia Asocicie telekomunikanch opertorov v tomto zmysle neboli nepodloen a nae obavy neopodstatnen tak ako to viackrt uviedol Telekomunikan rad SR.

Je smutn, e k takmuto kroku EK pristpila, ale je to vsledok ignorancie a bagatelizovania mnostva jej upozornen na nedostatky a mnohch iadost o npravu zo strany kompetentnch orgnov Slovenskej republiky na ele s Telekomunikanm radom SR. Treba len dfa, e sa kompetentn funkcionri zobudia a zjednaj npravu tak, aby zamedzili sankcim zo strany sdu v Luxemburgu, ktor by mohli ma zsadn negatvny dopad na verejn financie Slovenskej republiky a mohli by vrhn na Slovensko tie nemohcnosti plni zvzky, ku ktorm sa Slovensko zaviazalo podpisom prstupovej zmluvy, na zklade ktorej sme sa stali lenom E.

Asocicia telekomunikanch opertorov na tieto nedostatky upozoruje u od roku 2001. Ich nerieenie viedlo k tomu, e na Slovensku je v oblasti elektronickch komunikci situcia, ktor nti EK k uvedenm krokom.

V minulosti nebol dostatone implementovan regulan rmec E z roku 1998, ktor predchdzal rmcu z roku 2002. Vtedy platn zkon o telekomunikcich sme sa v zujme vytvorenia rovnakch a nediskriminanch podmienok na podnikanie pre kad subjekt snaili dvakrt zmeni novelou. iadna z nich vak nebola v NR SR schvlen nsledne po jej vrten prezidentom republiky.

Stav mal napravi zkon o elektronickch komunikcich, ktor je platn od 1.1.2004. Tento zkon implementoval eurpsku legislatvu do prva SR, avak jeho ustanovenia nie s uveden do praxe. K 30.6.2004, ako uklad zkon, neboli ukonen analzy relevantnch trhov. Preto nebolo mon uri tzv. podniky s vznamnm vplyvom na trhu, ktor maj v zmysle zkona povinnos poskytova rzne sluby podporujce vytvorenie konkurennho prostredia. Ide o monos vberu opertora, vberu opertora s predvobou, prenositenos sla, uvonenie miestnych veden, nie s pridelen frekvencie v oblasti 3,5 GHz vhodn na budovanie bezdrtovch astnckych veden a pod.

Nebola zabezpeen pln nezvislos regultora, ktorm je Telekomunikan rad SR. Tento je naalej rozpotovan z kapitoly Ministerstva dopravy, pt a telekomunikci , ktor je naalej napriek vhradm EK sprvcom podielu ttu v postmonopolnom poskytovateovi sluieb spolonosti Slovak Telecom, priom toto ministerstvo je zrove garantom telekomunikanej politiky schvlenej vldou SR. Vzhadom k tomu, e telekomunikan politika je postaven na vytvoren konkurennho prostredia, ktor je v rozpore so zujmami dominantnho opertora ide o zjavn stret zujmov na tomto ministerstve.

Pritom konkurenn prostredie a efektvna sa, ktor na Slovensku neexistuje napriek tomu, e zo zkona by mala by u od 1.1.2003, je jedinm garantom prosperity ekonomiky, ktorej je tento sektor sasou. Diskriminciou vyplvajcou z neexistujceho konkurennho prostredia v oblasti poskytovania hlasovch sluieb na pevnej sieti prichdza k nedostatonej ochrane investci v mnohch prpadoch prichdzajcich zo zahraniia, po ktorch tak vehementne volme. Odmietanie zverejnenia privatizanej zmluvy Slovak Telecomu, v ktorej boli zakomponovan nadtandardn podmienky pre investora, vrh na kompetentnch mrano podozrenia z prli zkych vzieb medzi investorom Deutsche Telekomom, Ministerstvom dopravy, pt a telekomunikci, Slovak Telecomom a Telekomunikanm radom SR.

Telekomunikan rad nem dostatok financi na svoju innos. Preto nem a ani neme ma dostatok odbornkov, aby zvldol vetky lohy na kladen a vydval kompetentn a kvalifikovan rozhodnutia. Telekomunikan rad odmieta cenov regulciu napriek tomu, e v minulosti zakpil za nemal finann prostriedky nstroje, ktor mu to umouj. Kompetencie, ktor radu poskytuje zkon o elektronickch komunikcich nevyuva dostatone. Najvy sd SR vyhovuje bez problmu a asovch prieahov vetkm podaniam Slovak Telecomu, o v podmienkach slovenskho sdnictva je prinajmenom podivn. O tom, e rozhodnutia vydva vdy ten ist sudca ani nehovoriac.

Snaha o vytvorenie novho regulanho orgnu na bze samofinancovania, ktor by mal zaa fungova od 1.1.2007 ni neriei, prve naopak erp kapacity pracovnkov MDPT u dva roky a vsledok sa nedostavil.

Poda nzoru Asocicie telekomunikanch opertorov je na kompetentnch orgnoch, aby tento stav rchlo zmenili a dostali Slovensko do lepieho svetla. Telekomunikan rad SR asto informuje verejnos o tom, ak sme asn, sme na piatom mieste rebrka (ide sn o preteky?) a pod. a prepadva sebauspokojeniu. Posledn krok Eurpskej komisie tomu vak vbec nenasveduje.


Ing. Vladimr Ondrovi, predseda ATO


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
16/04 V eskm Krumlov vera zaala tvrt konference o mdich
14/04 Tiskov zprva ze 8. zasedn RRTV
14/04 O povinnostiach STV a Rady STV bude hovori parlament
13/04 Regionln zpravodajstv na Prim m k soudu
13/04 Za pirtskm vyslnm na Prim je manelsk spor

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!