satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 11.11.2004 - 13:04:52 online 6 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 358 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello dnes
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T dnes
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1 dnes
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport dnes
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 1. st
Autor: Dr. Vladimr Mazlek, e-mail: Pidan: 15.03.2003

Prvn st dnes zahajujeme diskusi o STA, ve kter se pokusme souasn stav a znalosti sumarizovat pmo pomoc odpovd odbornk z tto oblasti, a to nejen editel i jednatel odbornch instalanch, reviznch i znaleckch firem, ale tak statistik, prvnk i zstupc centrlnch orgn vytvejcch legislativu k tto problematice.


Stejn jako obas v tisku, tak i na internetovch strnkch probhaj ast a bouliv diskuse k lnkm na rzn tmata. Jednm z nich jsou i diskuse o spolench televiznch antnch, do kterch se sice zapojuj samozejm zastnci vech technologi dodvek televiznho signlu, ale ne vdy jsou jejich odpovdi natolik fundovan a odborn podloen, a tak je adov ten z takov diskuse spe dezorientovn ne pouen.

Abychom se tedy v tto problematice posunuli dopedu, pokusme se souasn stav a znalosti sumarizovat pmo pomoc odpovd odbornk z tto oblasti, a to nejen editel i jednatel odbornch instalanch, reviznch i znaleckch firem, ale tak statistik, prvnk i zstupc centrlnch orgn vytvejcch legislativu k tto problematice.Zanme ovem od zatku, a to tedy histori. Spolen televizn antny se v eskoslovensku zaaly instalovat v edestch letech minulho stolet jako soust vybavenosti nov stavnch bytovch dom. Kolektivn se pracovalo a bytov panelov velkodomy byly vlastn pokusem i o kolektivn bydlen zdvodovan hlavn etenm zemdlsk pdy. Po prvn strnce komentuje renomovan prask prvn kancel vvoj takto :

- zkladem prvnch nzor v tomto oboru je sice ponkud ji letit zkon o telekomunikacch . 110/ 1964 Sb., kter byl sice ji nkolikrt novelizovn, ale podstatn odstavce pro STA zmnny nejsou. Podle jeho 5 odst. m oban stle prvo na zzen rozhlasov a televizn antny za uritch podmnek, kdy zzen STA na bytovm dom je nadazeno nad zzenm individuln antny, a tk se to vslovn program tuzemskho veejnoprvnho vysln a vysln s licenc z terestrickch vysla. Pro pjem jinch televiznch stanic ze zahrani lze podle pozdjch prvnch prav pout i individuln antnu i satelitn zazen. Dleit je ovem zvr 5 odst., kter k, e STA je nedlnou soust stavby a peloen nebo pravu antn me nadit stavebn ad, a to jen z dvodu ohroen stavebnho stavu nemovitosti, nebezpenosti pro okol nebo naruen vzhledu domu. Posledn podmnka se vak me aplikovat na historick budovy ped rekonstrukc, co ovem panelov domy nejsou.

Prvnci ve vkladu pokrauj dle: majitel nemovitosti je zsadn oprvnn zdit spolenou antnu do svho majetku bez souhlasu njemnk, ale nikdo neme bt nucen k tomu, aby souhlasil se zavedenm ppojky ( nebo TKR ) do svho bytu a nebo aby dokonce toto zazen uval. Ovem tam, kde je spolen televizn antna ji zzena a zavedena do jednotlivch byt, bez ohledu, zda njemnk (i drustevnk ) tuto spolenou antnu uv i neuv, mus za ni platit stanoven poplatek, kter ovem me bt dle stanov SBD i jinch odsouhlasen zakalkulovn i v poplatku jinm ( nap. za celkov odbr elektrickho proudu ve spolench prostorch ).

Uvn spolen televizn antny ( za pedpokladu, e souasn nen uvna individuln antna) je tedy z prvnickho hlediska ekvivalentn individulnmu pjmu, protoe jde o uzaven rozvod do jednotlivch st domu rozdlenho na samostatn byty a v systmu nen dn vstup ve spolench prostorch, kter by bylo mono vyut pro kolektivn pjem za elem vdlku i za elem dalho roziovn dla.

Pokud jsou v tomto uzavenm astnickm rozvodu od STA instalovny pouze tuzemsk veejnoprvn televizn a rozhlasov programy a nebo jin televizn programy (nap. dlkov pjem televiznch program ze zahrani i voln satelitn programy) a antna spluje zkladn podmnky STA ze zkona, pak dn z rznch ochrannch svaz nem v tomto ppad dn prva na vybrn jakchkoliv dalch autorskch ani produknch poplatk.

Proto tak zkon, kter v tomto smru pedloilo MK R pod . 121/2000 Sb. nen veobecn respektovn, protoe k nmu nebyl doposud vydn jasn prvn vklad vech zainteresovanch orgn, aby se ozejmilo, za co se vlastn plat, protoe po penzch vzelch z vysln veejnoprvnch program se na jeho zklad pd pouze jeden autorsk svaz. Osobn nevm, pro by za sttem inn kon mla inkasovat penze jet soukrom firma. STA s pouze ve uvedenmi programy by nemlo bt pouito k vdlen innosti za zkladn poskytovan programy a nap. bytov drustva pro nj nyn mohou zdit vlastn et.

Koncesn televizn poplatek je zcela jinou samostatnou platebn povinnost kadho dritele televiznho pijmae.

V dom dle rozhodnut jeho vlastnka ( i zastupitelskho samosprvnho nebo vlastnickho orgnu ) me bt souasn provozovna jak spolen televizn antna s jednm i vce kabelovmi rozvody ( TKR ) a povolenmi individulnmi antnami a individulnmi satelitnmi soupravami. Jako premisu beru, e kad STA na bytovm dom svho vlastnka m, protoe je obvykle nedlnou stavebn soust majetkov skutenosti nemovitosti stejn jako rozvody vody i dalch zkladnch mdi. I pokud je STA instalovno na dm dodaten, je i astnick rozvod hodnotou objevujc se na znaleckch posudcch vztahujcch se k dan nemovitosti. Televizn kabelov rozvod (TKR) , kter bv instalovn obvykle dodaten, v majetku domu vtinou nebv, ale majetkem i soust bytu me bt astnick ppojka (zvlt je-li jej instalace zaplacena obyvatelem bytu) spojujc byt s nejblim pepojovacm i rozvodnm uzlem.

Souasn znn zkon s touto tmatikou je vak pipravovno k novelizaci, protoe i STA zanaj bt vyuvna k dalm slubm ne je prost dodvka zkladnch tuzemskch veejnoprvnch televiznch program a program vyslanch s licenc.

Vladimr Mazlek, www.tel-satexp.cz
Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Mj pspvek

16.03.2003 - 15:23 anonym
Ven kolegov,

o problematice spolench televiznch antn (STA) se bude vnovat poad
Obansk judo TV Nova ve stedu 19. 3. 2003 ve 22,55 hod.

Z Kolna zdrav RADEK ANTO.
take jak?

15.03.2003 - 17:03
Nthli nm kabelovku,kter nehorzn zdrauje,zdrauje i tu nejzkladnj omezenou nabdku,odvodnuje to tm,e peci zkvalituje sluby(byla pidna njak Romantica).Vypovdl jsem jim smlouvu,podil vlastn mini antnu,umstil na balkon,ve v pohod.Ptm se: poruuji nco?(z pedchozho lnku nejsem nikterak moudr)
Dk za ppadnou odpovd
Petr
Kompletny clanok

15.03.2003 - 14:41 Robert
sa da najst na adrese pod podpisom: http://www.tel-satexp.cz
konkrtnji

15.03.2003 - 12:40 juzek
je to opis z tydenku satelit/parabola tam u byla zveejnna i druh a zvren st.Nevm pro to tu nen cel.Ale a tu dte ten druh dl kde je psno e njak spol. bude uvolovat placen kanly i do STA bez licence u RRTV!Prosm o uveden kde?kdo?kdy?a za kolik?
Konkrtnost rozhodn nekod

15.03.2003 - 00:41
BlaBlaBla - pite LASKAV pane Mazlku konkrtn. Vae renomovan prask prvnick kancel taky me bt ve skutenosti pouze vmysl z va hlavy a moc bych se nedivila, kdyby tomu tak i bylo. U proto, e vy se asi neumte ivit nim jinm, ne bastlenm STA a psanm lnk. Ty STA vm ovem v dnen dob nevydlaj ani na slanou vodu a za lnek do asopisu dostanete tak honor rovnajc se nov nplni do propisky... Take jet jednou jednou: uvete laskav konkrtn jmno t kancele, aby si lovk mohl ovit, e je to skuten jejich nzor!!! Jinak nezbyde nic jinho, ne tento lnek povaovat pouze za dal nic nekajc blud!!! Dkuji JUDr. Alexandra Wnschov-Pujmanov
Celkov poet koment: 5 / zobrazuj se: 1 ... 5

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!