satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 09:13:00 online 4 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku
esk televize na Mezipatrech
Hokejov mistrovstv svta a hzenksk evropsk ampionty na obrazovkch T
Tiskov zprva z 21. zasedn RRTV

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Od septembra MMDS v Bratislave aj od spolonosti Satro
Autor: Daniel Cveek, TREND, e-mail: Pidan: 21.08.2003

Od septembra sa televznym divkom v hlavnom meste a jeho okol rozria monosti vberu distribtora programov. Na budci mesiac chce zaa v Bratislave, kde doteraz dominuje UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava, televzny signl prostrednctvom bezdrtovho systmu MMDS (Multipoint Multichannel Distribution Service) ri aj spolonos Satro, s.r.o., Bratislava.


Nov opertor licenciu zskal u v novembri minulho roka a spustenie sluieb plnoval na mj. UPC vak podalo na krajsk prokuratru podnet na preetrenie licennho konania Telekomunikanho radu (T) SR na udelenie licencie MMDS v bratislavskom regine. Vsledkom bolo, e Satro muselo spustenie sluieb o tri mesiace odloi.


Formlne nedostatky

Prokurtor na zklade podnetu podal na T SR protest, v ktorom skontatoval, e regultor poruil zkon o telekomunikcich hne v niekokch bodoch, a iadal zruenie licennho konania.

Po podan iadost o licenciu MMDS toti regultor zistil, e podklady potvrdzujce finann spsobilos nie s kompletn. Preto dal firmm mesiac na to, aby ich doplnili. plnos podkladov vak mala posdi vberov komisia, ktor v tom ase ete neexistovala, a nie regultor sm.

Hovorca radu Roman Vavro je presveden, e T SR firmy o doplnenie dajov poiadal v slade so zkonom o telekomunikcich. Nikto zo zujemcov na vzvu nereagoval. Jedine Satro predloilo kompletn podklady a naas, hovor.

Vberov komisia potom oznmila predsedovi radu, e ostatn zujemcovia nesplnili poiadavky a M. Luknr ich vylil z vberovho konania a poda R. Vavra ich o tom adekvtne informoval.

Prokurtor vak v proteste namietal, e T SR tender formlne neuzavrel, pretoe zastnenm neoznmil, e vypadli preto, e nesplnili stanoven podmienky. Regultor najprv protestu prokurtora nevyhovel a prpad postpil odvolaciemu orgnu - svojmu predsedovi. Milan Luknr nakoniec rozhodnutie o udelen licencie spolonosti Satro zruil.

Nov opertor vak nakoniec o oprvnenie nepriiel a T SR poda jeho hovorcu R. Vavra situciu uzavrel k spokojnosti vetkch zastnench strn. Firme Satro vydal nov licenciu a iadosti ostatnch uchdzaov zamietol, o om ich psomne upovedomil.


UPC naha klientov

as, ktor Satro stratilo pre formlne chyby regultora, UPC vyuilo na upevovanie svojej pozcie. Ceny svojich sluieb sce neznilo, no v letnch mesiacoch ponklo dve atraktvne akcie zameran predovetkm na potencilnych klientov novho opertora.

Od zaiatku mja do polovice jla ponklo zkaznkom, ktor prestali jeho sluby vyuva, optovn aktivciu prpojky za korunu. Za normlnych okolnost stoj obnovenie pripojenia pribline devsto korn.

V rmci akcie, ktor sa tkala aj zkaznkov, ktor sa rozhodli prejs zo zkladnho na rozren sbor programov, UPC ponklo aj monos sledova televziu v jli a auguste za dve koruny.

Dominantn kblov opertor vyiel v strety aj uom, ktor nie s pripojen na jeho kblov sie a pre Satro tak predstavuj najistejch budcich klientov. V jli a auguste zaplatia za aktivciu sluby UPC Direct len korunu a nemusia zloi depozit dvetisc korn za satelitn prijma, ktor je sasou balka.


Digitlny signl

V sasnosti UPC distribuuje televzny signl do 140-tisc bratislavskch domcnost. UPC si vlastnctvo kblovch rozvodov, ktor sa v nich nachdzaj, poistilo jednak zmluvou s magistrtom hlavnho mesta Bratislavy, ako aj s bytovmi drustvami, resp. vlastnkmi bytov.

Satro teda bude musie tieto domy najprv zakblova, pretoe UPC, ktor do pokrytia bytov v Bratislave investovalo pribline 700 milinov korn, ho k svojim rozvodom v domoch pusti nemieni. Cenu, za ak bude Satro ponka antny a ich intalciu na strechy blokov, a ak rozvody chce poui, opertor TRENDU nepovedal.

V hlavnom meste teda zostva vonch iba pribline dvadsatisc bytov. Hlavnou zbraou novho opertora sa pvodne javila cena. Balk osemnstich programov, ktor Satro zane v septembri ponka, vyjde mesane na 149 korn vrtane DPH. UPC predva rozren sbor v rmci kblovej siete za 280 korn a zkaznci, ktor vyuvaj bezdrtov systm MMDS, platia za dvadsap programov mesan paul 342 Sk.

Niia cena poskytovanch sluieb vak nakoniec nem by rozhodujcou konkurennou zbraou novho opertora. Poda riaditea firmy Satro Frantika Kadcha toti takto oslovia len mlo solventnch zkaznkov.

Ani polovin ceny nie s pre vinu ud dostatonou motivciou na to, aby vymenili opertora, hovor. Priemern prjmy ud v bratislavskom regine s vak oproti zvyku Slovenska podstatne vyie a urit bariru predstavuje aj ich konzervatvnos. Na niie poplatky bude preto poda odhadov F. Kadcha reagova len tretina potencilnych zkaznkov.

Zkaznci v hlavnom meste s poda F. Kadcha ochotn plati viac, no za svoje peniaze poaduj adekvtne sluby. Vzhadom na ich nroky, ktor s vyie ako v inch reginoch, Satro stavia na digitlne vysielanie. To u v sasnosti testuje v Nitre, kde by ho malo spusti u v septembri. Do jeho zavedenia u firma investovala pribline 30 milinov korn.

V bratislavskom regine chce zaa digitlne vysiela pred Vianocami a sasne s prechodom na digitl zane ponka aj balk prmiovch kdovanch programov, ktor v sasnosti UPC predva ako UPC Komfort. Jeho cenu vak opertor zatia neuril.


Bez set top boxu to nepjde

Nevyhnutnou podmienkou na prjem digitlneho signlu je tzv. set top box, teda zariadenie, ktor sa pripoj medzi televzor a antnov zsuvku a digitlny signl prichdzajci zo siete opertora premiea na analgov. Inak by ho toti tandardn televzny prijma nedokzal preta. Satro bude set top boxy ponka za estisc korn.

UPC ani al MMDS opertori zatia svoje vysielanie prostrednctvom bezdrtovho systmu MMDS digitalizova nechc. Poda predsedu Asocicie poskytovateov kblovej televzie (APKT) Rberta avodu digitalizcia stoj prli vea.

Opertor toti mus nasadi dodaton kdovanie, inak by digitlne televzne vysielanie mohol sledova kad, kto si set top box zaobstar. Zkaznkom by musel doda zariadenia, ktor s schopn ren signl dekdova.

Poda R. avodu by sa tieto investcie nsledne prejavili zvenm poplatkov pre pouvateov, ktor televzny signl prijmaj prostrednctvom bezdrtovch systmov MMDS.


Ete v komfort

Divci nebud ukrten ani o interaktvne sluby. Ako dokazuj prklady z USA, digitalizovan bezdrtov MMDS systmy poskytuj dostaton kapacitu pre vysokorchlostn pripojenie do internetu alebo interaktvne sluby.

Z pohodlia obvaky si potom bude mon kad mesiac navoli nov ponuku programov a rovno za u aj zaplati. Divci si takto bud mc vybra naprklad aj platen exkluzvny portov prenos alebo videofilm. Satro chce prs s ponukou prvch interaktvnych sluieb u v budcom roku.

Problmom pri zavdzan interaktivity je jednosmernos MMDS systmov. Opertori musia najprv vyriei sptn smer, teda od pouvatea k opertorovi, hovor R. avoda.

F. Kadch zo Satra v tom nevid zdrh. Na zabezpeenie spojenia s opertorom chce vyui vytan pripojenie do internetu. Set top boxy, ktor bude Satro pouva, toti umouj pripojenie telefnnej linky, cez ktor potom bude zkaznk posiela svoje poiadavky.


Obmedzenie priestoru

Vyia kvalita signlu a monos poskytovania interaktvnych sluieb a internetu nie je jedinm dvodom prechodu na digitlne vysielanie. Frekvencie, na ktorch pracuj systmy MMDS opertorov, sa toti sasti prekrvaj s psmom vyhradenm pre mobiln siete UMTS.

U v polovici toho roku mali firmy, ktor televzny signl ria v psme 2,1 a 2,3 Mhz, naprklad aj UPC, prs o urit frekvencie. V rmci Bratislavy by tak divci mohli prs o sedem a osem televznych programov.
Digitlne vysielanie osemnsobne zvyuje kapacitu bezdrtovho MMDS systmu a zkaznci opertorov, ktor takto vysielaj, oklietenie vysielacieho priestoru vbec nepoctia.

Telekomunikan rad SR termn obmedzenia vysielacieho priestoru presunul na koniec septembra. R. avoda si vak mysl, e sa prevdzkovateom MMDS systmov podar dosiahnu al odklad mono a do roku 2005, ke sa im kon platnos licenci.

Argumentuje tm, e mobiln opertori uvonen priestor zatia nepotrebuj, a tak zostane lea ladom. Prevdzku siet tretej genercie toti maj spusti a v marci 2006. Pokia frekvencie vyuvaj MMDS opertori, regultor za ne dostva aspo nejak peniaze, hovor R. avoda.

Pre mobilnch opertorov posvanie termnu spustenia UMTS nateraz nie je problm. Siete tretej genercie toti ete stle znamenaj nerieiten rbus aj pre vekch eurpske firmy, a preto sa s ich spustenm neponhaj.

Na druhej strane administratvne znemonenie komernho tartu UMTS me spsobi nedodranie zvzku ttu v ochrane investci. Opertori za licencie zaplatili pol druha miliardy korn, priom spustenie sluieb sa poda oprvnen viae na termn uvonenia frekvenci. m viac sa bude posva, tm dlhie bude trva, ne sa im tieto peniaze zan vraca.

Satro sa zatia oklietenia vysielacieho priestoru b nemus. Jeho MMDS systmy funguj vo frekvennom rozsahu 2,5 a 2,7 Mhz, v ktorom by malo k obmedzeniu djs a koncom budceho roka. F. Kadch si vak mysl, e tieto frekvencie zostan nedotknut. Kapacitn odhady toti poda neho maj asto vek oi a dritelia licenci UMTS v tomto smere nie s iadnou vnimkou. Mobiln opertori toti musia najprv vyai uvonen kanly v psme 2,1 a 2,3 MHz a a potom dostan k dispozcii alie.


Zo vzduchu do zem

Vina MMDS opertorov m aj povolenie na prevdzkovanie kblovch siet. Bezdrtov systmy obvykle pouvaj len pri prenikan do uritej oblasti. Ich intalcia je pomerne rchla a jednoduch a predovetkm s investine menej nron ako kladenie kblovch siet.

Poda R. avodu je tto technolgia uren skr na vidiek. UPC m naprklad a devdesiat percent svojich MMDS klientov v okol Bratislavy. V hustej mestskej zstavbe toti opertori musia riei problm rznych odrazov a interferenci signlov, o sa negatvne prejavuje na kvalite prenanho obrazu. Preto je poda neho pre mesto vhodnejia kblov sie.

Navye v Bratislave, ktor je blzko hranc s Rakskom, hroz ruenie rakskych frekvenci. Preto sme prostrednctvom MMDS nemohli pokry naprklad sdlisko Nov diely, hovor R. avoda o svojich sksenostiach s psobenia v UPC.

Postupom asu chce aj Satro prenies svoju sie zo vzduchu pod zem. F. Kadch predpoklad, e firma zane s budovanm prenosovch trs a po dosiahnut pribline polovinho pokrytia. V niektorch lukratvnych astiach Bratislavy to mono bude skr, hovor F. Kadch.

Najprv vak pok na kroky, ktor po jej vstupe na trh podnikne konkurencia. UPC toti me postup opertora vrazne spomali naprklad znenm cien. Okrem toho je v Bratislave u toko siet, e je takmer nemon vybavi rozkopvkov povolenie, dodva F. Kadch.


Zdroj: Daniel Cveek, TREND, 21.8.2003


poet koment k tomuto lnku: 4

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/07 Ani v R jet nen psmo MMDS mrtv
25/07 Chorus a NTL chtj zahjit digitln televizn vysln v psmu MMDS
21/07 UPC stle vysl na frekvenci mobilnch opertor
20/07 UPC vrazn zvila bnou ochranu zkaznk na internetu Mistral
08/07 chello je v Petralke!

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Mj prspevok

30.08.2003 - 14:19 anonym
chybicka: rozsireny subor v bratislavskej upc nestoji 280 sk, ale takmer o stovku viac.
satro vs. upc

25.08.2003 - 14:28 anonym
ja tiez drzim palce satru, upc svojim arogantnym sposobom si ma odpisala uz davno.. naviac, v satru by sa mal dat chytat cartoon network :))) a ak tam budu kanaly ako vh1 a nejake britske ako bbc prime, tak ti si ihc urcite rad predplatim.. aj ked budu cenovo viac ako porovnatelny..
Mj prspevok

22.08.2003 - 09:05 hugo
Za uvedenu cenu je len 24 programov. Dalsi je HBO a za ten uctuju podobnu sumu. Takze cely balik vas vyjde na takmer 700 Sk. Bolo by dobre vediet aka bude ponuka programov od SATRA. Od UPC treba cim skor zmiznut - su to vydieraci. Drzim palce SATRU - konkurencia je potrebna.
MMDS v Kosiciach

22.08.2003 - 07:34 jano
Ako je to so systemom MMDS v Koiciach ? Kedy zacne konkurent UPC spolocnost S-Team vysielat v pasme 2,5 - 2,7 GHz ?
Celkov poet koment: 4 / zobrazuj se: 1 ... 4

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!