satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Nedle 14.11.2004 - 09:17:12 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 364 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Nova se zamotv znova
Autor: E.Szirmai, e-mail: Pidan: 04.09.2003

Poslanci, kte te debatuj o reform veejnch financ, maj dal nmt k pemlen. 0brovsk balk 10,5 miliardy korun, kter jsme zaplatili za prohranou stockholmskou arbitr s Ronaldem Lauderem, byl mon produktem zmaten pe. Vrchn soud toti minulou stedu potvrdil nlez Mstskho soudu v Praze, e CME, pro kterou se Lauder domhal zadostiuinn, nikdy nemla majetkovou ast v licencovan CET 21. Pekvapenmu teni se chce dodat: Nemla tedy o co pijt! A e by nad eskm sttem vyhrl obrovskou arbitr nkdo, kdo ani v CET 21 nebyl? Takov vahy odmt jako nesmysl Michal Donath, kter CME zastupuje na veejnosti: alujc stranou ve stockholmsk arbitri byla spolenost CME jako vtinov vlastnk servisn NTS. Otzka, zda CME vlastn nebo nevlastn podl ve spolenosti CET 21, proto byla a je pro tuto arbitr zcela irelevantn a neme, ani nemohla mt na jej vsledek vliv.

ALE POZOR, je tu dal pekeln vc, jejm zdrojem je skupina otc-zakladatel CET 21. Pr ji vlastnicky kontrolovali i v dob, kdy elezn rozjdl svoji osudovou operaci, a jeden z otc Fedor Gl tvrd, e podstatnou st svho podlu m dodnes. O stech svch podl to prohlauj i dal zakladatel Josef Alan, Pter Hunk a Vlastimil Venclk. Argumentace pvodnch spolenk CET 21 spov v zkladn mylence: smlouva o pevodech podl do rukou Vladimra eleznho z roku 1996 nikdy nenabyla prvn innost.

INTELEKTULOV, kte kdysi porodili Novu, pesto el trestnmu sthn, za n hroz a 12 let natvrdo. Alana, Gla, Hunka a Venclka vin policie z krcen dan v zvratn vi 53,5 milionu korun z pjm prv za prodej sti jejich podl. Obvinn vak tvrd, e v roce 1996 tyto sti v CET 21, s. r. o., tedy ve spolenosti drc licenci, neprodali, nedostali za n penze, take dn daov nik spchat nemohli. O tom, zda k prodeji dolo nebo nedolo, te v z probhne obchodn soud - a pjde v nm tedy pmo o majetek a nepmo mon tak o svobodu. Pro Novu tato obrana zpochybujc vlastnick pomry na Barrandov nen nijak pjemn. Me pokodit jej dobr jmno a zrovna nezvyuje jej hodnotu. I proto se majitel TV Nova Holdingu nechtj k vci pro Ekonoma vyjadovat. Pouze trvaj na tom, e jsou prvoplatn majitel a e nm sv u jasn ekli nedvno (Ekonom . 33/2003). Pnov zakladatel podle generlnho editele Novy Petra Dvoka svm tvrzenm smuj svou prvn obranu v rmci trestnch zen s obchodnm sporem. Alan, Gl, Hunk a Venclk jedno piznvaj ochotn - to, e prodali akcie CET 21, a. s. Pozorn oko hned spat rozdl, licencovan spolenost pece byla eserko. Ano, za akcie dostali 5,1 milionu dolar, ale z toho podle eskch zkon dan platit nemuseli, a taky je nezaplatili - protoe akcie dreli tak dlouho, a uplynula "karantnn" lhta, po n u jsou od dan z obchod s akciemi osvobozeny. Kupcem byl Vladimr elezn, prvn sluby poskytoval dvorn advokt skupiny Novy Ale Rozehnal. Policie vak uvauje asi takto: elezn ve skutenosti neposkytl pes pt milion dolar tyem spolenkm za pevod akciov spolenosti, ale prv za jejich obchodn podly v s. r. o. Dodejme, e takovou vdomou kamufl bude obtn prokzat.

NPAD z poloviny 90. let vytvoit dv spolenosti z jedn rodiny - mateskou s. r. o. a dceinou a. s. - te psob podezele, nicmn ve sv dob logiku ml. Byl to zjem Amerian, kte pak pravdpodobn chtli ob firmy spojit. A by s. r. o. zaniklo, zstala by jenom akciov spolenost s licenc. Dvody? Vt transparentnost vlastnickch pomr a hlavn snaha Amerian dostat se pes akciovku k licenci nesporn spn televize, a tm zvit bonitu samotnch akci CME. Nemluv o zisku z cel skupiny TV Nova. CME ale odmt, e by nco takovho osnovala. Nen to pravda, lakonicky k Michal Donath. Bu jak bu, spolenci nejsp chtli sv podly do "nov" CET 21, a. s., prost vloit, ale Rada pro rozhlasov a televizn vysln nechtla pipustit, aby se u dritele licence zmnily takov nleitosti, jako jsou subjekt nebo IO. Dv skoro stejnojmenn firmy ale zstaly. Zkladn kapitl akciov spolenosti inil 1 milion korun a akcie zskalo pt mu: Alan, Gl, Hunk, Venclk a elezn. (Dal z otc, reisr Peter Krk, svj pvodn podl zejm vdy nechval spt.) V ervnu 1996 se ovem editel elezn dohodl se tymi spolenky, e mu prodaj st svch podl (celkem 43,3 %) v samotn licencovan CET 21, s. r. o., za cenu 2 miliony K dohromady. Kdyby neprobhla jet jin transakce, eleznmu by se tak podail geniln byznys: se svm dvjm podlem ve vi 16,7 % by se dostal k 60 procentm ve "zlat slepici". Jej hodnota se tenkrt mohla pohybovat okolo 10 miliard korun. Dva miliony za s. r. o. musely policii zarazit. tyi pnov Alan, Gl, Hunk a Venclk zaplatili da z prodanch podl v s. r. o., kad pl milionu korun. Toto je jist. Ale te dochzme k fantasmagorick vci: nyn, v roce 2003, se duuj, e v roce 1996 ve skutenosti tyto podly v s. r. o. do eleznch rukou vbec neprodali!

CEL NETST podle Gla zavinila tehdej etn CET 21 - nedopatenm do agendy spolenosti zaloila dokument, jako by pr teprve chystan obchod s eserkem u probhl. "Ve skutenosti vak nic neprobhlo a elezn nm tak za s. r. o. nic nezaplatil." Z toho otcov-zakladatel vyvozuj pozdj vvoj. Dal epizoda je, e Alan, Hunk a Venclk v roce 2000 sv podly (nevme pesn, jak vysok) slouili do akciov spolenosti Vilja, kterou vloni prodali dajn za 370 milion korun do rukou PPF. V souasnosti Vilja stoprocentn pat barrandovsk skupin TV Nova Holdings v reii PPF a MEF Holdingu Jiho mejce. Pro ale spolenci proti tvrzen, e Vladimr elezn vlastnil 60 % "zlat slepice", protestuj a nyn, kdy se schyluje k obchodnmu i trestnmu soudu? Nen to elov, narychlo sltan obrana? editel pece svch 60 procent mnohokrt veejn deklaroval. Na tom, e majoritu dr, stavla i znm amsterodamsk arbitr. Pr v tom panoval a panuje straliv zmatek, ohrazuje se Gl, stejn podle nj ct jeho kolegov. Do nora 2003 mi bylo tvrzeno, e jsem svj obchodn podl pevedl smlouvou v roce 1996, pak mi zase bylo eeno, e se pevod nikdy neuskutenil. Pak jsem zjistil, e obchodn rejstk nikdy neobdrel smlouvu o pevodu mho obchodnho podlu, na jejm zklad by ji zskal doktor elezn. Policie mi zase tvrd, e jsem pevod pedstral a e jsem ho dokonil na valn hromad v noru 1997, na kter jsem ani nebyl, pokou se vyznat v udlostech Gl. Jak je to tedy? Byli otcov lta manipulovan, zatmco na Nov vydlval nkdo jin, anebo dnes sami manipuluj s minulost?

KMEN RAZU le v tom, e elezn spolenkm vyplatil za 43,3 procenta akci v on novopeen spolenosti CET 21, a. s., 5,1 milionu dolar. Vznik nepjemn otzka: Za co? CET 21, a. s., nevlastnila licenci, nanejv spravovala majetek spolenk. Penze navc eleznmu pjili tehdy jet sptelen Amerian z CME a pjku mu odpustili, kdy jim elezn prokzal, e kontroluje 60 procent CET 21, s. r. o., a zavzal se k loajalit. Alespo tak to s odstupem doby l Gl, a nejenom on (jak Vladimr elezn, tak Ale Rozehnal se odmtli s Ekonomem na tma operac z let 1996-97 bavit). Jak by ale mohl editel elezn s. r. o. kontrolovat, kdyby mu spolenci sv podly neprodali? Na to budou muset vichni akti odpovdt pedevm soudu. Ten rozhodne tak o platnosti valn hromady, kter mla v noru 1997 operaci zavrit. Kdyby kvli prvnm vadm platn nebyla, Vladimr elezn by nikdy nevlastnil 60 procent, ty by se po exekuci jeho majetku nemohly rozpustit na ostatn spolenky nebo zstat na CET 21, a vechno by asi vypadalo jinak. Vrchn soud v Praze pomry v CET 21 minul tden jet vce zamotal, kdy zamtl alobu CME, kter se doadovala uren, e m v licencovan firm ast. "Verdikt soudu potvrzuje, e majetkov poadavky ze strany CME vi CET 21 jsou neopodstatnn," prohlauje mluv Novy Petr Kostka. Tm se zejm obloukem vrac k opodstatnnosti stockholmsk arbitre. To cel ale nesouvis s nov ohlenou arbitr. V n Amerian poaduj a 35 miliard za zmaenou investici a ul zisk a do Silvestra 2017 - tentokrt u ne po eskm sttu, ale pmo po CET 21. Nen pravm clem CME oprit mon zmr z poloviny 90. let zskat "zlatou slepici"? Co se zatm CET 21 tkalo, mlo vdycky njakou pihu na krse - v chystan arbitri jsou vak pozice tto spolenosti pod taktovkou prvnk skupin PPF a MEF konen velmi siln.


Zdroj: Emil Szirmai, Ekonom, 4.9.2003


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
18/08 Vysln Novy na 12. kanlu pozvolna kon II.
10/08 Vech 18 vysla ATVplus dokoneno
23/07 Vysln Novy na dvanctm kanle pozvolna kon
16/04 Lokln a regionln televize na Slovensku
03/01 Zmna ve sportovn sti kabelovho a satelitnho televiznho kanlu Fox Kids

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!