Pesun sluby kabelov televize do vy sazby DPH vzbuzuje u kabelovch opertor znan rozpaky
Autor: AKK, email: Pidan: 09.02.2004

Rozhodnut o pesunu ady poloek ze snen sazby (5%) do zkladn sazby DPH (19%) vzbuzuje znan rozpaky a pochybnosti, prohlauje AKK. Pokud by se skuten mlo na kabelov televize vztahovat, v konen vsledku nic pro sttn rozpoet nepinese. Vedlo by jen k dalmu zaten rozpot zkaznk. Nemlo by tedy dn efekt pro sttn pokladnu, ale negativn by dopadlo na velk poet domcnost, ekl Zdenk Vanek, prezident esk asociace kompetitivnch komunikac, kter zastupuje zjmy tuzemskch kabelovch opertor.


innost vldy, Snmovny i Sentu by mla bt koncepn a konzistentn

Sent a Poslaneck snmovna vynaloily ped koncem roku 2003 nemal sil na to, aby napravily legislativn chybu z podzimu minulho roku a k 1. lednu 2004 vrtily slubu kabelov televize do ni sazby, co umouje prvo Evropskch spoleenstv. Nezd se proto bt pravdpodobn, e by tyto vrcholn instituce byly bhem nkolika tdn ochotny zcela radikln zmnit svj nzor a otoit jej o sto osmdest stup. Krom obou snmoven Parlamentu tak vlda v listopadu loskho roku schvlila nvrh novho zkona o DPH, ve kterm zaadila kabelov televize do 5%-n (tj. snen) sazby v souladu s platnou smrnic Evropsk unie. Nynj oznmen nhl a neekan zmna, kter by znamenala pesun kabelov televize do vy sazby DPH, by tedy byla v jednn vech tchto instituc naprosto nekonzistentn a nelze ji v dnm ppad zdvodnit zmnou situace bhem nkolika mlo tdn.


Pesun do vy sazby by byl flagrantn diskriminac na trhu

Pesun do vy sazby v ppad kabelov televize nen srovnateln s ostatnmi polokami jako jsou napklad voda, hotely i jin. Dotk se toti jen jednoho technologickho zpsobu penosu televiznho signlu a tm ho znevhoduje oproti ostatnm. Napklad sazba DPH pro pjem prostednictvm spolench televiznch antn je toti vtinou nulov. V ppad zven sazby by lo o diskriminan pstup vi kabelovm televizm a zrove flagrantn poruen principu technologick neutrality, kter je klovm principem prva elektronickch komunikac Evropsk unie; to prv nyn esk republika pebr do svho prvnho du.


Finann efekt pro sttn rozpoet by byl zanedbateln

Kabelov televize proly finann nkladnou a sloitou fz budovn sov infrastruktury. Nemohou si proto u dovolit potenciln zven sazby DPH zahrnout do svch nklad. Dolo by tedy k nezbytnmu zven ceny, kter by se dotklo tm dvou milinu divk kabelovch televiz v esk republice a znamenalo by masivn odliv zkaznk tto sluby. Tento odliv zkaznk by pak ve svm dsledku vedl k razantnmu snen vnos a tedy zrove znamenal eliminaci oekvanho zven vbru dan. Celkov ve dodatenho vbru dan za cel odvtv kabelovch televiz by podle odhadu v letonm roce nepeshla 150 milion korun, co je pro sttn rozpoet stka v podstat marginln, zatmco zven ceny o 13,3 % pro zhruba 700 tisc domcnost je stka vznamn. V delm asovm vhledu by pak vy sazba znamenala celkov zpomalen rstu odvtv, kter by vedlo dominovm efektem k dalmu nimu vbru dan pro sttn rozpoet. Navc by zsadnm zpsobem ztila dostupnost kabelov televize pro dal zhruba 2 miliny lid, kte maj ppojku tto sluby, ale dosud nejsou uivateli.


Navrhovan een je typickou situac, kdy nikdo nic nezsk, vichni pouze ztrat

Ve svm dsledku by tedy zven sazby DPH znamenalo: uinit takov rozhodnut, kter Evropsk unie nevyaduje; zhorit situaci spotebitel, kte budou oprvnn rozhoeni; na dodatenm vbru dan zskat pro sttn rozpoet zanedbateln minimum; pedevm ale ztratit vrohodnost konzistence prce stavnch instituc jakmi jsou vlda, Poslaneck snmovna a Sent.


esk asociace kompetitivnch komunikac
Senovn nmst 23, 110 00 Praha 1O asociaci AKK

esk asociace kompetitivnch komunikac sdruuje nejvt kabelov komunikan spolenosti a alternativn telekomunikan opertory v R, poskytovatele program, dodavatele technologi a poradensk firmy. Asociace si klade za cl pispt k budovn modern infrastruktury a informan spolenosti v esk republice. Souasnmi dnmi leny asociace jsou spolenosti UPC esk republika, Karneval (Intercable CZ & TES Media), HBO, Hughes Network Systems, Lica, Telenor Networks, T-Mobile R, SELF servis a SATT. Asociace dle sdruuje dv destky pidruench len z esk republiky a ze zahrani.

Asociace vznikla v roce 1998. Zaloily ji pedn spolenosti poskytujc sluby kabelovch komunikac v R - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes soust UPC R), Intercable CZ a TES Media. Dalmi zakldajcmi leny byly HBO R, dodavatel program, a spolenost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikanch technologi. AKK vystupovala a do konce roku 2001 pod nzvem esk asociace kabelovch komunikac.

AKK je od roku 2000 lenem ECTA (European Competitive Telecommunications
Assocation - www.ectaportal.com). AKK je tak aktivnm lenem evropsk asociace kabelovch komunikac ECCA (European Cable Communications Association - www.ecca.be), kter byla zaloena ji v roce 1955. ECCA jako vraz uznn AKK nabdla kandidaturu na uspodn 49. celoevropskho kongresu European Broadband Communications 2003 v Praze. Tento kongres se uskutenil ve dnech 9. 11. dubna 2003, vbec poprv v nkter zemi stedn a vchodn Evropy.

5. vron konference AKK Czech Broadband Communications CACC 2004 se bude konat v Praze ve dnech 23. a 24. nora 2004.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1058