Digitln kabelov televize v Polsku
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 10.02.2004


Nejvt s kabelov televize a internetu ve Varav s nzvem ASTER (=ASTRA) zahjila v prosinci roku 2003 poskytovn slueb digitln kabelov televize s vyuitm digitlnch set-top-box firmy Motorola DVi1000. Prvnm produktem nabzenm v tto technologii je HBO MaxPak.


Projekt byl zahjen rozhodnutm majitel v oblasti investic v srpnu roku 2003 - odr poadavky zkaznk, zkvalitnn programov nabdky a pstup k novm slubm. Je to prvn sluba tohoto typu zaveden v Polsku. Obdobn een ji nkolik let funguje v USA, a tak v zpadoevropskch zemch. Znamen vvojov standard modern kabelov televize.

Pro sluby kabelov digitln televize se vyuvaj set-top-boxy DVB firmy Motorola, model DVi1000. Box umouje pjem i dekdovn digitlnch datovch tok MPEG-2 s rozsahem do 7 Msym/s. Box je vybaven systmem podmnnho pstupu MediaCipher firmy Motorola, zrove umouje vyuvat slueb jinch systm podmnnho pstupu. Set-top-boxy vyuvaj komponenty, kter sniuj nklady a zvyuj spolehlivost vyuit pro opertora kabelov televize. Zazen bylo pizpsoben a zkonfigurovan v souladu s loklnmi poadavky klienta. Motorola nabz dlen systmy kontroly pstupu navren tak, aby vyhovly poadavkm st rzn velikosti a npln digitlnch zazen. Systm MediaCipher zajist vysokou rove zabezpeen. Od jeho svtov premiry v roce 1993 je ji v domcnostech vce ne 27 milin set-top-box.

Prvnm produktem digitln kabelov televize je program Premium HBO MaxPak, kter se skld ze dvou kanl HBO a HBO2. Pilotn nabdku prodeje HBO MaxPak ji v tto kabelov sti vyuilo nkolik set pedplatitel. U klient, kte nyn vyuvaj slubu HBO, by proces vmny set-top-box ml zat v lednu t. r. Firma plnuje ukonit en tohoto kanlu analogovou technologi do konce roku 2004. Kabelov opertor souasn vede rozhovory o uveden do provozu multiplexu Canal+.

Z ankety, uskutenn na zakzku kabelov televize ASTER metodou CATI u klient, kte se rozhodli si objednat novou slubu, vyplv, e spokojeno nebo velmi spokojeno s nabzenm produktem je 84 % respondent. Dvody, pro se rozhodli pro tuto novou slubu jsou nap. tyto: vrazn zlepen jakosti obrazu a zvuku 16 %, pn sledovat HBO MaxPak 39 % a pn vyut doplkov funkce digitln kabelov televize 48 %. Ze stejnho eten tak plyne, e klient od kabelov televize oekv zaveden podobnch slueb jako je nabdka Extended Basic (viz dle) - 26 %.


Pednosti zaveden digitln kabelov televize do st ASTER:

Okamit pstupnost v cel sti pi vyuit nynj struktury st -vechny prvky st, aktivn a pasivn, optick kabely, koaxiln kabely apod. zstvaj beze zmn. Ve srovnn s analogovou televiz se zlep kvalita pjmu -obraz, kter uivatel sleduje je bez umu a ruen a se stejnou jakost jako v hlavn stanici. Vrazn se zv poet program -dky kompresnm metodm digitlnho signlu se d do psma vyhrazenho pro kabelovou televizi (110 a 870 MHz) umstit msto souasnch nkolika destek asi 500 televiznch program. Odstran se nelegln pipojen po aktivaci digitlnho set-top-boxu opertorem uren programy me sledovat jen ten pedplatitel, kter si je zaplatil, nelegln zskan set-top-box se ned k niemu pout.


Dal projekty

V nsledujcch letech je v kabelov sti ASTER plnovna postupn realizace nkolika projekt, kter byly zahjeny spolu s zavdnm digitln televize:

Dodaten programy Premium (nap. Disney a Cinemax),

Extended Basic (za dodaten poplatek se paket Basic zkladn programov nabdky roz o tmatick kanly, o ty kanly, kter pedplatitele mimodn zajmaj).

Near VoD televizn (video) poady na podn (opertor zpstupn film z vymezen nabdky film, z nich kad zan s uritou dobou opakovn ).

PpV pla a sleduj (monost sledovn dan programov pozice nebo penosu, nap. boxerskho zpasu, po uhrazen pslunho poplatku).

EPG, tj. elektronick programov prvodce, jen obsahuje soupis vech dostupnch pstupnch program a jinch digitlnch slueb, a rovn umouje sledovn trvn programu a obsahuje jeho charakteristiku.

Zdroj: Marcin Wypychowicz, Marketing & Communications Consultants, www.medialink.pl, 22. 1. 2004, voln upraveno a zkrceno
tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1059