T SR u nem v kompetencii cenov regulciu kblovej TV
Autor: R.Vavro, T SR, email: Pidan: 27.02.2004

Telekomunikan rad SR (T SR) upozoruje, e poda zkona o elektronickch komunikcich od 1. janura nem kompetencie v oblasti cenovej regulcie sluieb retransmisie (alej len kblov TV). V mdich sa nedvno objavilo odporanie, aby sa nespokojn zkaznci poskytovateov sluieb kblovej TV obracali s otzkami cenovej regulcie na T SR. Toto odporanie vychdzalo z kompetenci, ktor mal rad v minulosti, dnes u T SR takto kompetencie nem. Poda zkona . 610/2003 Z.z. o elektronickch komunikcich m rad monos regulova ceny pre koncovch uvateov vlune na trhu verejnej telefnnej sluby.

Cenov regulcia sluieb pre koncovch zkaznkov zko svis s urenm relevantnch trhov. T SR zverejnil v prvom sle Vestnka T SR rozhodnutie z 28. janura 2004, ktorm sa uruje zoznam relevantnch trhov http://www.teleoff.gov.sk/Rozhodnutia/trhy.html. rad uril relevantn trhy v oblasti elektronickch komunikci na zklade Eurpskou komisiou odporanho zoznamu relevantnch trhov. Medzi relevantnmi trhmi sa nenachdza trh kblovej TV. Rozhodnutie T SR obsahuje 7 maloobchodnch a 11 vekoobchodnch trhov. rad vykon prv analzu relevantnch trhov do konca prvej polovice roka. Cieom analzy je zisti, i na relevantnom trhu je efektvna sa.

Ak rad na zklade analzy zist, e na relevantnom trhu nie je efektvna sa, po skonen konzultci ur rozhodnutm vznamn podnik a ulo mu aspo jednu z tchto povinnost: transparentnos prstupu, nediskriminciu prstupu alebo prepojenia siet, oddelen evidencia, prstup k uritm sieovm prostriedkom, poskytova as alebo cel minimlny sbor prenajatch okruhov, umoni svojim astnkom vber podniku individulnou vobou a predvobou sla pre jednotliv volania. Cieom povinnost bude podpori efektvnu sa a rozvoj vntornho trhu.

Ak rad pri analze relevantnho trhu zist, e na trhoch verejnej telefnnej sluby pre koncovch uvateov nie je efektvna sa a povinnosti uloen nezabezpeuj el je oprvnen vznamnmu podniku na takchto trhoch, na ochranu zujmov koncovch uvateov, pri sasnej podpore efektvnej sae, uloi o.i. aj povinnos neprekroi maximlne ceny pre koncovch uvateov a dodra cenov regulciu so zreteom na nkladovo orientovan ceny a ceny na porovnatench trhoch s efektvnou saou.

Z vyie uvedenho vyplva, e aj keby rad uril relevantn trh v oblasti kblovej TV, naalej by nemal monos regulova ceny pre koncovch uvateov.

Informcie o monostiach TV prjmu http://www.teleoff.gov.sk/Press/Pomocky/tvprijem.html


V Bratislave 26. februra 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1118