Digitlna televzia prde v mji do Bratislavy
Autor: D. Cveek, eTREND, email: Pidan: 21.03.2004


Od mja bud mc obyvatelia hlavnho mesta a jeho okolia prijma televzny signl v digitlnej kvalite. Kblov opertor Satro, s.r.o., Bratislava chce ete v prvej polovici roka sprevdzkova digitlnu bezdrtov MMDS sie. Ako pre TREND uviedol riadite spolonosti Frantiek Kadch, rozri sa ponuka distribuovanch televznych programov a pribudne aj vysokorchlostn pripojenie do internetu.


Lacnejie ako konkurencia

Digitalizciu vysielania a distribcie signlu si vyaduje najm nedostaton kapacita frekvenci. V oktbri minulho roka museli MMDS opertori uvoni as vysielacieho priestoru pre mobiln siete tretej genercie. Z toho dvodu naprklad bratislavsk bezdrtov zkaznci UPC Slovensko prili o es televznych stanc.

Satro do digitlneho vysielania tla aj fakt, e jeho nekdovan analgov vysielanie v sasnosti naierno sleduje pribline 70-tisc domcnost. N analgov systm nedoke zarui tak ochranu pred pirtskym prjmom, ak poaduj distribtori programov, vysvetuje F. Kadch.

Satro by vaka digitlnemu vysielaniu malo rozri sasn ponuku devtnstich televznych stanc o alch tridsa. Okrem atraktvneho obsahu sa chce presadi aj nzkymi cenami. Balk pdesiatich programov vrtane vetkch eskch a slovenskch bude st 300 korn (vetky ceny s DPH) mesane. Na porovnanie, bezdrtov zkaznci UPC Slovensko v sasnosti platia mesane za devtns stanc 342 korn.

Pouvate si vak mus kpi set-top-box, ktor umouje prjem digitlneho signlu na ben televzor. Prvch ptisc kusov u Satro kpilo, zkaznkom ich bude predva za akciovch dvetisc korn. Ben cena zariadenia je o 4 500 Sk vyia. Okrem toho treba investova aj do prijmacej antny. Pokia ju kupuje cel bytov dom, je zadarmo, individulneho zujemcu by pri tarte sluby mala vyjs do tisc korn. Intalcia a aktivcia bude bezplatn. V analgovom systme bude Satro vysiela len tyri TV kanly.

Kovou konkurennou vhodou UPC zostvaj vlastn kblov rozvody v bytovkch, ktor Satro zatia nem. Dominantnho hra stli stovky milinov korn a nastupujceho konkurenta k nim neplnuje pusti. F. Kadch tvrd, e Satro doke riei aj tento problm, neprezradil vak ako.


Rizikov investcia

Predseda asocicie kblovch televzi a prevdzkov riadite UPC Slovensko Rbert avoda upozoruje, e digitalizcia doviedla mnohch opertorov v ekonomicky silnejch krajinch na pokraj krachu. Namiesto predpokladanho zujmu sa nov sluby stretli s ahostajnosou zkaznkov.

Ben lovek nevnma takmer iadne rozdiely v kvalite prjmu a interaktvne sluby s preho len przdnym reklamnm sloganom, najm ak si ich pred tm nemohol vyska. Rastu penetrcie pritom nepomohlo ani vrazn dotovanie ceny set-top-boxu. Naprklad Holanania neboli ochotn za zariadenie zaplati ani tretinu pvodnej ceny.

Satro napriek sksenostiam zo zahraniia rozsiahlejiu kampa neplnuje. Ver, e zkaznkov pritiahne zaujmavm obsahom. Nae doterajie sksenosti ukazuj, e vina Slovkov do rozrenia televznych programov ochotne investuje, tvrd F. Kadch. Satro do digitlneho vysielania dosia investovalo 30 milinov korn.


Rchly internet

Najneskr do konca roka chce Satro cez digitlnu MMDS sie poskytova aj vysokorchlostn prstup do internetu. F. Kadch predpoklad, e rchlos pripojenia k pouvateovi bude najmenej 370 kbit/s a od neho 64 kbit/s, o je o nieo menej ako v prpade ADSL liniek a internetu cez kblov sie chello. Satro zatia ceny pripojenia nestanovilo. Nechce vak zkaznka obmedzova objemovmi limitmi, plnuje zavies mesan paul. Pouvatelia sa do siete pripoja cez set-top-boxy, take uetria za kblov modem. Podobne ako ostatn irokopsmov provideri, ani Satro nebude garantova dostupnos linky.

Slovensk MMDS opertori internetov pripojenie neposkytuj, pretoe ich systmy vysielaj signl len k zkaznkovi. Satro najprv uvaovalo, e sptn smer zabezpe cez nezvislho providera. Pouvate by poiadavky do internetu odosielal naprklad cez dial-upov, ISDN alebo ADSL linku.

Poda marketingovho riaditea Slovanetu Romana Gregua sa o takto rieenie pokalo niekoko poskytovateov satelitnho pripojenia. as na projektoch nm priniesla viac kody ako itku, spomna. Spojenie asto vypadvalo a zkaznci, ktor nevedeli, ako systm funguje, sa na providera obracali s reklamciami alebo nesplnitenmi poiadavkami. Satro napokon nasadilo technolgiu, ktor umon obojsmern prenos dt. Takto model pouvaj MMDS opertori naprklad v USA.


Pilotn projekt digitalizcie v rii ttu

Nedostatok frekvenci sa tka aj terestrilnej vysielacej siete. Trp nm najm hlavn mesto, mimo Bratislavy maj vysielatelia priestoru dos. Digitalizcii sa vak Slovensko poda fa technickej sekcie skupiny pre digitlne vysielanie Juraja Oravca nevyhne. Inak sa me sta, e pri revidovan eurpskeho frekvennho plnu nezostan pre slovensk rozhlasov a televzne programy iadne von kanly, vysvetuje. Okrem toho sa v roku 2015 sa m v Eurpskej nii oficilne skoni analgov vysielanie.

Poda nrodnej politiky elektronickch komunikci, ktor vlani schvlila vlda, by mal pilotn projekt digitlneho renia verejnoprvnych mdi odtartova u v polovici tohto roku. Testovanie v rii Rady pre vysielanie a retransmisiu SR bude prebieha v Bratislave, Banskej Bystrici a Koiciach. Nklady na budovanie bezdrtovej siete, jej prevdzku a vybavenie domcnost set-top-boxmi zaplat prevdzkovate siete opertor multiplexu. Ten by mal poda fa ekonomicko-prvnej sekcie skupiny pre digitlne vysielanie Milana Hermana vzs z vberovho konania. Investori sce prejavili zujem, no konen rozhodnutie podmienili novelizciou zkona o retransmisii.

Platn prvna norma toti vbec fungovanie opertora neriei. Ministerstvo kultry SR predpoklad, e jej novelu na rokovanie vldy predlo najneskr do polovice aprla. tt by mal financova informan kampa, ktor bude verejnos informova o vhodch digitlnej televzie.


Zdroj: Daniel Cveek, eTREND.sk, 15.3.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1181