UPC patrn chyst datov limity
Autor: M.Zeman, Lupa.cz, email: Pidan: 22.03.2004


Kabelov opertor UPC v souasn dob nabz patrn nejlep pomr cena/kvalita/vkon, pokud jde o tzv. "nepotan" pevn pipojen, tedy ppojku umoujc penst za msn poplatek neomezen objem dat. Tato idyla vak patrn brzy skon, protoe UPC se chyst zavst datov limity.

"Prostednictvm Vaeho potae dochz k vraznmu zatovn st Chello. K datu odesln dopisu jste pekroil 90 procent obvyklho objemu penench dat a omezujete dostupnost internetov st pro jin uivatele. Dopoutte se tak jednn, kter lze spravedliv oznait za zneuit objednanch slueb ()."

"S ohledem na ve uveden fakta Vm proto musm s politovnm sdlit, e nezjednte-li okamit npravu stvajcho stavu, bude nae spolenost nucena vyut lnek 4.12 podmnek a omezit Vm poskytovn slueb formou snen rychlosti pipojen na 64/64 kbit/s a to a do konce tohoto kalendnho msce. ()"

Pokud jste v ptek 12. bezna dostali do sv elektronick poty dopis ve uvedenho znn, mete si v jistm smyslu gratulovat. Patte toti mezi 20 nejvtch tzv. "stahova" (leechers), ji pouvaj slubu Chello Plus a svm ponnm nejvce zatuj internetovou s UPC.

Nevte-li, co si pod pojmem "nejvce zatuj internetovou s" pedstavit, pak vzte, e kupkladu v druh destce jsou lid, kte od zatku msce do 12. bezna penesli 30 a 40 GB dat. Rozbor datovho toku by nejspe ukzal, e u drtiv vtiny z nich je tento provoz tvoen pedevm hudebnmi soubory, neleglnmi filmy a neleglnm softwarem (warez).

UPC me k tomuto kroku pistoupit na zklad aktualizovanch obchodnch podmnek, platnch od 1. ledna letonho roku. Zde se uvd, e kdy uivatel pekro 90 procent "povolenho objemu penesench dat", UPC mu zale upozornn, v ppad 100procentnho pesaen mu bude do konce msce omezena penosov rychlost.

Akoli je ponn UPC nanejv pochopiteln a ospravedlniteln, je teba dodat, e ani UPC nedodruje vlastn obchodn podmnky, jimi se zatiuje. Chtla-li by toti na zklad lnku 4.12 penalizovat uivatele za pekroen "povolenho objemu penesench dat", musela by tento objem pro jednotliv sluby nejdve stanovit - co neudlala.

Rozeslnm dopis vak cel zleitost nekon. Podle neoficilnch informac UPC chyst v nejbli dob zaveden datovch limit v du nkolika gigabyt msn (napklad typu 2 GB/msc pro Chello Classic a 6 GB/msc pro Chello Plus), piem v ppad poruen bude uplatnn ji zmnn lnek 4.12.

Stejn neoficiln zdroje hovo o tom, e mylenka omezen objemu dat nepochz z hlavy esk poboky UPC, avak jedn se o npad matesk spolenosti v Holandsku. esk editel UPC proti tomu dokonce dajn protestuje, avak s nejvt pravdpodobnost budou datov limity skuten zavedeny.

Ji minul tden jsme podali UPC o oficiln vyjden, avak tiskov mluv UPC nm sdlil, e kvli nutnosti posvcovn zveejovanch informac holandskou centrlou nm je poskytne a zatkem tdne formou tiskov zprvy spolen s ostatnmi mdii (resp. o hodinu dve, abych byl pesn).

Protoe z touto mediln politikou nesouhlasme, resp. nevidme dvod, pro odkldat zveejnn njak informace kvli neochot dan spolenosti poskytnout nm oficiln vyjden (a v jistm smyslu se tak pipravovat o exkluzivitu), inme tak formou tohoto krtkho lnku. Jakmile bude oficiln znmo vce, pineseme dal informace.


Zdroj: Mirek Zeman, Lupa.cz, 22.3.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1186