T SR v minulom roku uloil pokuty vo celkovej vke cca 8,3 mil. Sk
Autor: R.Vavro, T SR, email: Pidan: 07.04.2004

Telekomunikan rad SR (T SR) v roku 2003 uloil viac ako 260 pokt za poruenie zkona v celkovej vke cca 8,3 mil. Sk. A 208 pokt v celkovej vke viac ako 5,3 mil. Sk bolo za pokodenie telekomunikanch zariaden. alch 14 pokt v celkovej vke takmer 1,8 mil. Sk bolo za poruenie podmienok stanovench v licencii a 8 pokt v celkovej vke 854,5 tis. Sk rad uloil poskytovateom sluieb kblovej TV.

T SR prijal 1170 podan na pokodzovanie telekomunikanch zariaden. Neznmi pchatelia vinou pokodzuj astncke rozvody a odcudzuj ich kovov asti. Nebolo ojedinel aj pokodzovanie telekomunikanch zariaden pri dopravnch nehodch. Najzvanejiu skupinu pokoden tvorili pokodenia podzemnch telekomunikanch veden. Poet pokoden a nslednom vykrdan verejnch telefnnych automatov Slovak Telecomu, a.s. sa postupne zniuje nahrdzanm mincovch automatov za kartov.

rad v priebehu roku 2003 vykonal 3106 kontrol prevdzkyschopnosti verejnch telefnnych automatov, priom zistil 315 zvad. Prevdzkovate zvady nsledne odstrnil. Verejn telefnne automaty s sas univerzlnej sluby, ktor je v zmysle radom udelenej licencie povinn poskytova Slovak Telecom.


V Bratislave 5. aprla 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1235