Kabelov s v Nmecku
Autor: Rainer Bcken, rfe, email: Pidan: 07.05.2004Vedle rozhlasu a televize by pro nmeckou kabelovou s ml hrt rozhodujc lohu pedevm vysokorychlostn internet. V budoucnu m bt tit v interaktivit a HDTV.


V celm Nmecku 4,5 milin domcnost vyuv techniku DSL k tomu, aby mohli rychleji surfovat na internetu. Avak jen 66 tisc domcnost (1,5 %) m pstup k internetu prostednictvm koaxilnho kabelu. Tato sla zjistil nmeck Regulan ad pro telekomunikace a potu. Celosvtov je situace zcela odlin: celkem existuje vce ne 110 milin irokopsmovch ppojek, tedy pro DSL, kabel, sklenn vlkna, energetick linky a bezdrtov spojen. Tak zde je dominantn technika DSL (62 milin pipojen), tsn za n nsleduje pipojen prostednictvm kabelov st. I v Nmecku by tomu tak mohlo bt, kdyby byly kabelov st konen vybudovny a kdyby provozovatel do nich investovali. Jen modernizace rovn st 3 nedostauje, domovn rozvod tak mus bt pizpsoben.

Tchto otzek a budoucnosti kabelov televizn st se tkalo nedvn 10. vron zasedn Eurofra, kter se konalo v nmeckm Koln. Pan Christof Wahl, eln pedstavitel (provozn editel) spolenosti Kabel Deutschland, pekvapiv poukzal na pozvoln start pro modern televizi dne 2. 4. 2004, tedy po redakn uzvrce tohoto lnku v nmeckm asopise rfe. Podle toho by mlo bt v kabelov sti voln pstupnch 24 soukromch televiznch program, piem poplatek za pstup by ml bt jednorzov, 50 a 60 EUR. Jet v beznu t. r. nebylo jasn, zda budou eny programy skupiny ProSiebenSat1 nebo RTL. Od 1. 9. 2004 pak by ml bt dodaten zpoplatnna pstupov nabdka program, velk zkladn nabdka program, Premiere a tak cizojazyn paket DigiKabel - vymi nklady - msn od 6 do 8 EUR. Bude pirozen k dispozici i elektronick programov prvodce EPG a oblben programy maj bt opakovny s asovm posunem.


Set-top-box pro kabelovou s

Pro kabelovou s se nejprve rozhodli pout set-top-box, model DC220KKD firmy Pace. Deutsche Kabel Service (dceinn firma spolenosti Kabel Deutschland KDG) si objednala od firmy Pace 100 tisc kus, kter maj bt prodvny nejen pmo, nbr i prostednictvm odbornch prodejc. Od platformy MHP se upustilo, pedevm z dvodu (vysokch) nklad, ekl pan Christof Wahl. Nov boxy maj pijt na trh za cenu men ne 100 EUR.

Box firmy Pace je povaovn za modern pijma s jednoduchou obsluhou, je sluiteln s kabelovmi stmi Kabel Deutschland a je vhodn pro pjem program Premiere. Zptn kanl tu nenajdeme. Je integrovn prohle ANT (Fresco Lite). Interaktivn televize, kter roziuje sluby digitln televize, a rovn tzv. pm komunikace s jinmi uivateli m bt mon bez zptnho kanlu. Pro pam typu flash posta 500 Kbyte. Protoe vak strnky HTML byly vyvjeny pro internet a nikoli pro televizi, nco tu chyb. Jen s verz XHTML 1.0 existuje jaksi monost aplikac pro televizi, nicmn tak s omezenm. API s prohleem HTML nen dnou rovnocennou alternativou k MHP a rovn dnm standardem DVB, nbr je to alternativa, kter je zaloena na specilnm een jako HTML. Krom toho m funkn omezen, v pijmai tak nejsou mon procesy vpoetn techniky. Na bzi MHP se tak pedpokldaj interaktivn sluby a nikoli pro aplikaci HTML. Tedy dn MHP, ale prohle plnovan pro MHP. Datov karusel bude sice podporovn, nikoli vak API. Naproti tomuto faktu, v kvtnu t. r. chce firma Galaxis za stejnou cenu pinst do nmeckch obchod box MHP.

Celkem se pot s dvaceti vrobci, kte budou nabzet set-top-boxy pro kabelovou s v rznm proveden, tak ve verzi osobnho videorekordru PVR s MHP, pehrvaem DVD apod. Odborn prodejci se tedy zejm novm obchodnm klientm pizpsob zkaznkm, kte by si chtli zakoupit box pro kabelovou s. Mnoho let se tomu systematicky brnili, te by se mohli rozvjet.
Jestlie se vak trh s boxy, kter nejsou postaveny na platform MHP, nasyt, je pechod na mnoho let zablokovn. Pesto nikdo povinn zaveden MHP neobhajuje. Prozatm neexistuj skuten zajmav aplikace MHP, kter by divci jet pijali a to vechno by se mlo obejt bez zptnho kanlu.

ARD a ZDF vypovdli spolenosti KDG dne 21. 2. 2004 smlouvu o poskytovn signlu pro digitln programy ke dni 31. 3. 2004. Pimen pojet a vvoj na digitln nabdky v kabelov sti KDG nejsou zarueny a poskytnut znaky jakosti je vzno vhradn na finln pijmae vhodn pro placenou televizi. Pi redakn uzvrce tohoto lnku asopisu rfe jednn jet probhala, oekvala se dohoda.


Vysokorychlostn internet v kabelov sti

Pestavbu kabelov st lze eit rzn, s rozdlnou charakteristikou uiten vynaloen nklad. S (s meznm pracovnm kmitotem) 450 MHz me bt doplnna, nov vybavena na s 862 MHz, 606/702 MHz pop. 502 MHz. Bez zptnho kanlu to nepjde, ml by bt vybrn rozvod typu hvzda (hvzdicov rozvod). Nicmn existuje postup, pi kterm zptn kanl funguje i se strukturou rozvodu typu strom.

Vysokorychlostn internet je zaloen i na portfoliu KDG mlo by se k tomu pistoupit na seku DSL. Provozovatel st o rovni 3 a 4 by mohl hodnotu tvorby kabelovho etzce lpe vyut. Ne vichni provozovatel kabelovch st chtj firm T-Com penechat tuto problematiku bez boje. Skupina Tele-Columbus prostednictvm projektu Infocity vybudovala 800 tisc ppojek, z toho 250 tisc domcnost (byt) m monost pipojit se na internet.


Firma ish v Severnm Porn-Vestflsku

Spolenosti ish je ji vce jak rok jasn to, e kabelov s poskytuje technickou perspektivu nejen pro provozovatele, nbr i pro uivatele. Firma byla zaloena v ervenci roku 2000 a tehdy se jet nazvala Kabel NRW (Kabel Severn Porn-Vestflsko), od jna 2001 se jmenuje ish. Tehdej vlastnk, pan Callahan, nechal s velkmi finannmi nklady vybudovat nejmodernj kabelov okruhy st s kabelem se sklennm vlknem a nechal obnovit domovn instalace, take nynj pokryt novmi slubami je mon pro vce ne milin domcnost s astnickou zsuvkou. Na vybudovanm zem aglomerace Dsseldorf, Koln, Bochum a Dortmund existuje nabdka o tech rovnch Triple-Play: nabdka ish TV (analogov televize a rozhlas), nabdka ish Plus TV (digitln programy), nabdka ish Internet a v pokusnm provozu je nabdka hlasovch slueb prostednictvm internetu Voice-over-IP. A dosud se uskutenilo pebudovn st s obvody pro 862 MHz, se zptnm kanlem a rozvody v domcnostech typu hvzda. Vedle vlastn nabdky program jsou vude k dispozici digitln pakety ARD, ZDF a Premiere. Vyuitm sluby s hradou za vybran program (Pay-per-View) je mon si dodaten objednvat filmy postupem video na pn (Near-Video-on-Demand), bu prostednictvm SMS nebo telefonu, slubu jet nen mon objednvat z boxu.

Od spolenosti Scientific Atlanta bylo objednno 10 tisc set-top-box, model Explorer 100. Box je vybaven dekdovacm systmem Powerkey. Vysokorychlostn internet z kabelov st ji vyuv 10 tisc domcnost. Ve smru k uivateli je penosov rychlost 2 Mbit/s, ve zptnm smru 512 kbit/s.

Aby vechno bez problmu fungovalo, je v Kerpenu operan stedisko st NOC (Network Operations Center). V tomto stedisku se sbhaj vechny kabely a signly od poskytovatel programu jsou pivdny po demultiplexovn a remultiplexovn. Tato spolenost, jako prvn provozovatel kabelov st v Nmecku, ovem pivd do sv kabelov st k testovacm elm i signl HDTV. Prvn set-top-boxy jsou od tchaj-wanskho vrobce, firmy Zinwell, nabdky dalch vrobc jsou v potenm stdiu.

Tma HDTV se u provozovatel kabelov st v kadm ppad objev. Chtj-li provozovatel trvale udret svou kabelovou s konkurenceschopnou a budovat ji, pi zvyovn kvality obrazu se mus soustedit na pednosti i s HDTV. Nejpozdji pro pt MS v kopan mus bt vstavba st dokonena, kad kabelov kanl by pak mohl penet dva programy HD. Jestlie toto obsazen (program) bude akceptovno, mlo by se opt i pro obchod naplnit heslo o modern televizi, i pokud jde o obsah.


Zdroj: rfe (radio-fernsehen-elektronik/Nmecko), s.32 a s.33, . 4/2004, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1320