esk televize respektuje rozhodnut sentor
Autor: PR Press T, esk mdia, email: , Pidan: 14.05.2004


Veden esk televize respektuje verej rozhodnut sentor o navrench zmnch ve vldn novele zkona o rozhlasovch a televiznch poplatcch. Legislativn proces management esk televize pozorn sleduje a pevn v, e se poda novelu zkona schvlit tak, aby k naven poplatk dolo k 1. ervenci t.r.

Zven plateb koncesion eskou televizi nezbav nutnosti hledat sporn opaten i vy vnosy, napklad pro ppravu digitalizace vysln. Vy pjmy z poplatk vyuije televize zejmna na domc tvorbu a zlepen sv programov nabdky. esk televize udl ve proto, aby i nadle svm vyslnm co nejlpe plnila vestrannou slubu veejnmu zjmu zohledujc co nejir a nejrozmanitj spektrum poteb divk.


Martin Krafl, tiskov mluv T


Sent pijal pozmovac nvrhy k zkonu o poplatcch

Sent na svm verejm zasedn schvlil nkolik pozmovacch nvrh k zkonu o koncesionskch poplatcch. Pedevm sentoi odmtli, aby byly poplatky placeny plon. Od placen poplatk se bude moci osvobodit ten, kdo podepe estn prohlen, e televizn nebo rozhlasov pijma nevlastn. Sentoi rovn rozhodli, e veejnoprvn mdia nesmj stahovat reklamu na jeden program, ale mus ji rozprostt na vechny kanly. Dal pozmovac nvrh umouje, aby poplatky neplatili ti, jejich pjmy nepesahuj ivotn minimum. O vjimku neplatit poplatky pijde Policie R, armda, Vzesk sluba R i Bezpenostn a informan sluba.

innost novely je plnovna na 1. ledna 2005 s tm, e poplatky se zv na 100 K za televizi a na 45 K za rozhlas. O zkonu v tto podob bude jet hlasovat snmovna.


Zdroj: esk mdia, 13.5.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1336