o prinesie STV Superstar?
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, email: Pidan: 15.05.2004

V mdich sa okamite po zverejnen, e STV kpila prva na SuperStar rozptala debata o tom, i tento program patr na obrazovku verejnoprvnej TV a i sa STV rozhodla sta za peniaze daovch poplatnkov treou komernou televziou. Kritici okrem toho zdraznili, e prioritou STV by mala by, aj v oblasti zbavy, najm podpora domcej tvorby a nie platenie obrovskch sm za zahranin licencie. Viu as - a 95 % financi na realizciu celej show bud predstavova nklady na domcu produkciu, ktor bude prebieha na Slovensku s domcimi tvorcami, priom potame a s 200-lennnm realizanm tbom, reagoval Branislav Zahradnk, len manamentu STV zodpovedn za PR a komunikciu na obvinenia, e STV kpila najdrah program v histrii.

Ostatn konkurenn TV uviedli ako dvod, preo tento spen program nezakpili, prve prli vysok nklady na produkciu relcie. Hoci vedenie STV presn vku nkladov neprezradilo, nepoprelo, e sa jedn o znan balk peaz. Vzhadom na poet opakovan to vak povauje za ben nklady na vek veern zbavu, ak STV vysiela. SuperStar sa bude vysiela s tdovou periodicitou, presn de vak STV nezverejn z takticko-konkurennch dvodov. Zmeny mu nasta ete aj kvli netandardnmu obdobiu nasadenia relcie v zvere roka, kedy sa do programovej truktry dostva mnostvo mimoriadnych eventov.

A koko STV na tom zarob? Zatia nie je schvlen rozpoet. Pilotn tm ud ete stle had priestory, kde sa bude program vyrba a zodpovedan nie s ani mnoh alie otzky, naprklad podmienky sponzoringu. ie v tejto chvli si dovolm len hrub kvalifikovan odhad: Prjmy by mali pokry 40-50 % nkladov vynaloench na obstaranie tejto relcie, povedal Zahradnk. STV bude ma okrem prjmov z reklamy a sponzoringu aj podielov vnosy na SMS hlasovan (spolu s driteom licencie) poda presnho ka. SuperStar m vak aj siln netelevzny sprievodn marketing - pecilna web strnka i predaj reklamnch predmetov.

STV pripravuje okrem iniciovania castingov aj masvnu kampa, ktorej lohou bude oslovi masovho divka a potencilnych saiacich. Plnujeme vyui viacer komunikan kanly: outdoor, print, rozhlas, internet a samozrejmosou bude siln selfpromo na vlastnej obrazovke. pecilne pri nbore saiacich do castingov vyuijeme aj regionlne mdi. Popri tom bude ma SuperStar aj siln PR kampa, plnuje stratgiu komunikcie Zahradnk.

Sasou licencie programu SuperStar je vak aj manul (tzv. produkn biblia), v ktorom sa nachdza mnostvo zvznch nariaden. Ak s to? Ak lohu pri rozhodovan o kpe licencie zohral faktor sledovanosti? Ak sledovanos oakva STV a ako sa na SuperStar priprav konkurencia? To vetko sa dozviete v mjom vydan mesanka Stratgie.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 14.5.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1340