Hviezda FM vysiela na bratislavskej frekvencii
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, email: Pidan: 23.05.2004


Nitrianske rdio Hviezda FM bolo v poslednch doch medializovan v svislosti s preruenm vysielania z dvodu nezaplatench dlhov voi spolonosti Slovak telecom, ktor zabezpeuje renie signlu a tie kvli odpojeniu elektrickho prdu zo strany mesta Nitra.


Niekokomilinov dlhy mal poda dohody s majitemi rdia uhradi nov investor britsk oban Bryan Rylands. Jeho zmerom bolo vybudova na zkladoch existujceho rdia nov program a 1. mja 2004 odtartova vysielanie stanice pod novm nzvom Alfa. Avak nestalo sa tak.

Poda zkona o vysielan a retransmisii by sa rdio nemalo odmla na dlhie ako 30 dn, pretoe ak by sa tak stalo, hrozilo by mu odatie licencie. Osud rdia je teda v rukch licennej rady. Ako Stratgie informoval riadite kancelrie Peter Abrahm, rada me, ale nemus licenciu odobra. Zatia k odobratiu licencie nepristpime, nakoko 19. mja 2004 sa rdio Hviezda ozvalo v teri z bratislavskej frekvencie. Hoci rdio pvodne vysielalo na 4 frekvencich, poda slov Petra Abrahma, zkon nepecifikuje, e mus zaa vysiela na vetkch tyroch frekvencich, ale hovor len o tom, e mus obnovi vysielanie.

O tom, i sa rdiu Hviezda FM podar zbavi dlhov a ako dopadne spor medzi pvodnm majiteom spolonosti Radio Nitra Vladimrom Kovarkom a novm majiteom Bryanom Rylandsom vs bud Stratgie informova.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 21.5.2004


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1366