Tlust hora a jej historie
Autor: Petr Miklk, tvCentrum, email: Pidan: 05.07.2004Vysla Tlust hora dnes pokrv Zln a okol televiznm i rozhlasovm signlem. Jak tomu bylo dve?


V potcch televiznho vysln u ns bylo mon na nkterch vhodn poloench mstech msta pijmat televizn signl jen z vyslae Ostrava na 1. kanle, kter zahjil svj provoz 31. 12. 1955 (prvn pokusn vysln bylo dne 15. 11. 1955) /1/. V listopadu 1958 vak dochz ke zhoren kvality pjmu, nebo na stejnm kanle zaal vyslat vysla Jauerling. Ani vysla s tehdejm nzvem Morava (Kojl, 9H), kter zaal pokusn vyslat od 1. 1. 1959, pjem v nkterch stech msta vrazn nevylepil.

Proto dne 10. z 1959 zahajuje ve mst svj provoz televizn pevd. Antny byly umstn na 60-ti metrov sprvn budov (zvan jedenadvactka) obuvnickho podniku Svit. Pln dokonen byl v z o rok pozdji. Vkon pevde (pravdpodobn instalovan) byl 5W (v /1/ se uvd 2W) a pracoval na 2. televiznm kanle s horizontln polarizac, primrn signl byl zskvn z vyslae Morava. Spnac hodiny zapnaly haven a nosn z primrnho vyslae pevd spoutla. Zkladem pevde byly dva panely, pi porue jednoho se samoinn zapnal druh. Porucha obou panel byla indikovna, pslun pracovnk pak zvadu musel odstranit. Pevd mohl vzniknout dky sil radioamatr J. Bartoe, K. Moje, pomoci T. Stavjanka a technick pprav ing. Kavalra z VST Praha. Nklady hradil tehdej Mstsk nrodn vbor a podnik Svit, hodnota pevde byla 35 tisc korun.

Protoe bylo nutn pokrt msto a okol (cca do 20 km) kvalitnjm signlem, zaal se pravdpodobn v roce 1965 budovat vykrvac vysla na tzv. Majku, na Tlust hoe. Pokusn se zaalo vyslat dne 15. 4. 1966 (zkuebn 20. 4. 1966), zatkem z r. 1966 se ale objevily nedostatky v antnnm systmu. Po proveden nkterch prav vysla vyslal pouze monoskop. Po delm ovovacm provozu a men v oblasti v okol vyslae byl nakonec vykrvac vysla uveden do provozu dne 22. 11. 1966. Instalovan vkon byl zejm 60 W (v roce 1975 se uvd 100 W), ERP 250 W, vysla TRSA 100, vka storu 57 m. Oproti pevadi na stee mrakodrapu bylo nutno zvolit vertikln polarizaci (kvli ruen od vyslae Kamzk na 2. kanlu). /5/

V roce 1972 byl vypracovn projektov kol a do roku 1975 zpracovna projektov dokumentace na rekonstrukci vyslae Tlust hora. Potalo se i z vyslnm II. programu eskoslovensk televize ST, nebo pjem II. programu byl mon pouze na nkterch mstech okresu (z vyslae Krava, kter zkuebn zaal vyslat asi v dubnu 1972 a trvale dne 9. 5. 1973).

Na Tlust hoe v roce 1976 pracovnci Okresnho stavebnho podniku zahjili stavebn prce, dodavatelem stavebn sti vyslae byly Prmyslov stavby Gottwaldov. Bylo nutn postavit nov objekt a nov nosi pro antny. V roce 1977 byla na Tlust hoe dokonena mont antnnho systmu pro vysln na 41. kanle na prozatmnm, 50 metrovm storu (tzv. Baov vi). Dne 27. 10. 1977 byl uveden do provozu v provizorn verzi vysla II. programu ST vyslajc na 41. kanle s instalovanm vkonem 2 kW (ERP 10 kW) s horizontln polarizac. Pracovnkm Oblastn sprvy radiokomunikac Brno trvala pprava vyslae k zahjen provozu necel ti msce. Dodavatelem technologie byla Tesla Hloubtn. Vlastn vysla byl od polsk firmy ZARAT (NTV2-IV), krom vkonovch stup jeho aktivnmi prvky byly polovodiov soustky. Tak byla zprovoznna provizorn radiorelov trasa Kojl-Hradisko-Tlust hora vybaven ruskm zazenm R600.

Dne 31. 10. 1978 byl uveden do zkuebnho provozu vysla TESLA IV V TV 5/1, na 22. kanle, kter zaal tak vyslat druh program ST (instalovan vkon 5 kW, horizontln polarizace). Antnn soustava pro vyzen 100 kW do vech smr se skldala ze 40 jednotek (10 pater po 4 j.). Dne 16. 11. 1978 byl tento vysla uveden do pravidelnho provozu a vysla na 41. kanle zaal msto II. programu vyslat I. program ST. Pravdpodobn bhem roku 1980 skonil svj provoz vykrvac vysla Tlust hora na 2. kanle.

V roce 1981 probhla definitivn mont vysla ZARAT pro 41. kanl (hlavnho a novho zlonho) do vyslacho slu v novm objektu a instalace nov antnn soustavy pro tento kanl. Soustava byla sloen ze t jednotek s vyzaovnm (podle koordinace kanlu) ve tech hlavnch smrech. Dne 26. 6. 1981 byl zprovoznn nov radiorelov spoj Brno/Barviova Tlust hora vybaven zazenm maarsk firmy ORION - GTT 8000/TV, kter nahradil pvodn provizorn zazen. Pracovnci Oblastn sprvy radiokomunikac Brno cel vyslac objekt oficiln pedali do provozu ped koncem roku 1981. Na stavb se podlela i firma ORION, Sprva radiokomunikac Praha a Montn podnik spoj. Nklady na vstavbu vyslae pro I. a II. program ST byly cca 30 milin korun.

Vysla stednho programu sovtsk televize na 51. kanle byl dne 19. 10. 1987 uveden do provizornho provozu (ERP 50 W), dne 3. 5. 1988 do definitivnho provozu (instalovan vkon 200 W). Modulan signl byl zskvn ze satelitnho pijmae (druice Horizont 4, kmitoet 3675 MHz), vlastn vysla byl polsk vroby.

Od 3. 9. 1990 se na 22. kanle zmnil II. program ST na TV a od 1. 1. 1993 na T1. Podobn na 41. kanlu dolo ke zmn I. programu ST na federln F1 a na T2 (od 4. 2. 1994 TV NOVA). Na 51. kanle se 14. 5. 1990 vyslal program OK3, kter byl od 1. 1. 1993 vystdn programem T3 (dnes T2). V programu OK 3 (T3) se od 8. 4. 1992 do 6. 1. 1993 a od 2. 2. 1993 do 31. 12. 1993 objevovalo vysln Zln TV regionlnho programu zlnskho televiznho studia, nejprve jen 1x tdn (30 min), pozdji 2x tdn. Od 8. 12. 1994 vysl na 58. kanle TV Premira (od roku 1997 Prima TV), instalovan vkon vyslae byl 0,2 kW. Od 30. 5. 1995 vyuv zlnsk televize EmurFilm TV monost vkldn regionlnho vysln do programu Premira TV. Od 15. 11. 1999 m EmurFilm TV regionln vstupy i do vysln TV Nova. Od 3. 12. 1996 byl na 58. kanle zven ERP asi na 10 a 12 kW (nkdy se uvd 20 kW), rovn byl vymnn vysla za Tesla typu SOLID STATE a nov antnn systm byl od firmy Kathrein.

V souasnosti jsou z Tlust hory vyslny televizn programy: T1 (22. k, ERP=77,6 kW), T2 (51. k, 2 kW), TV NOVA (41. k, 10 kW) a Prima TV (58. kanl, 100 kW). Vysla pro T2 m antnn systm umstn ve vce 67 metr, ostatn TV vyslae maj antny ve vce 78 metr. Vechny vyslac antny maj horizontln polarizaci a vechny vyslae jsou stereofonn. /2/

Signl z tohoto vyslae lze vtinou zachytit alespo na sti zem bvalch okres Zln, Krom, Prostjov, Uhersk Hradit, Perov, Olomouc, Vykov a Vsetn, nkdy je pjem mon i mimo tuto oblast. Vhodou je monost zachytit tyto TV programy v psmu UHF na jednu irokopsmovou antnu.

Zahjen rozhlasovho vysln na Tlust hoe je spjato s datem 4. 9. 1989, frekvenc 102,3 MHz a stanic pro mlad EM. Do ukonen vysln na tto frekvenci na Tlust hoe, dne 1. 1. 1995, se na tomto kmitotu postupn vystdaly stanice: Praha, Praha+Radio Mikroforum, Vltava, Radio Alfa.

V z 1993 bylo na Tlust hoe zahjeno vysln na frekvenci 99,5 MHz (program Vltava), od 15. 2. 1994 se vysl na 97,5 MHz (reg. st. Ro Brno) a na 94,8 MHz (Ro1), dne 7. 2. 1994 zahjilo sv vysln Radio Publikum na kmitotu 100,4 MHz, AZ Rdio vysl z Tlust hory od 2. 5. 1995 (89,6 MHz). Do konce roku 1995 byla dokonena prava a modernizace antnnch systm pro rozhlasov vysln. Pro slouen signl veejnoprvnch stanic se byl vyuit sdruova Tesla, pes sdruova Kathrein byly pipojeny signly soukromch rdi tak, aby vechny stanice vyslaly z hlavnho antnnho pole.

V souasnosti vysl z Tlust hory Ro1 (99,5 MHz), Ro Brno/ Ro2 (97,5 MHz), Ro3 (94,8 MHz) s ERP vdy 5,5 kW. Radio Kiss Publikum vysl na 90,3 MHz (ERP=3 kW) a AZ Rdio na 89,6 MHz (ERP=10 kW). Vyslac antny pro rozhlasov vysln jsou na Tlust hoe umstny cca ve vce 56 metr a maj horizontln polarizaci. Frekvenci 100,4 MHz, na kter vyslalo Rdio Publikum, dnes vyuv vysla Hodonn-Bab lom.

Rozhlasov stanice vyslaj ve Zln nejen z Tlust hory, ale i ze stanovit Mladcov (Radio Zln 91,7 MHz, BBC World Service 93,9 MHz, Ro2 107,7 MHz), stanovit Pluky (Radio Evropa 2 95,5 MHz, Radio Impuls 102,3 MHz, Radio Frekvence 1 105,0 MHz) a ze sdlit Jin Svahy (Radio as 103,6 MHz).

Vyslac stedisko Tlust hora je umstn v nadmosk vce 457 m n. m. , souadnice stediska jsou: zempisn dlka 17 38 53 a zempisn ka 49 12 31. /2/ U nadmosk vky se nkdy uvd hodnota 458 m n. m. Lokalita celho hebene Tlust hory s vyslaem na vrcholu je tak zajmavou dominantou nad krajskm mstem.


Foto pro tvCentrum: David K, Petr Psk, erven 2004

Literatura:

/1/ Seger J. : Nae televizn vyslae, vydalo Nakladatelstv dopravy a spoj, Vydn I, Praha 1982,
/2/ Pehledy vysla pro rok 2004, DX Revue a Radio Revue (1990 a 2004),
/3/ lnky z novin - Nae Pravda, Zlnsk noviny, Rovnost,
/4/ Novotn J. : S televiznch vysla v zvru 6. ptiletky, Telekomunikace, . 9/1980, s. 136 a 137,
/5/ Hojn J.: TV vysln na Gottwaldovsku, Telekomunikace, . 2/1982, s. 2 oblky.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1471