RRTV schvlila zprvu o digitalizaci
Autor: Zdenk Duspiva, email: Pidan: 24.01.2005

Rada pro rozhlasov a televizn vysln ji vypracovala a na svm 2. letonm zasedn schvlila zprvu o digitalizaci, kterou si na prosincov schzi vydala Poslaneck snmovna. Zprva m podle informac len veden RRTV v zsad rekapitulan charakter a je doplnna mnostvm ploh. Samotn zprva byla pedna Poslaneck snmovn a mla by bt projednna na dnm zasedn od 8.2. Do t doby nen text zprvy k dispozici, nicmn po jejm projednn ji bude soust Vron zprvy RRTV za rok 2004. Prce na tto Vron zprv jsou v plnm proudu, zprva mus bt podle zkona pedloena Poslaneck snmovn do konce nora. Jde tedy v obou ppadech o pohled zpt, na rok 2004. Na rozdl napklad od americk regulan instituce FCC, kter pi bilannm projednn vsledk prce v roce 2004 vyhlsila tradin i priority a hlavn strategick zmry pro dal obdob. U ns zatm nic takovho nen zvykem.

Dal vvoj v roce 2005 tedy bude zejm pokraovat dl standardnm zpsobem. Licenn zen na nov digitln programy spj k veejnm slyenm, do ptku 21.1. maj vyzvan adatel doplnit chybjc daje ve svch projektech a dostech a hned po kompletaci a vyhodnocen plnosti pihlek mohou bt oznmeny termny slyen. Kulorov pochyby, e RRTV nebude mt dostatek hlas pro udlen licenc (podle zkona 9 hlas), jsou ji podle nkolika zdroj minulost a rsuj se ji prvn favorit pro udlen licenc. V dohledn dob by mohly bt licence udleny. Lhta pro zahjen vysln je stanovena do 360 dn. Tomu ale mohou pedchzet jet nron ppravy na zahjen vysln a dohoda o finannch podmnkch en programu s opertory, pidlenmi podle plnu RRTV.

RRTV nadila tzv. stn jednn se zstupci T, esk televize a eskho rozhlasu spolu s provozovatelem digitln st A eskmi radiokomunikacemi, kter pedvolala na 2. leton zasedn 18.1. Jednn je vedeno v reimu sprvnho zen a proto Rada neme poskytovat dn informace. V dal fzi by dajn mli bt pozvn zstupci celoplonch komernch televiz. Jednn jet nen ukoneno, ale podle veho jde o hledn cesty k obsazen multiplexu A a tak jak po vech dosavadnch zpochybnnch odmtnut umonit ppadn vstup celoplonch televiz do digitlnho vysln (krom opakovan podzimn vzvy k asti v souti s dalmi vce jak 50 dostmi). Jednou z diskutovanch variant je vyuit dnes duplicitnch a pebytench nebo v budoucnu uvolnnch kmitot programu T2 pro doplnn stvajcch omezench kmitotovch st nebo pro brzk vytvoen zklad dal st. Souasn jet nen uzavena dajn ani varianta spolenho doasnho umstn vech celoplonch program v dosud voln sti.

V prbhu ledna 2005 dolo i ke zmn na postu vedoucho adu RRTV, kde Mgr. M.Kueru vystdal Ing.F.Barto. Hned od prvnch dn dochz k reorganizaci celho adu s personlnmi zmnami , vetn okamitho odchodu nkolika pracovnk.

Pokrauj tak jednn o legislativ. Vtina nvrh zkon po schvlen Snmovnou je doplnna o dal pozmovac nvrhy v Sentu a vrac se zpt k projednn v Poslaneck snmovn (Novela Zkona o esk televizi, Zkon o elektronickch komunikacch ad.). Do vldy m formln nvrh digitln novely medilnho zkona, kter by ml bt zkladem pro vytvoen komplexn pravy pro digitln vysln. Zmr Ministerstva informatiky navazuje na dohodu a rozhodnut ve Snmovn o doasnm vynt pslun sti z nvrhu Zkona o elektronickch komunikacch. Novela by mohla bt projednvna v prvnm ten ji na norov schzi PSP a v ppad souhlasu pidlena pro jednn pslunm parlamentnm vborm.


ing.Zdenk Duspiva, publicista, 21.1.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1918