Terestrick televizn vysln slav v severnm Nmecku opravdovou renesanci
Autor: Petr Miklk, tvCentrum, email: Pidan: 26.01.2005

Stle vce televiznch divk v severnm Nmecku vyuv digitln terestrickou televizi. Podle odhadu plnovacho adu se do konce roku 2004 dostalo do obchodu vce ne 800 tisc pijma DVB-T. Velk poptvka po pijmach a pijatelnost pro divka jsou dokladem spnho zavdn digitln terestrick televize v severnm Nmecku.


O nco vce ne 50 let po zaveden analogov terestrick televize je tento systm v dalch stech severnho Nmecka nahrazovn novou digitln technologi DVB-T, digitln terestrickou televiz.

Ohlas divk na zavdn DVB-T, kter tu v souasnosti umouje pjem a 24 program, peshl vechna oekvn. Podle vsledk divckho zjmu na zklad vzkumu AGF/ GfK (Pracovn skupina pro televizn vzkum/ Spolenost pro przkum chovn spotebitele) pijm stle vce obyvatel v severnm Nmecku sv televizn programy prostednictvm DVB-T. Podl televiznch domcnost, kter v regionu Brmy primrn vyuvaj DVB-T, je asi 16,1 %. Naproti tomu podl domcnost s analogovm terestrickm signlem byl zatkem roku 2004 13 %.

Podobn obrzek se rsuje i v jinch regionech severnho Nmecka, kde bylo zahjeno vysln. V Dolnm Sasku tak pijm 6,5 % domcnost sv programy pomoc DVB-T, v lesvicku-Holtnsku a Hamburku, kde bylo zahjeno vysln DVB-T dne 8. 11. 2004, je to ji 7,5%, pop. 5,1 % domcnost. Tento zjem divk ukazuje to, e ji nyn se vedle kabelu a satelitu technologie DVB-T etablovala jako tet penosov cesta.

I informace od prodejc zpsobuj odezvu u zkaznk a nezvykle velkou poptvku po pijmach DVB-T. Pro rzn monosti vyuit nabz specializovan prodejci velk mnostv pslunch pijma DVB-T. Pijmae jsou v sortimentu od set-top-box pes pijmac karty pro pota PC, zsuvn karty PCMCIA pro notebook a k malm, penosnm televiznm pijmam s digitln technikou a pijmacm zazenm pro automobil. Velk obchodn etzce si dokonce raz cestu na trh s produktem vudy ptomn notebook, s vhodnou zsuvnou kartou.

Podle vzkumu stednho svazu elektrotechnickho a elektronickho prmyslu (ZVEI) se do konce roku 2004 dostalo do obchod v celm Nmecku asi 2,1 milinu pijma DVB-T. Na zklad tchto daj o zjmu spotebitel odhaduje plnovac ad severnho Nmecka, e z tohoto potu pipad vce ne 800 tisc finlnch pstroj na severonmeck region, v oblasti kde bylo zahjeno vysln. Rozshl zveejnn informace, pedevm odbornch prodejc o projektu DVB-T v severnm Nmecku, posledn informace - ve spoluprci s obchodn a emeslnou komorou, jsou dleitm pspvkem k tomuto neoekvan pozitivnmu vvoji trhu s finlnmi pijmai.

Po zaveden v Berln/ Braniborsku bylo vysln DVB-T spn zavedeno vedle severnho Nmecka i v Severnm Porn-Vestflsku a v rnsko-mohansk oblasti. V kvtnu roku 2005 bude vysln digitln terestrick televize zahjeno v pilotnch regionech - v Mnichov/ jinm Bavorsku a Norimberku. A rovn v kvtnu 2005 bude zahjeno vysln DVB-T ve stednm Nmecku. V dalch regionech, jako nap. Rostock, Schwerin, ale i v aglomeraci Stuttgartu se zaveden DVB-T pipravuje.

Nejen ve stednm Nmecku, ale i v Meklenbursku-Pednm Pomoansku bude mon pijmat pouze veejnoprvn programy. Velk ohlas divk m rzn dvody: jednoduch obsluha, pijmac monosti v domcnosti, mobiln pjem bez pli komplikovan techniky, obvykl umstn vysla, vt rozmanitost program, dobr kvalita obrazu pi pjmu klasickou antnou. Toto vechno pispv k velkmu spchu DVB-T v severnm Nmecku.

U technologick inovace tohoto du se nedaj zcela vylouit poten technick tkosti: nap. v prbhu zavdn jsou ojedinl problmy s pjmem signlu, kter maj rzn piny. Chybn zapojen na odbavovacm pracoviti by vak mohlo bt prv tak rychle odstranno jako problmy v software u nkterch finlnch pstroj. Optimalizac pijmacho zazen se ve vtin ppad problm vyeil. V mnoha ppadech bylo nezbytn domovn antny jinak nasmrovat nebo je rozit. U pokojovch antn zpravidla postailo vyzkouet si rzn typy (modely antn) nebo se v mstnosti pokusit o pjem signlu z jinho vyslae. Nmeck uivatel, kter m pesto problmy s pjmem signlu, me se obrtit denn mezi 10:00 hod. a 22:00 hod. - na tzv. horkou linku.


Zdroj: Infosat, 21.01.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1928