ST m vznamn vplyv na dvoch najdleitejch maloobchodnch trhoch
Autor: R.Vavro, T SR, email: Pidan: 08.02.2005

Da 7. februra 2005 Telekomunikan rad SR (T SR) doruil spolonosti Slovak Telecom (ST) a zrove zverejnil na www.teleoff.gov.sk/Sutaz/analyza.html
vsledky analz dvoch najdleitejch maloobchodnch trhov - pripojenie bytovch a pripojenie nebytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete. Analzy potvrdili, e na oboch trhoch nie je efektvna sa a e na nich psob podnik (ST), ktor nie je vystaven efektvnej sai a ekonomick vplyv mu v podstatnom rozsahu dovouje sprva sa nezvisle od konkurentov a uvateov. Doruenm vsledkov analz zana plyn 30 - dov lehota na vyjadrenie.

Po uplynut lehoty T SR zale vsledky analz so sprievodnou dokumentciou Eurpskej komisii (EK) na vyjadrenie. T SR po pozitvnom vyjadren EK zane konanie a rozhodnutm ur ST, ako vznamn podnik na predmetnch trhoch a ulo mu povinnosti, ktorch cieom je podpori efektvnu sa a rozvoj vntornho trhu.


T SR navrhuje uloi ST na oboch trhoch tieto povinnosti:

1. vies oddelen evidenciu, ktor m radu poskytn zkladn informcie o nkladoch, trbch a vloenom kapitle. Tieto informcie rad vyuije jednak pri posudzovan, i nedochdza k diskrimincii niektorho podniku ako aj pri posudzovan, i ST nepoaduje za svoje sluby neprimeran cenu.

2. Umoni svojim astnkom umoni poda ich vberu prstup k slubm ktorhokovek prepojenho podniku poskytujceho verejne dostupn telefnne sluby, a to:

a) individulnou vobou sla vybranho podniku pre jednotliv volania a

b) predvobou sla vybranho podniku s monosou zmeni tto predvobu individulnou vobou sla vybranho podniku pre jednotliv volania.

3. ST alej na zklade povinnost nebude mc pri poskytovan sluby pripojenia bytovch i nebytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete poadova neprimerane vysok ceny, brni vstupu na trh, poadova neprimerane nzke ceny alebo brni vstupu na trh a poadova neprimerane nzke ceny s cieom vyli sa, nenleito uprednostova urit skupinu koncovch uvateov a bezdvodne a neoprvnene viaza poskytovanie sluieb koncovm uvateom na poskytovanie sluby pripojenia do pevnej verejnej telefnnej siete.

T SR poas analzy, i je ST vznamn podnik musel vyhodnoti 13 kritri stanovench v zkone. V zujme zistenia skutonho stavu oslovil, okrem spolonosti ST, ktor psob na relevantnom trhu, aj potencilnych konkurentov. iadna zo spolonost neuzatvorila zmluvu o prepojen sieti s ST, ktor by vytvorila podmienky pre plnohodnotn poskytovanie verejnej telefnnej sluby pre zkaznkov, i u bytovch alebo nebytovch. Spolonosti sa nepovauj za konkurenta ST.

Pripojenie bytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete je sluba bytovm zkaznkom, ktor spova v zriaden prstupu k pevnej verejnej telefnnej sieti a sprstupnen verejnej telefnnej sluby.

Pripojenie nebytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete je sluba nebytovm zkaznkom, ktor spova v zriaden prstupu k pevnej verejnej telefnnej sieti a sprstupnen verejnej telefnnej sluby.


V Bratislave 8. februra 2005, Roman Vavro, hovorca T SR


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1968