Zpodn zahjen vysln DVB-T ve stednm Nmecku?
Autor: Petr Miklk, email: Pidan: 09.02.2005

V projektu zavdn DVB-T ve stednm Nmecku se v souasnosti pro zahjen vysln digitln terestrick televize zkoumaj dv alternativy.

Projekn ad pro DVB-T ve stednm Nmecku informoval, e podle aktulnho stavu plnu by mohly bt realizovny vas jen ti z pti plnovanch vysla. Dvody jsou stavebn technick a stavebn prvn. Aby v kvtnu 2005, v Lipsku/Halle a Erfurtu/Vmaru mohlo bt zahjeno vysln DVB-T s plnovanm pokrytm signlem, bylo by teba zprovoznit vech pt vysla. dc vbor pro DVB-T ve stednm Nmecku by se chtl na svm zasedn dne 10. 2. 2005 rozhodnout pro jednu z obou alternativ pro pechod na DVB-T.

Prvn alternativa znamen, e DVB-T v regionech Halle/Lipsko a Erfurt/Vmar se zavede ve dvou etapch. Od kvtna 2005 by pitom bylo mon signl DVB-T pijmat nejprve jen klasickou sten antnou. Od listopadu 2005 by pak divci ve mstech Lipsko, Halle, Erfurt a Vmar mohli pijmat DVB-T i s pokojovou antnou. Druh alternativa pedpokld zaveden DVB-T teprve v listopadu 2005: pak ovem s typickm pokrytm signlem DVB-T, ve mstech Lipsko, Halle, Erfurt a Vmar s pjmem pokojovou antnou.

Vyslae v Lipsku a Halle se mus nov postavit. Na tyto nov stavby je ovem teba vce asu ne se oekvalo.

Aby (pro pjem s pokojovou antnou) bylo mon pokryt signlem s velmi nzkmi nklady, jsou nov stavby v obou mstech nezbytn. Tento vyslac koncept optimalizuje nklady. Jak veejnoprvnm tak privtnmi poskytovatelm televiznch program by v regionu ml usnadnit pechod na DVB-T. Ve Vmaru se jet vysla hled, ponvad pvodn plnovan vysla byl z hlediska ochrany pamtek problematick.

dc vbor pro DVB-T ve stednm Nmecku dne 10. 2. 2005 rozhodne o definitivn variant pro zahjen vysln. Z dvod finannch nklad se zde soukrom vyslatel neastn uveden nov techniky DVB-T na trh, vyslac spolenosti jako RTL a ProSieben/Sat.1 u toti na vchod analogov terestricky nevyslaj. Protoe tento zpsob distribuce signlu byl vypnut, tak pro n nebyly uvolnny dn prostedky na investice do DVB-T. Kdy plnovan dotace ztroskotala, podle dcho vboru by nyn soukrom vyslatel mohli bt zskni pro zaveden DVB-T ve stednm Nmecku dky vyslacmu konceptu, kter optimalizuje nklady.


Zdroj: [fp], www.digitalfernsehen.de, 2 2.2005, [Leipziger Volkszeitung via Karsten Mieth], www.ukwtv.de/radio, 4.2.2005, voln upraveno a zkrceno


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1975