editel TS Brno rezignoval na svou funkci
Autor: PR Press T, email: Pidan: 10.02.2005


editel televiznho studia Brno Mgr. Marin Kleis rezignoval na svou funkci, a to ke dni 28. nora 2005. Jeho psemnou rezignaci vera obdrel generln editel T Ji Janeek a Rada T.


Po vzjemn dohod dojde ke dni 28. nora 2005 tak k ukonen pracovnho pomru Mgr. Marina Kleise v esk televizi. Vechny s tm souvisejc otzky budou eeny striktn v souladu s platnm zkonkem prce.

Generln editel veejnoprvn televize pedlo na nejblim jednn Rady T (23.2.2005) nvrh personlnho een tto situace.


Martin Krafl, Tiskov mluv T


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1978