Licenn rozhodnutia RVR
Autor: RVR, Strategie on line, email: Pidan: 10.02.2005


Rada pre vysielanie a retransmisiu na torkovom zasadnut rozhodla o udelen, zmench niektorch licenci, zaala, preruila aj pozastavila niekoko sprvnych konan.


Televzii TA3 zmenila licenciu z dvodu navenia zkladnho imania, spolonosti Gta TV s.r.o. Kolrovo udelila licenciu na televzne vysielanie prostrednctvom kblovho rozvodu, zmenila registrciu retransmisie spolonosti Antny-Vf rozvody s.r.o. Bojnice z dvodu znenia potu prpojok.

RVR preruila sprvne konanie voi Rdiu Twist a.s. Bratislava vo veci monho odatia frekvenci, uznala za nepodstatnen sanosti voi STV za odvysielanie prspevku Zvltne prideovanie peaz v Sprvach STV a voi TV JOJ za vysielanie programu Dieva za milin-peoplemeter.

alej rada zastavila sprvne konanie voi prevdzkovateovi kblovej retransmisie TES Slovakia s.r.o. ilina vo veci uzatvrania typovch zmlv s odberatemi.

Stratgie o tom informoval Ing. Peter Abrahm, riadite kancelrie Rady.

- zaala sprvne konanie voi Martico s.r.o. Martin vo veci monho neoznmenia zmeny dajov uvedench v iadosti o registrciu

- zaala sprvne konanie voi Televzii Prievidza vo veci monho poruenia zkona v svislosti s tm, e sponzoroval spravodajsk program Videonoviny

- zaala sprvne konanie voi TV Markza vo veci monho poruenia objektvnosti a nestrannosti v spojitosti s odvysielanm prspevku Ntlak na poslancov v Televznych novinch

- zaala sprvne konanie voi STV vo veci monho poruenia zkazu skrytej reklamy odvysielanm programu XXL

- zaala sprvne konanie voi STV vo veci monho poruenia uplatovania Jednotnho systmu oznaovania vhodnosti programov pri odvysielan programu Domca horka


Zdroj: RVR, Strategie on line, 9.2.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1979