Mediakabel spa Manycast platformu pre iv vysielanie a video pre kblovky, mobily aj internet
Autor: PR Mediakabel.nl, email: Pidan: 10.03.2005

Capelle aan den IJssel, 3. marec 2005 Holandsk spolonos Mediakabel spustila svoju 3G Triple Play obsahov platformu Manycast' umoujcu telekomunikanm opertorom ponka profesionlne iv vysielanie a video sluby pre kblovch, mobilnch a internetovch vateov. Platforma je prstupn aj pre zahraniie.

Manycast je nov platforma vyvinut spolonosou Mediakabel, ktor umouje distribciu digitlnej televzie a streamingovch sluieb holandskm kblovm opertorom; medzi inmi napr. aj pre UPC, Essent a Casema. Manycast je schopn tieto paraleln sluby dodva aj internetovm providerom a mobilnm opertorom. Dodvatelia obsahu mu teraz ahko vklada svoj obsah do rznych foriem Web a Wap portlov a tak ponka svoje sluby priamo konenmu spotrebiteovi; akkovek [email protected]@komukovek. Opertori bud odteraz schopn tieto triple play sluby sprstupova ovea ahie.

Nov Manycast platforma ponka plne automatizovan pracovn cyklus zahajci riadenie, kdovanie, publikovanie a distribciu ivho vysielania televzie a rdia, ako aj on-demand sluieb pre set top boxy, potae, PDA a mobiln telefny. Ako pokrokov technolgia Manycast platforma podporuje vetky typy koncovch zariaden a mobilnch telefnov. Platforma ponka pokrokov Digital Rights Management (sprva autorskch prv) spolu s rznorodmi platobnmi monosami.

Riadenie a organizcia

Manycast ponka otvoren platformu pre integrciu digitlneho medilneho priestoru zahajceho prjem, kdovanie, archivciu, riadenie a vber audiovizulneho materilu. Platforma podporuje multimedilne kanly vtane televzie, internetu a mobilov. Vekou vhodou Manycast je monos integrcie s existujcimi rozhraniami a riadiacimi systmami telekomunikanch opertorov a medilnych spolonost.

Manycast je modulrna platforma umoujca klientom (poskytovateom obsahu) zaa v malom a postupne rs poda vvoja trhu. Klienti si mu svoju ponuku spravova online. Je im umonen riadi a spravova vlastn audiovizulny archv. Systm tie me by automaticky rozirovan dohodnutmi modulmi s platenm poda mnostva erpanch sluieb.

3GPP a alie streamingov formty

Manycast platforma vysiela iv a on-demand audio a video obsah vo vetkch veobecne akceptovanch formtoch ako Windows Media 9, MPEG-4 a mobilov 3GPP formt. Platforma zrove umouje vetky internetov a mobilov vysielacie toky pre rzne druhy Windows a Mac klientov, multimedilne telefny a PDA.

Sprva autorskch prv - DRM system sa star o kdovanie obsahu a licenn poplatky koncovm uvateom. Systm spoplatnenia me by nakonfigurovan pre jednorazov pouitie obsahu, alebo pre pouitie poas uritho asovho intervalu.

Viac informci o Manycast njdete na www strnke www.mediakabel.nl.


Press release, Jorris Uding, Mediakabel.nl, 7.3.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2065