Tiskov zprva ze 8. zasedn RRTV
Autor: PR Press RRTV, email: Pidan: 14.04.2005

Rada pro rozhlasov a televizn vysln na svm 8. zasedn ve dnech 12.- 13. dubna 2005:

- vydala souhlas provozovateli LONDA spol. s r.o. ke zmn zemnho rozsahu vysln spovajc v pidlen kmitot A msto 99,1 MHz/100 W, Beroun msto 101,5 MHz/200 W, Dn msto 102,7 MHz/200 W, Karlovy Vary msto 93,0 MHz/200 W, Pbram msto 96,4 MHz/200 W, Sokolov 96,5 MHz/200 W podle 21 odst. 1 psm. b) zkona . 231/2001 Sb. a nevydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spovajc v pidlen kmitotu Beneov 103,5 MHz z dvodu nespn koordinace tohoto kmitotu

- peruila s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o. zen o zmnu zemnho rozsahu vysln spovajc ve zmn technickch parametr kmitotu Znojmo 106,7 MHz/1 kW z dvodu zahjen zen o pedbn otzce podle 21 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. a vydala souhlas k odesln kmitotu Znojmo 106,7 MHz/1 kW na T ke koordinaci v souladu s 64 odst. 2 psm. a) zkona . 151/2000 Sb.

- peruila s provozovatelem Frekvence 1, a.s. zen o zmnu zemnho rozsahu vysln spovajc v pidlen kmitotu Beroun Zhrabsk 102,7 MHz/200 W z dvodu zahjen zen o pedbn otzce podle 21 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. a vydala souhlas k odesln kmitotu Beroun Zbransk 102,7 MHz/200 W ke koordinaci na T v souladu s 64 odst. 2 psm. a) zkona . 151/200 Sb.

- vydala pedbn opaten podle 43 sprvnho du, aby se Ing. Ji Svoboda zdrel
jakhokoliv dalho provozovn televiznho vysln enho prostednictvm pozemnch vysla

- zahjila sprvn zen s Ing. Jim Svobodou o uloen pokuty podle ustanoven 60 odst. 5 zkona . 231/2001 Sb. za provozovn televiznho vysln bez oprvnn

- peruila sprvn zen s Ing. Jim Svobodou o uloen pokuty podle ustanoven 60 odst. 5 zkona . 231/2001 Sb. za provozovn televiznho vysln bez oprvnn z dvodu vyeen pedbn otzky, kterou je soudn rozhodnut o neplatnosti smlouvy o pevodu obchodnho podlu

- nadila stn jednn s Ing. Jim Svobodou, GIMI s.r.o. a FTV Prima, spol. s r.o. ve vci provozovn televiznho vysln bez oprvnn

- vyzvala FTV Prima, spol. s r.o. k vyjden ve vci vysln Ing. Svobody

- sdluje eskmu telekomunikanmu adu, e esk radiokomunikace nelicencovan program na 59. kanle Jihlava

- zahjila s provozovatelem vysln TV Vysoina, spolenost eskomoravsk televizn, spol. s r.o., sprvn zen pro mon poruen 32 odst. 1 psm. l) zkona . 231/2001 Sb. uvdn oznaen televiznho programu (loga) v televiznm vysln a vyzvala provozovatele k vyjden

- zahjila s provozovatelem vysln Prima televize, spolenosti FTV Prima, spol. s r.o. sprvn zen pro mon poruen 32 odst. 1 psm. l) zkona . 231/2001 Sb. uvdn oznaen televiznho programu (loga) v televiznm vysln a vyzvala provozovatele k vyjden

- peruila zen a vyzv adatele CALL TV s.r.o. k odstrann nedostatk dosti ve lht do 30 dn ode dne pevzet vzvy

- registrovala provozovateli Karneval Media s.r.o. zmnu zemnho rozsahu vysln (rozen o kabelov systmy v novch lokalitch) a zmnu programov nabdky (registrace novch pevzatch program), dle registrovala vet katastrlnch zem stvajcho zemnho rozsahu kabelovch systm specifikovanho dle katastrlnch zem

- nadila stn jednn s provozovatelem Karneval Media s.r.o. ve vci dosti provozovatele ze dne 16. bezna 2005

- vydala provozovateli United Teleshop s.r.o. souhlas k pevodu obchodnch podl na spolenost Stanford, a.s. a s tm souvisejc zmnou rozdlen hlasovacch prv a vklad spolenk

- vydala souhlas ke zmn licennch podmnek provozovatele United Teleshop s.r.o., tj. ke zmn asovho rozsahu vysln programu TOP TV na 2 hodiny denn v obdob od zahjen vysln do 10. z 2005, do konce prvnho roku vysln 8 10 hodin denn, postupn 24 hodin denn

- vydala souhlas k pevodu obchodnho podlu Petra Krka na spolenost
CME Media Enterprises B.V. a vzala na vdom informaci PhDr. eleznho ze dne 9. nora 2005

- vzala na vdom usnesen Mstskho soudu v Praze o ukonen zen ve vci Milan Rak/Radiohrad zptvzet aloby proti rozhodnut Rady o neprodlouen licence k provozovn mstnho rozhlasovho vysln na zklad mimosoudn dohody

- vzala na vdom nvrh o piznn odkladnho inku aloby provozovatele Kalend Liberecka, spol. s r.o. ve vci aloby proti rozhodnut o zmn licence Frekvence 1, a.s.

- prodlouila podle 12 odst. 8 zkona . 231/2001 Sb. dobu platnosti licenci k provozovn rozhlasovho vysln provozovatele Radio Contact Liberec spol. s r.o. o dobu 8 let do 31. prosince 2015

- prodlouila podle 12 odst. 8 zkona . 231/2001 Sb. dobu platnosti licence k provozovn rozhlasovho vysln provozovatele RKR, s.r.o. o dobu 8 let do 31. prosince 2015

- prodlouila podle 12 odst. 8 zkona . 231/2001 Sb. dobu platnosti licence k provozovn rozhlasovho vysln provozovatele 4S PRODUKTION, a.s. o dobu 8 let do 31. prosince 2015

- nadila stn jednn s provozovateli Karneval Media s.r.o. a TV LYRA s.r.o. a dle se zstupci mst Lovosice a Litomice

- vyzvala spolenosti GIMI, spol. s r.o.; Studio CLIPPER v.o.s.; V+J s.r.o.; FATEM-TV, a.s. a EMURFILM, s.r.o. k odstrann nedostatk (konkretizaci) jejich podn ze dne 14. ledna 2005 a stanovila lhtu k odstrann 15 dn od doruen a vyrozum spolenosti GIMI, spol. s r.o.; Studio CLIPPER v.o.s.; V+J s.r.o.; FATEM-TV, a.s. a EMURFILM, s.r.o. o tom, e se nelze hlsit do zen, kter dosud nebyla zahjena

- zahjila s eskou televiz sprvn zen pro mon poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb. pekroen dennho limitu reklamy dne 23. nora 2005 a vyzvala provozovatele k doplnn vyjden

- zahjila s eskou televiz sprvn zen pro mon poruen 32 odst. 1 psm. g) zkona . 231/2001 Sb. vysln poad, kter by mohly ohrozit fyzick, psychick nebo mravn vvoj dt a mladistvch, v dob od 6.00 do 22:00 hodin dokumentrn film Ostrovy mezi oceny, vyslan dne 17. nora 2005 od 9:25 hodin (v reprze 18. nora 2005 v 1:50 hodin) a vyzvala provozovatele k vyjden

- odloila podnt na publicistick poad Reporti T vyslan dne 14. nora 2005 od 21:30 hodin (v reprze 16. nora 2005 ve 3:05 hodin) na T 1

- odloila podnt na poad ern ovce, report Boj o byt II vyslan dne 14. nora 2005 od 2:10 hodin na T 1

- odloila podnt na poad Bez obalu vyslan dne 6. bezna 2005 ve 21:35 hodin na T 1

- odloila podnt na poad Zpravodajsk denk vyslan dne 18. bezna 2005 od 19:00 hodin na TV Prima

- zahjila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. sprvn zen pro mon poruen 32 odst. 1 psm. g) zkona . 231/2001 Sb. za poad Na vlastn oi, report Ve dvou se to lpe thne, odvyslan dne 1. bezna 2005 od 20:55 hodin na TV NOVA a vyzvala provozovatele k vyjden

- vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornn na poruen 49 odst. 4 zkona . 231/2001 Sb. za odstup mezi reklamnmi bloky v poadech Politick haraen a Redakce dne 2. prosince 2004

- vydala esk televizi upozornn na poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 17. prosince 2004 na T 1

- vydala provozovateli Stanice O, a.s. upozornn na poruen 32 odst. 1 psm. g) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln textovch titulk obsahujcch krtk textov zprvy (SMS) od divk, kter mohly ohrozit fyzick, psychick nebo mravn vvoj dt a mladistvch, dne 9. listopadu 2004 v dob mezi 6:00 a 7:30 hodin na programu Stanice O

- dala monost astnkm zen ve vci dosti Martina Kindernaye o pevod licence na KTV, S.a.r.l. a RTV Galaxie, a.s. vyjdit se do 1 tdne od doruen k podkladm pro rozhodnut zpsobu jeho zjitn pop. navrhnout jeho doplnn ve smyslu ustanoven 33 sprvnho du

- projednala dopis ministra kultury ze dne 31. 3. 2005 a rozhodla se pozvat
jej k jednn o problematice licennch zen ve smyslu ustanoven 6 odst. 4 zkona


V Praze dne 13. dubna 2005, Petr Pospchal, pedseda Rady pro rozhlasov a televizn vysln


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2169