Sledovanost serilu Rodinn pouta za obdob 23.3.2004 - 12.4.2005
Autor: PR Press TV Prima, email: Pidan: 18.04.2005

Pvodn seril Prima TV Rodinn pouta se poprv objevil na televiznch obrazovkch 23. bezna 2004, do 12. dubna 2005 bylo odvyslno 103 premirovch dl serilu. Od potku se stal pravidelnou a oblbenou soust mnoha televiznch domcnost. Ji prvn dva dly serilu se staly nejsledovanjmi poady Prima TV v pslunm tdnu a kad ze 103 dosud odvyslanch epizod se umstila mezi 10 nejsledovanjmi poady tdne na Prima TV. Rodinn pouta vysl Prima TV ji 56. tden, z toho ve 43 tdnech byl seril jejm nejsledovanjm poadem.

Poslednm tdnem, kdy byl nejsledovanj jin poad ne Rodinn pouta, byl 33. tden 2004 (Julie Lescautov).

V poslednch tdnech se seril zan umsovat tak mezi 20 nejsledovanjmi poady z pohledu vech televiznch stanic, naposledy ve 14. tdnu 2005 na 13. mst.

Sledovanost Rodinnch pout m dlouhodob rostouc trend.

V prvnch mscch se prmrn sledovanost serilu pohybovala kolem 1,250 milionu divk starch 15 let (v beznu 2004 1,485 mil. divk 15+, ale byly uvedeny pouze prvn dva dly).

Po letnch przdninch, kdy byly premirov dly serilu uvdny pouze jednou tdn, dolo na podzim 2004 k vraznmu rstu prmrn msn sledovanosti a v prosinci 2004 inila prmrn sledovanost serilu divky starmi 15 let ji 1,721 milionu.

V lednu 2005 pekroil jednotliv dl Rodinnch pout poprv hranici sledovanosti 2 milion divk starch 15 let (27. ledna 2,103 mil. D15+).

Zatm nejvce divk sledovalo Rodinn pouta v beznu 2005, sledovanost pravideln pekrauje hranici 2 milion divk starch 15 let.

V ter 15. bezna seril zaznamenv rekordn sledovanost jednotlivho dlu 2,151 milionu divk D15+. Prmrn sledovanost za cel bezen 2005 je 2,037 milionu divk starch 15 let.

Tak v prvnch dnech dubna 2005 Rodinn pouta potvrzuj svoji pozici 7. dubna zaznamenal seril svoji druhou nejvy sledovanost 2,119 milionu divk starch 15 let (rating 24,8%), zmnn dl ml tak druh nejvy share, dvalo se na nj 47,21% divk starch 15 let ptomnch u obrazovek.

Prmrn sledovanost serilu (od 23. bezna 2004 do 12. dubna 2005; 103 odvyslanch dl) in 1,597 milionu divk starch 15 let (rating 18,8 %, share 37,91 % D15+).


Vvoj podlu na trhu

Rostouc vvoj podlu serilu na trhu v ase jeho vysln je patrn tak u divk starch 15 let.

V beznu 2005 se na Rodinn pouta dvalo v prmru 44,63 % divk starch 15 let ptomnch v dob vysln serilu u televiznch obrazovek.

Zatkem dubna 2005 se divck podl Rodinnch pout nadle zvyuje za 3 dubnov dly in 45,26% divk starch 15 let ptomnch v dob serilu u obrazovek.

Rekordn share jednotlivho dlu u clov skupiny divk starch 15 let 47,40 % zaznamenal seril 17. bezna 2005.


Osudy hlavnch hrdin zaujaly divky vech vkovch kategori

V porovnn s divky sledujcmi ostatn televizn stanice v dob vysln Rodinnch pout oslovil tento seril ve vt me vkov skupiny mlad 45 let, zejmna pak divky ve vku 2534 let, kte tvo v prmru za celou dobu vysln serilu tm ptinu vech dosplch pznivc RP.

Vzhledem k zamen serilu, kde je hlavnm motivem lska Adama a Evy, nepekvapuje vt zjem en o osudy hrdin, dly uveden v beznu tohoto roku si v prmru nenechala ujt rovn polovina vech en ptomnch u televiznch obrazovek, co bylo vce ne 30 % z cel populace en starch 15 let.

V clov skupin eny ve vku 2534 let jsou vsledky jet vy, Rodinn pouta v beznu 2005 sledovalo v prmru 60 % vech divaek v tomto vku ptomnch u TV.

Pestoe mui jsou v potu divk zastoupeni mn ne eny, i u nich je patrn zjem o Rodinn pouta, prmrn podl na trhu v beznu 2005 vystoupal v clov skupin mui 15+ na 37 %. Porovnme-li musk divky Rodinnch pout s divky vech TV, shledme, e Rodinnm poutm dvaj ve vt me pednost mlad mui, zjem o seril kles s rostoucm vkem. U mladch mu lze navc vysledovat asi nejvt rst zjmu o Rodinn pouta, zatmco prvn dly vyslan minul rok v dubnu sledovalo pouze 21 % ze vech mu ve vku 1534 let ptomnch u TV, v beznu 2005 si ji Rodinn pouta nenechalo ujt v prmru vce ne 45 % z nich.

Ve vtu divk nelze zapomenout ani na dti ve vku 414 let, u kterch je seril rovn velmi oblben. Jejich prmrn podl na celkovm potu divk Rodinnch pout pekroil ve sledovanm obdob (bezen 2004 a bezen 2005) 8 %.


PR Press TV Prima


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2179