Medilny vbor odporuil schvli novelu zkona o vysielan
Autor: TASR, Strategie on line, email: Pidan: 28.04.2005


Poslanci medilneho vboru NR SR jednomysene odobrili novelu zkona o vysielan a retransmisii z dielne opozinch poslancov Duana aplovia zo Smeru a nezvislho poslanca Duana Jarjabka, s ktorou vlda neshlas.


Za odporanie, aby plnum novelu schvlilo, dnes hlasovali aj koalin poslanci z SDK, SMK a ANO. aplovi pripustil, e s v novele formlne nedostatky, no poda neho bud v druhom tan odstrnen. Navrhovatelia novely tie kvli "vyisteniu nvrhu" navtvia Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Cieom novely je zmeni klasifikciu vekovej vhodnosti programov. V sasnosti existuj tri hranice vekovej vhodnosti od sedem, 12 a 18 rokov, novela zkona stanovuje ete hranicu od 15 rokov. Navrhovatelia si myslia, e sasn systm je nedostaton, pretoe existuje vea programov, ktorch miera vhodnosti je medzi hranicou 12 a 18 rokov. Aj poda licennej rady si tto zmenu vynucuje prax, okrem toho obdobn prava existuje aj v zahrani.

S 15-kou vlda v princpe shlasila, neodobrila vak nvrh, aby bolo zobrazovanie scn z relneho nsilia zakzan aj v uptavkch na programy alebo filmy. Takto pravu oznailo ministerstvo kultry za nesystmov. Poda ministerstva sa zkaz relneho nsilia u teraz vzahuje aj na uptavky a rada m monos sankcionova relne nsilie, vysielan v uptavkch na programy. Za scny relneho nsilia zkon povauje tie, kde sa nenleitou formou zdrazuje skuton priebeh umierania alebo sa zobrazuj osoby vystavovan fyzickmu i psychickmu utrpeniu spsobom povaovanm za neoprvnen zsah do udskej dstojnosti.

Poda sasnho zkona nesm by zobrazovan scny relneho nsilia v samotnej programovej slube, ponuky programu sa doteraz tento zkaz netkal. Platn zkon neumouje do uptaviek programov zaha vatky z diel, ktor znzoruj pouvanie strelnch zbran, devastcie ivotnho prostredia a zbery, ktor by mohli navodi dojem skrytej formy propagcie alkoholizmu, fajenia a pouvania omamnch ltok, jedov a prekurzorov.


Zdroj: TASR, Strategie on line, 27.4.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2207