Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo
Autor: TASR, Strategie on line, email: Pidan: 30.04.2005


Generlnemu riaditeovi SRo Jaroslavovi Reznkovi uplynie 7. oktbra funkn obdobie. Poda novho zkona o SRo u riaditea nevol parlament, ale Rozhlasov rada.


T sa preto na stredajom zasadnut zaala zaobera prpravou voby novho riaditea. Predseda rady Michal Dzurjanin ete nevie poveda, i bude mc sasn generlny riadite Jaroslav Reznk optovne kandidova. "Touto otzkou sa ete rada nezaoberala," uviedol. V kresle riaditea je Reznk u dve funkn obdobia od 8. oktbra 1997. Na najbliom zasadan rady sa bud zaobera urenm termnu pre prihlsenie kandidtov, ten mus by znmy do zaiatku jna. "Budeme musie zabezpei volebn poriadok, aby nedolo k spochybovaniu," povedal Dzurjanin.

Rozhlasov rada po oboznmen sa so stanoviskom Dozornej komisie prerokovala Vron sprvu SRo za rok 2004 a mala k nej viacer pripomienky. "Vron sprva obsahuje daj o upravenom rozpote, rada vak iaden upraven rozpoet neschvaovala," hovor predseda rady. Konkrtne poda neho naplnovan objem reklamy bol 97 milinov korn, preto nie je mon vyhodnocova jeho plnenie k upravenmu slu vo vke 71 milinov. Keby sa bral do vahy upraven rozpoet, objem reklamy by sa nepodarilo naplni iba o milin korn, v skutonosti sa objem reklamy nepodarilo naplni o takmer 28 milinov korn. Poda Dzurjanina ekonomick riaditeka rozhlasu Hilda Gajdoov argumentovala, e je v kompetencii manamentu robi takto opatrenia, ale na rade nedolo k jednoznanej zhode v tejto otzke. Pravdepodobne sa vvojom rozpotu budeme zaobera raz za tvrrok," uzavrel Dzurjanin.

Rada dostala informciu, e rozhlas k 31. marcu vypovedal zmluvu s Prvou slovenskou medilnou agentrou a obe spolonosti u komunikuj prostrednctvom prvnikov. Poda rozhlasu toti nedochdzalo k plneniu zmluvy tak ako bola uzavret. Rada schvlila nvrh, aby rozhlas poial dve kancelrie v budove na Benediktiho ulici 5 Zdrueniu obanov Slovenska postihnutch epilepsiou Aura od 10. mja 2005 do 9. mja 2008. Zdruenie tam bude ma kontaktn miesto. aliu kancelriu na Benediktiho rozhlas prenajme Ekoinform.


Zdroj: TASR, Stratefie on line, 29.4.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2214