Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
Autor: TK, esk mdia, email: Pidan: 01.05.2005


Rozhodnut o vi rozhlasovch a televiznch poplatk snmovna zejm znovu odlo, a to na erven. Nvrh, kter pot se zvenm poplatk, sice je v programu nadchzejc kvtnov schze, asi z n ale brzy vypadne.


Kdyby ho chtla doln komora projednat u v kvtnu, musel by se kvli nmu jet bhem schze sejt kulturn vbor a dokonit jeho projednvn. Pedseda vboru Walter Barto (ODS) ale TK ekl, e zasedn kvli tomu svolvat nehodl. Pipomnl, e vbor u chtl debatu o novele dokonit dve, ale nemohl, protoe na jednn nepiel nikdo z jejch autor - Ladislav Skopal, Michal Haek a Eva Novkov (vichni SSD). Barto ekl, e to povauje za skandln chovn. Nen dvod rychle svolvat vbor, prost bude novela pozdji, na dal schzi snmovny, uvedl.

ance, e tentokrt snmovna zven poplatk schvl, je pitom nejvy za posledn roky. Pro jednorzov zven se toti chyst zejm hlasovat i st klubu ODS. Spolu s hlasy koalinch poslanc by to mlo stait.

Poplatky nerostly od roku 1997. Ve he jsou nyn hned dv poslaneck novely. Prvn z nich je prv pedloha, kter je zatm v programu kvtnov schze a kterou vypracovali ti sociln demokrat v ele se Skopalem. Tato novela v aktuln podob pot s tm, e rozhlasov poplatky se zv z 37 na 48 korun a televizn ze 75 na 100 korun. lo by ale o jednorzov zven, nic dalho by tato prava neeila.

Druh novela pot se zvenm televiznch poplatk ze 75 na 100 a rozhlasovch z 37 na 45 korun. V budoucnu by je vak mla vlda automaticky zvyovat v zvislosti na inflaci. O poplatcch by u tedy nerozhodoval parlament. Tuto novelu pedloila skupina vldnch poslanc a jde o podstatn rozshlej materil, upravuje napklad i vbr poplatk. Jeho schvlen je vak v nedohlednu, na programu kvtnov schze nen. Nkte zastnci komplexnj varianty poplatkovho zkona se obvaj toho, e kdyby te parlament schvlil jednorzov zven, ztratila by obshlej novela ance na pijet.

Zstupci esk televize se dlouhodob sna poslance pesvdit o tom, e T spo, kde me, a u vyerpala vnitn zdroje. Pokud odvody neporostou, dostane se podle nich televize do krize a vraznji omez pvodn tvorbu.


Zdroj: TK, Jan Hrdlika, esk mdia, Filip Ronek


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2215