DVB-T v Bratislave zabezpe ST, Rdiokomunikcie, o.z.
Autor: R.Vavro, T SR, email: Pidan: 04.05.2005

Na zklade poradia, ktor urila plenn vberov komisia menovan predsedom T SR, vazom vberovho konania o pridelenie frekvencie (TV kanl 66) na pozemsk digitlne vysielanie v Bratislave, ktor je asou pilotnho projektu zavdzania pozemskho digitlneho vysielania (DVB-T) na Slovensku, sa stala spolonos Slovak Telecom (ST), a.s., Rdiokomunikcie, o.z. Tto spolonos na zklade povolenia, ktor udel Telekomunikan rad SR (T SR) technicky zabezpe DVB-T v Bratislave. T SR a do ukonenia vberovho konania na obsah vysielania, ktor uskutouje Rada pre vysielanie a retransmisiu, preru konanie o udelen povolenia spolonosti ST, Rdiokomunikcie, o.z.

Poradie uchdzaov urila plenn vberov komisia na zklade kritri stanovench vo vzve na predloenie ponk. Vberov komisia bol zloen zo zstupcov orgnov ttnej sprvy. Poradie, ktor urila komisia je v zmysle zkona pre rad zvzn. T SR udel povolenie najspenejiemu uchdzaovi. Toto povolenie bude platn do polovice roku 2006. Obsahom sluby bude prenos informci tvorench kombinciou vysielania TV signlov a inch informci vo forme dt, priom rozsah TV signlov bude tvori podstatn as (viac ako 50%) vetkch prenanch informci.

Telekomunikan rad SR (T SR) zverejnil vo svojom vestnku z 5. novembra 2004 a v jednom celottnom periodiku vzvu na predloenie ponk do vberovho konania o pridelenie frekvencie (TV kanl 66) na pozemsk digitlne vysielanie v meste Bratislava, ktor je asou pilotnho projektu zavdzania pozemskho digitlneho vysielania na Slovensku. Na zklade vzvy doruili iados o pridelenie frekvencie traja zujemcovia: SATRO s.r.o., Slovak Telecom, a.s., Rdiokomunikcie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o.

Pre pilotn projekt digitlneho vysielania na Slovensku s uren TV kanly: Bratislava K 66 (zabezpe Slovak Telecom, a.s., Rdiokomunikcie, o.z.), Bansk Bystrica a Zvolen K59 (zabezpeuje Slovak Telecom, a.s., Rdiokomunikcie, o.z.), Koice a Preov K 44 (zabezpeuje TELECOM CORP., s.r.o.).

Zavedenie digitlneho televzneho vysielania bude znamena zvenie potu programov, zvenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkovch sluieb. Pre vysielateov to bude znamena sporu nkladov na vysielanie v prepote na jeden program a etrenie prenosovej kapacity. Pre tt to bude znamena najm optimlne vyuitie frekvennho spektra.

Informcie o vsledkoch vberovch konan na obsah vysielania s zverejnen na strnke Rady pre vysielanie a retransmisiu - tu.


V Bratislave 4. mja 2005, Roman Vavro, hovorca T SR


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2224