Slovci kupuj vie a modernejie televzory
Autor: Strategie on line, email: Pidan: 20.05.2005

Spotrebn trh televzorov sa v poslednom ase dynamicky men - a to nielen vo svete a v Eurpe, ale aj na Slovensku. Zmena preferenci je jednoznan - v trende s vie uhloprieky, modernejie technolgie a tzv. ploch panely, ie najm LCD obrazovky. Aj ke Slovensko nedosahuje dynamiku zpadnej Eurpy, koprujeme (s istm odstupom) eurpsky a svetov vvoj.

V sasnosti je ete vina televzorov na eurpskom trhu vyrbanch klasickou CRT technolgiou. Predaj plochch panelov vak pred oakvania - u minul rok tvorili ploch panely 40 % predaja. pln obrat na trhu prde ovea skr, ako odbornci oakvali. Stali sme sa svedkami toho, ako doku ploch zobrazovacie panely dominova celkovmu rozvoju a rastu TV produktov. Nae analzy pvodne hovorili, e ploch panely dosiahn v Eurpe 60 % podiel na predaji a v roku 2007. Skutonos je ovea rchlejia u v tomto roku predaj LCD a plazmovch televzorov spolu s televzormi so sptnou projekciou predbehne predaj klasickch CRT televzorov. Je to dkazom jasnej zmeny orientcie uvateov na priestorovo sporn televzne prijmae s vekmi zobrazovacmi panelmi, ktor poskytuj vysok kvalitu obrazu a zrove najnovie monosti konektivity s AV zariadeniami, hovor Takashi Itagaki, viceprezident spolonosti Sony Television Europe.

Poda prieskumov sa spotrebitelia pri vbere televzora orientuj na prvom mieste poda znaky ako symbolu kvality, spoahlivosti a pozitvnej sksenosti. Druhm dleitm kritriom je pouit digitlna technolgia (t.j. LCD alebo plazma) a pripravenos na pln digitlne televzne vysielanie (HD-ready). Vetky tohtoron novinky Sony medzi plochmi panelmi s u na digitlne vysielanie budcnosti pripraven, ie majitelia si kupuj produkt, ktor bude aj o niekoko rokov plne spa kritri vestrannho vyuitia.

Na Slovensku je nstup eurpskych trendov vrazne pomal. Ploch panely (plazma, LCD, sptn projekcia) tvorili v roku 2003 iba 2% trhu, dnes tvoria vye 9%. Donedvna boli ceny novch technolgi nastaven pomerne vysoko. Avak v poslednom ase vrazne klesli naprklad 30-palcov LCD televzor Sony KLV-30HR3 zlacnel od oktbra 2004 do mja 2005 o neuveritench 45%. Ceny viny LCD sa u pohybuj v rozpt 40 - 70 tisc korn, o pri zven pikovch vlastnost, dlhej ivotnosti a novho dizajnu a monost umiestnenia hovor jasne v prospech LCD, vysvetuje Miriam Krov zo Sony Slovakia.

Najv nrast pritom nastal v segmente LCD televzorov, kde predaj stpol a 10-nsobne. Prve LCD je najperspektvnejia technolgia, ktor ide vvojom stle dopredu na rozdiel od plazmy, kde je technologick vvoj ukonen a plazma u neprinesie ni nov.

CRT technolgia na Slovensku stle dominuje - 91% predanch televzorov s klasick televzory s klasickou CRT technolgiou. Aj tu sa vak preferencie kadorone menia. Viditene sa posiluje predaj vch obrazoviek a trend smeruje od 50 Hz k vyspelejm 100 Hz televzorom a k irokouhlmu formtu 16:9. Km v roku 2002 patril najv podiel na predaji 55-centimetrovm uhlopriekam, roky 2003 a 2004 u jasne patrili televzorom s uhlopriekou 72 cm, priom v minulom roku a o 100% narstol predaj vyspelejch 100 Hz televzorov, zatia o 50 Hz televzory v tejto kategrii stagnovali.


Zdroj: Interel Public Relations, Strategie on line, 19.5.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2264