Zmluvy STV so tdiom Beta boli platn
Autor: TASR, Strategie on line, email: Pidan: 23.05.2005


Sudkya Okresnho sdu Bratislava IV v stredu uznala, e zmluvy STV so tdiom Beta boli platn a mali sa plni. Informciu potvrdil len manamentu STV Branislav Zahradnk.


STV m tak za sebou prehru v jednom zo svojich najzvanejch sdnych sporov, kde ide o 790 milinov korn. "Urite sa proti rozhodnutiu odvolme na Krajsk sd," uviedol pre TASR Zahradnk. Poda jeho slov m vedenie STV dojem, e nie vetky jeho argumenty a dkazy boli relevantne zhodnoten. "Je to len iastkov rozsudok, nie je to rozhodnutie vo veci celej," podotkol. Ak by sa rozhodnutie stlo prvoplatnm, sd by ete mal rozhodn o vke nhrady kody.

Zmluvu so tdiom Beta o prenjom vysielacieho asu STV 2 na raajkov vysielanie na obdobie od roku 1998 do 2003 podpsal krtko pred odchodom z ela STV Igor Kubi. Jeho nstupca Milan Materk zmluvu zruil. tdio Beta podalo alobu a sdi sa o ul zisk z reklamy, ktor by mu v prpade plnenia zmluvy prinleal. "To, ak zmluvy Igor Kubi podpsal a ako ich Milan Materk prestal plni, to u dnes zmeni nevieme," hovor Zahradnk.

Najzvanej sdny spor verejnoprvnej televzie sa zaal na okresnom sde 22. septembra. Pojednvanie vedie sudkya, ktor v roku 2001 u raz prvoplatne rozhodla v prospech tdia Beta v spore s STV o platnosti jednej zmluvy na tzv. raajkov vysielanie. V spore vak ide aj o druh zmluvu o vysielan bliie nepecifikovanej relcie na STV 2, ktor mala plati od roku 1998 do 2005. Poas sdneho procesu podal zstupca tdia Beta dva nvrhy predbenho opatrenia, ktorm by zakzal STV akokovek naklada s nehnutenm majetkom. Sd ich vak zamietol.


Zdroj: TASR, Strategie on line, 20.5.2005


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=2268