UPC Slovensko odpoved
Autor: PR Press UPC Slovensko, email: Pidan: 07.11.2003


Dnes po prvkrt priname odpovede na otzky adresovan UPC Slovensko, ktor ste nm zaslali do redakcie servera satCentrum, alebo ste ich uviedli v diskusii pod odpoveami kolegov z iech. Post tlaovho hovorcu UPC Slovensko nedvno prevzal pn Jaroslav Kollr, ktor nm prisbil spoluprcu.


Odpovede UPC Slovensko na otzky www.satCentrum.sk


TV Romantica men od septembra svoju tvr. Nebudete jedna s Zone Vision o jej optovnom zaraden do ponuky UPC Direct?

O zmench v ponuke kanlov budeme zkaznkov vas informova. V sasnosti nepripravujeme zaradenie TV Romantica do ponuky.


Internet v kblovkach UPC - Chello sa dobre uchytil aj v Bratislave. Urite by sa nali zujemcovia aj v inch mestch Slovenska. Neplnujete pripojenie aj inde? Ak no, tak kde a pribline v akch termnoch?

Ponuka sluby internetovho pripojenia chello v ostatnch slovenskch mestch zvis od dopytu po slube chello a investinch nkladov do modernizcie siete kblovch rozvodov.


Nedvno bol zvolen nov riadite T, pn Ji Janeek. Nezahjite s nm rozhovory o monosti zaradenia eskej verejnoprvnej televzie do kbloviek UPC na Slovensku? Alebo dokonca do UPC Direct?

Urite by sme boli radi, keby sa programy T mohli objavi aj v rmci UPC Direct, nakoko s vemi iadane od naich zkaznkov.


esk teleshopingov kanl NAT1 zahjil vysielanie a m vraj zujem by aj v sieach UPC. Spolupracuje vraj so slovenskou reklamnou spolonosou TVA (i tak nejako...) Objav sa i na satelite?

Zatia ns uveden spolonos neoslovila.


Nepotate so zaradenm nejakej inej cudzojazynej televzie do paketu UPC Direct? Zujem by bol hlavne o BBC World, ESPN sport, Fox, ITV, Nickelodeon i hudobn TMF a iste i alie ...

Ponuka sa neustle skvalituje a otzka zaradenia tchto televznych kanlov do UPC Direct zvis od vsledku rokovan. Takto rokovania prebiehaj kad rok a ak bude nieo nov, mete si by ist, e Vs o tom budeme informova.


Nedala by sa prida do UPC i nejak domca slovensk televzia - Markza, JOJ, Music Box alebo STV?

Pravdepodobne mte na mysli UCP Direct. Zaradenie uvedench televzi do tejto ponuky je podmienen ich zujmom. Ak bud ma zujem, UPC Slovensko im samozrejme, v rmci tandardnch obchodnch podmienok, poskytne priestor na zaradenie do UPC Direct.


National Geographic Channel suboval na svojom webe esk dabing svojho vysielania, a to u od jla. Zatia sme ale iadnu zmenu na UPC Direct nezaznamenali. Preo?

Je to otzka pre zstupcov kanlu National Geographic, internetov adresa tejto stanice je www.nationalgeographic.com/channel/


Bud sa meni prstupov karty abonentov UPC Direct alebo sa plnuje prechod na in systm kdovania, ako sme toho svedkami napr. u poskej "Wizji", nemeckho Premiere i ruskho NTV plus? Znil sa poet "iernych" divkov UPC Direct?

Neustle pracujeme na ochrane vysielacieho systmu sluby UPC Direct, samozrejme o detailoch sa nememe s Vami podeli.


Nechystte zaradenie aj nejakho alieho erotickho, resp. pornokanlu, nie len Private Gold?

V sasnosti nie, ale nie je vylen, e sa tak v budcnosti nestane. Bude to zlea od poiadaviek zkaznkov.


Zaradte Stanicu O, prp. Discovery Channel niekedy do rozrenho balka UPC? A o SuperMax, na ktor sa ptaj aj udia v R? Poda ohlasov na tomto webe je to vemi iadan stanica, tak preo ju nezaradte NASPĨ?!

Aj v tomto prpade to bude zlea od zkaznkov a ich poiadaviek a taktie od rokovan a poiadaviek distributrov tchto stanc.


o budete robi pre udranie svojich vernch zkaznkov? Pre novch robte vea, ale pre ns o platme u pr rokov stle ni. Naprklad nejak vernostn zava alebo nieo tak. Teraz sa mi naprklad vyplat ukoni zmluvu a zaloi si nov, pretoe budem ma nejak zavy i ke len na pr mesiacov, alebo aktivciu zdarma. o vy na to?

Bude to Vae rozhodnutie avak meme Vs uisti, e UPC Slovensko sstavne skvalituje rove svojich sluzieb a ponuku, len v uplynulom roku boli do ponuky kblovej TV zaraden tyri nov stanice Galaxie Sport, hudobn kanl VH1, slovensk hudobn stanica Music Box a teleshopingov stanica TVA. UPC Slovensko tak vytvra priestor na vznik novch zaujmavch mdi, ktor na slovenskom zatia absentuj, m vytvra aj nov podnikatesk monosti.


Jaroslav Kollr, UPC Slovensko


Pretali ste si prv odpovede novho tlaovho hovorcu UPC Slovensko, pna Jaroslava Kollra, ktor exkluzvne poskytol nmu serveru. akujeme za ne a oceujeme, e je konene aj na Slovensku lovek, ktor bude s nami komunikova, podobne, ako to u dlh mesiace rob jeho esk kolega, tlaov hovorca UPC R, a.s. pn Frantiek Malina. No a teraz mte monos sa pna Kollra opta na vetko, o vs zaujma okolo kblovej siete UPC, internetu Chello alebo UPC Direct.

A ete na pln zver: Zaujma vs, ak je program celho radu satelitnch a kblovch televzi na tento mesiac? A o bud dva v nasledujcom mesiaci? Dozvedie sa to mete u dnes, pokia si tu na webe v sekcii TV k stiahnutiu stiahnete prehady programov TV stanc na mesiac november i december. Ide o kanly Animal Planet, Club, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, HBO, HBO2, AXN, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a SuperMax. Na rovnakom mieste tie pre vs priname tdenn podrobn vysielacie prehady alch troch televzii: Galaxie Sport a metropolitnch TV Praha a Hradec Krlov.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=893