UPC Slovensko odpoved (2.as)
Autor: PR Press UPC Slovensko, email: Pidan: 10.11.2003

Dnes priname odpovede na alie otzky, tentokrt svisiace predovetkm s filmovmi kanlmi HBO, HBO 2 a aknm kanlom AXN.Kedy bud kblovky na Slovensku vysiela program AXN, v esku to vraj bude u oskoro?

Program AXN sa zaal vysiela sasne na Slovensku aj v eskej republike 17. oktbra. V SR ide celkovo o 18 lokalt (vi. na konci lnku), v ktorch me akn kanl AXN sledova vye 50 000 domcnost. O zaraden programu AXN do ponuky spolonosti UPC sa rokuje na medzinrodnej rovni mimo zemia SR a R. Podmienky pre vysielanie AXN v celom regine Strednej Eurpy si vyjednva vlastnk AXN, spolonos Sony Pictures Television International (SPTI), spolone s UPC.


Preo HBO nezni cenu, sasn poplatok za ponkan program je dos vysok.

Koncov maloobchodn cenu HBO a ostatnch ponk kblovch televzi si po zapotan vetkch nkladov stanovuje kblov opertor. HBO na zvyovanie cien nem priamy vplyv.


Filmy, ktor vysiela HBO, u vysielaj aj in slovensk televzie. Plnuje HBO zatraktvni ponuku?

Jesenn ponuka HBO je skutone vemi pestr, mono spomen tituly ako napr. Harry Potter, Pn prsteov, SpiderMan, ierny jastrab zostrelen, Mui v iernom at. Program kanlu HBO je zostavovan z novch filmov, ktor mali premiru v kinch a na videu. Pravda, do programu s niekedy zaraden filmy, ktor na terestrilnych televzich u premiru mali a HBO ich potom taktie uvedie. Vinou vak ide o siln blocbustery, ktor si svojich divkov njdu aj po rokoch. Okrem zahraninch filmov sa v programe objavuj aj starie esk alebo slovensk tituly. Dvodom je nrov pestros.


Preo je HBO2 zadarmo len v Bratislave, kedy ho budeme mc sledova aj v inch mestch na Slovensku?

Okrem Bratislavy, program HBO2 je zatia vysielan aj v sieti spolonosti Martico v Martine. Vaka technickm pecifikcim je rozrenie HBO2 do ostatnch siet zloitejie, preto je v tejto chvli predasn hovori o konkrtnom termne. Pre rozbehnutie alieho platenho kanlu je nutn prestava technick zzemie kblovch spolonost, ktor je nutn v svislosti s kdovanm a dekdovanm tohto kanlu.


Neplnuje HBO op vysiela mesiac zadarmo, ako tomu bolo pred cca. 2-3 rokmi?

Kanl HBO mesiac zadarmo nikdy nevysielal. V rmci jarnej a jesennej kampane kad rok existuje 5 dn tzv. vonho vysielania. Ide o otvorenie kanlu pre divkov, ktor maj objednan rozren ponuku, s cieom predstavi program HBO.


Neplnuje sa do budcna vysielanie dvoch zvukovch mutci na HBO (esk i slovensk dabing a originlny zvuk) tak ako je tomu napr. u maarskho i poskho HBO? Mnoh divci, o sa uia cudz jazyk, i zahranin nvtevnci u ns by to iste uvtali. Pondelkov filmy s titulkami s dobr, ale je ich mlo. A tie by bolo mono lepie, keby titulky boli dostupn na teletexte, ako je tomu napr. u BBC Prime. A potom by sa dalo vysiela i viac titulkovanch filmov s originlnym zvukom i behom tda, nie len v pondelok.

Nov kanl HBO2 na satelitnej platforme UPC Direct u vysiela v dvoch zvukovch mutcich. Divk si me vybra, i chce film sledova v eskom jazyku alebo v originlnom znen. Filmy s titulkami na HBO (kad pondelok o 20:00) sa zatia rozirova nebud. S prchodom digitlnych technolgi v oblasti kdovania a dekdovania signlu a ich zavedenm do kblovch televzi bude mon ponka viac kanlov v originlnom znen, m by problm s vysielanm v dvoch zvukovch mutcich skonil. Cena tchto technolgi je vak zatia vemi vysok.Dnen odpovede nm op poskytol tlaov hovorca UPC Slovensko, pn Jaroslav Kollr. Svoje otzky svisiace ako s kblovou ponukou UPC, tak aj so satelitnou slubou UPC Direct nm mete aj naalej zasiela na adresu , alebo zanechva v diskusii pod lnkami UPC Slovensko odpoved. Na zver ete sben prehad lokalt, v ktorch je dostupn akn kanl AXN.

Kblov opertor (lokalita)
TFMNov (Mesto nad Vhom), SKR (Partiznske), CATV Tekov (Zlat Moravce), Duosat (Bratislava), Intal (Prievidza), Miini (Luenec), Byt.podnik (Trebiov), UBD Kuzmnyho (Koice), Progres Malacky (Malacky), MARTICO (Martin), TKR (Humenn), Kabeltelsat (Partiznske), PO-MA (Bansk tiavnica), Bytherm (Poltr), Marian Mats (Snina), MKTS (Seovce), KTR (Byta) a OSBD (ilina).


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=896