Rada dnes rozhodla o "jihoesk" sti
21.11.2003 zdroj: PR Press RRTV
Rada pro rozhlasov a televizn vysln dnes rozhodla o udlen licence k rozhlasovmu vysln v kmitotov sti esk Budjovice 92,3 MHz/0,5 kW + Psek II 89,5 MHz/0,5 kW + Tbor 88,7 MHz/1 kW. Licence byla udlena adateli Radio Proglas, s.r.o. na program Radio Proglas, a to s platnost do 7. ervna 2007. Pro udlen tto licence hlasovalo devt len Rady, ti proti.

V Praze dne 21. listopadu 2003, Petr Pospchal, pedseda Rady

tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=shortnews#=276