Frantiek Krasansk nebude znovu zaraden do sae Milionr
10.05.2004 zdroj: PR Press Markza TV
Saiaci v kvzovej show Milionr, Frantiek Krasansk, do dnenho da nedoloil iaden relevantn odborn dkaz, ktor by potvrdil jeho tvrdenia v relnej rovine, nielen hypoteticky. Vetky nae zdroje, renomovan odborn publikcie, uvdzaj ako jedin sprvny preklad latinskho spojenia "in effectu" slovensk spojenie "v skutonosti" respektve "skutone". Zdroje zrove nepripaj iaden dvojit vznam tohto slova. Vzhadom na tto skutonos nevyhovujeme iadosti saiaceho o znovuzaradenie do sae Milionr v zmysle Reklamanho poriadku tohto kvzu.


Ivana Semjanov, vedca PR TV Markza

tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=shortnews#=538