Je mon ete si naladi okruh Rdio Slovensko v psme strednch vln?
21.05.2004 zdroj: TXT TV Markza
Otzka itatea: Je mon ete si naladi okruh Rdio Slovensko v psme strednch vln?

Rdio Slovensko u definitvne vysiela iba v psme VKV. Vysiela S1 v B. Bystrici (702 kHz) je od 1. mja vypnut, vysiela Koice (702 kHz) bol preladen na program Reginy a dolo tu k zveniu vkonu. Vysielanie Reginy bolo tm pdom ukonen z Preova (1071 kHz) a Stakna (864 kHz). al osud vysielania na strednch vlnch je zvisl od rchlosti budovania siete vykrvaov a vysielaov pre VKV.


www.teletext.sk, TXT TV Markza, str.775, 17.5.2004

tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=shortnews#=553