satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 21.02.2005 - 12:02:40 online 10 lid pihlen Nastav barvu:

Stanice

HNTV - Humensk televzia

obrazov vysielanie, videotext, vysiela 24 hodn nepretrite

rozsah obrazovho vysielania za tde: 5 hodn
rozsah textovch informci za tde: 24 hodn nepretrite

- v kblovom rozvode v meste Humenn (poet prpojok 9 056)

vysielac jazyk: slovenina

e-mail:
internet: http://www.humenne.sk/hntv.htm

adresa: Humensk televzia s.r.o., Gorkho 1, 066 01 Humenn
telefn: 057/7752 445
fax: 057/7752 445


12.11.2003 tvCentrum


Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!