satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 21.02.2005 - 12:03:29 online 8 lid pihlen Nastav barvu:

Stanice

HTV - Hlohovsk televzia

obrazov vysielanie, videotext, vysiela 24 hodn nepretrite

rozsah obrazovho vysielania za tde: 4 hodiny
rozsah textovch informci za tde: 24 hodn nepretrite

- v kblovom rozvode v meste Hlohovec (poet prpojok 1 736)

vysielac jazyk: slovenina

e-mail:
internet: http://www.mskc-hlohovec.sk/05_htv.htm

adresa: Hlohovsk televzia s.r.o., Nm. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
telefn: 033/7424 766
fax: 033/7424 390


12.11.2003 tvCentrum


Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!