satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 21.02.2005 - 22:12:06 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

Stanice

Infotdio Doln Kubn

obrazov vysielanie, videotext, vysiela 24 hodn nepretrite

rozsah obrazovho vysielania za tde: 3,5 hodiny
rozsah textovch informci za tde: 24 hodn nepretrite

- v kblovom rozvode v meste Doln Kubn a prmestskch astiach (poet prpojok 4 500)

vysielac jazyk: slovenina

e-mail:

adresa: Infotdio mesta Doln Kubn, s.r.o., Hviezdoslavovo nmestie 1659/2, 026 01 Doln Kubn
telefn: 043/5863 129
fax: 043/5863 065


12.11.2003 tvCentrum


Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!