satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 26.11.2004 - 11:09:40 online 9 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 392 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Sasko: zahjilo Apollo Radio dnes
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI dnes
Konvergence nebude dnes
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu dnes
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ vera
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize vera
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie vera
Ocenn sportovnch dokument T na festivalu v Miln vera
Oficiln vsledky 11. hudebnch cen MTV Europe Music Awards
ra videorekordr se bl ke konci

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
elezn: Chtli se m zbavit
Autor: V.Buchert, MF DNES, e-mail: Pidan: 09.02.2004


"Otec" televize Nova Vladimr elezn je rozladn, e ho souasn veden nepozvalo na velkou VIP party na oslavu 10. narozenin Novy. "Pipad mi to trapn vc za n ne za sebe," ekl v obshlm rozhovoru pro MF DNES. Bval editel televize Nova se podle svch slov nenech jen tak lehce odstavit na vedlej kolej:


V listopadu 2002 jste mi v rozhovoru ekl:"eleznho je potebn bezpodmnen udret na okraji spolenosti, kde pev." Povaujete se stle za lovka na okraji spolenosti?
Pod pev snaha m udret na okraji spolenosti. Dokonce ta snaha nepominula, naopak zeslila.

Mete to doloit na konkrtnch pkladech?
Je to evidentn v mch trestnch kauzch. Napklad novini nijak nereagovali na skandln prohlen vrchn sttn zstupkyn o tom, e moje kauza je pmo sledovna vldou.

Tvrdte, e jste sledovn vldou a e ta zasahuje do vyetovn?
V demokratick spolenosti neexistuje, aby exekutiva jakmkoli zpsobem zasahovala do podobnch vc. Dal pklad: stt sty finannho editelstv prohls, e elezn nekrtil stt na dani. Vlastn se mu omluv, uzn veker jeho argumenty a vrt mu 21 milion korun a jedn s nm o penle, kter mu m stt zaplatit za to, e mu neoprvnn zadroval penze. Souasn jin sttn orgn pokrauje v tomto zen a dotahuje ho do obaloby.

Aby tomu ten rozuml. kte, e vae sthn je politickou objednvkou?
Jeden vysok policejn ednk mi ekl, e m mus obalovat, e to dostali nazeno. To je pm objednvka.

Koho objednvka?
Kdybych jmenoval, tak bych to neuml prokzat, tak jmenovat nebudu. Mm dal pklad: jet neznme spis v ppad, jen se m tkat krcen vitele. Ale tuto stedu vystoupil v televizi vyetovatel, kter m m na starosti, pan Star, a sdlil, e ji odesl obalobu. Zkon pitom stanovuje urit procedury, a ty nejsou dodrovny.

Bojte se toho, e pjdete skuten sedt do vzen?
Muste vdy pipustit, e se to me stt. V zemi, jako je tato, to muste pipustit. Toto je poloprvn stt, to nen prvn stt. Navc musm potat s tm, e kony, kter probhaj v mch kauzch, budou zmasakrovny.

Neodpovdl jste mi na otzku. Bojte se, e skonte ve vzen?
V prvnm stt to tak dopadnout neme. Protoe ijeme v poloprvnm stt, tak musm potat s tm, e to tak me dopadnout. Ale nesmte si to moc poutt pod ki, protoe byste se tm zbyten trpil a ztrcel dynamiku.

Chtli, abych nevystupoval v televizi

Loni v kvtnu jste byl odvoln z funkce generlnho editele televize Nova. I to povaujete za krok k vaemu vytsnn na okraj spolenosti?
Nesporn. Ale jestli se nechm vytsnit, je jin otzka. editel Novy pan Dvok na Frekvenci1 nedvno uvedl, e m odvoln bylo vsledkem politickho tlaku. Hlavn se snaili, abych nevystupoval. Abyste zmizel z o veejnosti? Pedevm, abych zmizel z obrazovky.

O vaem odvoln existuje ada spekulac. Pr jste piel do prce a u jste se nedostal ani do kancele?
To nebylo tak dramatick. Odehrlo se to mimo moji kancel.

To jste skuten netuil, e vae odvoln se u bl?
Nevdl jsem to. Vdli to mnoz, kte se mnou tsn pedtm v Nov sedli na porad. M to ani nenapadlo.

Vae manelka v rozhovoru pro Magazn denku Prvo ekla, e to bylo neekan a rychl.
Je to tak. Ale ada mch spolupracovnk z Novy to vdla.

Kte to jsou?
Nechci je jmenovat.

Jak jste ml pocity, kdy jste se po vce ne devti letech v elnch pozicch Novy musel porouet od svho dtte, kterm Nova jist byla?
Je to nesporn moje dt. Zail jsem to u dvakrt: na potku sedmdestch let pi vyhazovu z eskoslovensk televize a podruh, kdy padl nvrh na m odvoln na valn hromad NTS. Nebyl to tedy pln nov pocit.

Mete tenm vysvtlit strun a aby to vbec pochopili, jestli te Novu opt vlastnte, jak kte vy, a pro to tak je, kdy jste byl u loni odvoln?
Finann skupina PPF podepsala s nktermi vlastnky smlouvy v podobch, kter neodpovdaly skutenosti. Neodpovdaly podly, vklady ani pomry podl a vklad. Pi transakcch, je souvisely s majetkovmi pevody skupin kolem Novy, byly tak opomenuty i dva nlezy stavnho soudu. Pak k tm neplatnm smlouvm byl absurdn vyroben dodatek, kter byl tm tak neplatn. Mezitm byla zastavena exekuce majetku eleznho, a tm se mn vrtily podly, kter jsem ml, protoe ty smlouvy byly prohleny za neplatn. O tchto problmech jednme. Pokud by odvolac soud chtl vyhovt dnes PPF, tak by musel jt proti nlezm stavnho soudu, a to nepovauji za mon. Ale chci se domluvit.

Jak odvoln zashlo do vaeho osobnho ivota?
Oddlilo to napklad svatbu s mou souasnou manelkou, protoe jsme ji plnovali piblin na stejnou dobu.

Manelka Konstancie elezn je dnes va nejbli spolupracovnic?
Nesporn.

Rad vm v politice i podnikn?
Spe v postojch a oceovn rizik. Rizika sdlte v manelstv spolen a muste o nich oteven hovoit. Beru vn jej hlas.

Plnujete s manelkou rozen rodiny?
To je pli intimn otzka a v tomto ppad muste zvaovat i ta rizika, o nich jsem hovoil.

Nepisply k vaim nkterm problmm v osobnm ivot, teba k rozvodu s bvalou enou, vci, je souvisely prv s vvojem v Nov?
Ne. Moje osobn problmy nesouvisely s Novou.


Nova je moje dt

Ve stedu uplynulo deset let od doby, kdy Nova zaala vyslat. Dvte se dnes na "svou" televizi?
Dvm se na cel spektrum poad.

Osobn jste byl spjat a souasn velmi kritizovn za svoji nedln show Volejte editeli. Jak jste ml nutkn v nm vbec inkovat?
Byl nutn pro vzdlvn divka i pro vzdlvn neptel. Ten poad je na njakou studii.

Vy jste se vak ve Volejte editeli snail vnutit svj nzor divkm...
Jene vy lidem nikdy svj nzor nevnutte. Divk je soudn tvor. Ten nen tak snadno manipulovateln.

Nebyla to pouze vae osobn exhibice?
J bych to tak neoznail. Ale ta exhibice, jak kte vy, pinela milion dv st tisc divk kad nedln poledne.

Budete slavit s Novou jej dest vro?
Nebyl jsem na oslavy pozvn.

Vte pro?
Povauji to za hrub lidsk selhn druh strany a za vraz malosti. Urit noblesa se m zachovvat, zejmna pokud jde o partnera, s kterm jsem stle v osobnm jednn. Pipad mi to vc trapn za n ne za sebe. Trapn vypadal i poad Vude sam devtka, kter byl postaven na devti nachytvkch rznch osobnost. Ale bylo jich odvyslno jenom osm. Ta devt byla toti se mnou.

Tvrdte, e kvli vm byl ten poad cenzurovn?
Samozejm.

Uvete nkter poady, kter povaujte za sv velk vtzstv za deset let Novy?
Z posledn doby urit Tele Tele.

A prohry?
Uvedu napklad Vox populi. Ten poad selhal na neschopnosti bn populace hovoit oteven na kameru.

Vy jste se dval na nkter nepli chytr telenovely, ktermi jste Novu zaplavil?
Vidl jsem je pouze z profesnho zjmu, ne e bych si je vybral z vlastnho divckho zjmu.

Je vm vytno, e jste dostali licenci pouze proto, e jste komisi s kolegy lhal a pak zaal vyslat jin program...
I vy? Zaprv: na zatku se vyslal program, kter jsme pedstavili. Zadruh: to byl pouze modelov program, my jsme vbec nikdy netvrdili, e to tak zstane.

Tak se tvrd, e Nova pod vam vedenm zkazila lidem v esku vkus. Ale to nejde, lidem nemete zkazit vkus.
esk intelektul, a ti to kaj o tom vkusu, mli zcela falenou pedstavu, jak vkus zde existuje. Vdy zde dlouh desetilet nebyla komern televize, nebyl komiks, telenovely, pornografie, erven knihovna. To ve bylo dokonale vymazno. A kdy se opt objevila masov kultura, tak se ukzalo, po em tak lid tou. Nova proto nemohla u ns zkazit vkus lid, jenom se v n odrazilo, co mnoho lid chce.


Klaus je vynikajcm prezidentem

Vy jste sentorem, a tedy i politikem. Za nkolik dn uplyne rok od zvolen Vclava Klause novm eskm prezidentem. Jakm je podle vs prezidentem?
Vynikajcm. J jsem jej volil.

Mon, e pt volba prezidenta u bude pm. Uvaujete o ppadn kandidatue?
Pokud bude kandidovat opt Vclav Klaus, tak nikoli. On je nejlep kandidt.

A co tak vst opt njakou televizi?
Je to moje profese. Ale uvidme, jak dopadnou moje jednn s PPF ohledn Novy.

Sm se povaujete za lovka, kter stoj na prav stran politickho spektra. Jak se dvte na souasnou vldu?
Velmi kriticky. Zd se mi, e jej nkter kroky jsou vynucen spe situac. Je to takov poskakovn od njakho konceptu, kter ani nen konceptem k ltn rznch dr. A mm velk vhrady k vyjednanm pstupovm smlouvm s Evropskou uni. To je naprost selhn. Vidm to u zemdlc ve svm sentnm obvodu na Znojemsku. O pr metr dl jsou rakout zemdlci, kte maj zcela jin dotace. To je nepijateln.

Uvaujete o kandidatue do Evropskho parlamentu, ale neekl jste pesn za koho. Budete skuten kandidovat?
Nejsem jet pln pevn rozhodnut. Vyjednvm o tom, mm nkolik nabdek.

Slbil jste, e budete svj sentorsk plat odevzdvat ve prospch svho volebnho obvodu. Odevzdvte?
Jist. Nejvt poloka se pouila na vukov potaov programy do vech kol Znojemska.

Jste bohat lovk, tak to asi pro vs nen problm.
Nejsem bohat, ale mm dostaten rezervy. Na danch mi stt ped asem vrtil dvacet milion.

Z toho se d t, e?
To d.

Zdroj: Viliam Buchert, MF DNES, 7.2.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
09/02 kodu spsoben vhranm telefontom bude STV od pchatea vymha
08/02 Zamstnanci BBC protestovali proti Huttonovm zvrm
07/02 vdsk vlda udlovala digitln televizn licence
07/02 Nova od soboty zmn oznaen poad nevhodnch pro mlde
06/02 Polcia bombu v STV nenala, chod televzie sa vracia do normlu

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!