satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 19.11.2004 - 12:52:22 online 8 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 378 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
"Andl v Americe" startuj na HBO dnes
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje dnes
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Nov von psmo pre poskytovateov prstupu do internetu
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 28.07.2004


Telekomunikan rad SR (T SR) pripravil nvrh veobecnho povolenia na zklade ktorho bud, po stanoven konench podmienok, alternatvni poskytovatelia prstupu do internetu (ISP) a inch dtovch sluieb mc vyuva okrem psma 2,4 GHz aj alie von psmo.


ISP asto vyuvaj, ako alternatvne prstupov prostriedky, rdiov zariadenia RLAN, ktor pracuj v zmysle veobecnho povolenia na frekvencich 2400 - 2483,5 MHz s maximlnym vyiarenm vkonom 100 mW. Frekvencie v psme 2,4 GHz s najm vo vch mestch doslova preplnen. Okrem zariaden RLAN je mon vyui aj zariadenia HIPERLAN, ktor pracuj v zmysle veobecnho povolenia na frekvencich 5150 5350 MHz, ale vlune na vntorn pouitie, t.j. v budovch, kongresovch halch, at. ISP bud mc na zklade novho veobecnho povolenia vyui na vonkajie ely aj zariadenia HIPERLAN, ktor bud pracova na frekvencich 5470 5725 MHz s maximlnym vyiarenm vkonom a 1 Watt. Za vyuvanie tchto frekvenci sa rovnako, ako u inch veobecnch povolen, nebude plati hrada.

T SR v 6. sle Vestnka T SR z 30. jla 2004 a na svojej strnke zveren nvrh veobecnho povolenia na prevdzkovanie vysielacch rdiovch zariaden malho vkonu pre prenos dt, pracujcich na princpe rozprestretho spektra (HIPERLAN). Toto veobecn povolenie bude oprvova fyzick ako aj prvnick osoby prevdzkova na zem Slovenskej republiky uveden rdiov zariadenia bez individulneho povolenia na zklade splnenia stanovench podmienok.

ISP zrejme ocenia, e rdiov zariadenie bude mon prevdzkova na frekvencich 5470 5725 MHz vo vntri ako aj mimo uzatvorench arelov a budov. rka kanlu bude stanoven na 20 MHz. Stredn frekvencia prvho kanlu bude 5 500 MHz a poslednho kanlu 5 700 MHz. Povolen antna bude integrovan alebo meran spolu so zariadenm a definovan v rozhodnut o schvlen technickej spsobilosti, alebo vyhlsenm vrobcu o zhode. ISP zrejme ocenia aj povolen vkon. Maximlna stredn hodnota e.i.r.p. (ekvivalentn izotropick vyiaren vkon) bude 1W. V prpade inej rky kanla max. stredn hodnota e.i.r.p. 50 mW/MHz v kadom 1 MHz psma.

Zariadenie bude musie by vybaven DFS (dynamick vber frekvencie) a TPC (kontrola vysielanho vkonu). Rdiov zariadenia prevdzkovan na zklade tohto povolenia nebud ma prvo na ochranu pred ruenm inmi zariadeniami oprvnenmi pracova na uvedench frekvencich. Ak nedodranie stanovench parametrov nastane v dsledku zvady rdiovch zariaden, bude prevdzkovate povinn rdiov zariadenie vyradi z prevdzky a do odstrnenia zvady.

rad vyzva na predkladanie pripomienok k nvrhu, ktor je mon v lehote do 30 dn odo da zverejnenia nvrhu zasiela na Telekomunikan rad SR. T SR po zapracovan relevantnch pripomienok vyhlsi veobecn povolenie vo vestnku. Termn vyhlsenia mus by poda zkona o elektronickch komunikcich najmenej 60 dn po zverejnen nvrhu veobecnho povolenia.


V Bratislave 28. jla 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/07 T podle nmstka vehly chyst taen proti neplatim
27/07 Obliba "soudn" televize stoup
26/07 Ztra zan 15. zasedn RRTV
26/07 "Franczska CNN" nebude ani v roku 2005
25/07 Ako funguje peoplemeter

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!