satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 19.11.2004 - 11:59:52 online 7 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 378 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje dnes
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny
Zo zasadnutia RVR

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
Stanovisko T k procesu pechodu na digitln televizn zemsk vysln v R
Autor: PR Press T, e-mail: Pidan: 04.08.2004

esk telekomunikan ad (dle jen TÚ“) vydv k informacm podanm v posledn dob sdlovacm prostedkm nktermi leny Rady pro rozhlasov a televizn vysln (dle jen RRTV), ve vci dalho postupu RRTV v oblasti digitlnho vysln a souasn ve vci opakovanch nmitek proti postupu T v rmci procesu pechodu na digitln televizn zemsk vysln, nsledujc vyjden:


T postupuje pi sv innosti, a to i v ppad pechodu na digitln televizn zemsk vysln zcela v souladu s platnou prvn pravou, tedy zejmna se zkonem . 151/2000 Sb., o telekomunikacch a o zmn dalch zkon, ve znn pozdjch pedpis (dle jen zkon o telekomunikacch), ale i s poadavkem regulanho rmce ES, kter nrodnm regulanm adm ukld povinnost zajistit pi jejich rozhodovn technologickou neutralitu regulace (Smrnice . 2002/21/ES, o spolenm pedpisovm rmci pro st a sluby elektronickch komunikac (Rmcov smrnice).

T byl zzen na zklad zkona o telekomunikacch jako sprvn ad do jeho vlun psobnosti nle podle jeho ustanoven 56 sprva kmitotovho spektra, kterou tento vykonv k zajitn elnho vyuvn rdiovch kmitot jako omezenho zdroje.

Podle ustanoven 57 zkona o telekomunikacch lze vyslac rdiov zazen provozovat jen na zklad povolen k provozovn vyslacch rdiovch zazen, pokud zkon o telekomunikacch nestanov jinak. Pouze takov povolen, kter vydv T, tak zakld jeho driteli prvo vyuvat za stanovench podmnek pidlen kmitoty, resp. provozovat vyslac rdiov zazen za vyuit pidlench kmitot.

Dle ustanoven 64 zkona o telekomunikacch pak T me vydat povolen k provozovn vyslacch rdiovch zazen pro rozhlasovou slubu, jen je-li vydna licence podle zvltnho prvnho pedpisu nebo jen se souhlasem RRTV, a to i pro jin radiokomunikan sluby v sti kmitotovho spektra vyhrazen pro rozhlasovou slubu. Protoe v ppad televiznho vysln jsou licence podle zvltnho prvnho pedpisu (zde licence RRTV k provozovn celoplonho televiznho vysln podle zkona . 231/2001 Sb., o provozovn rozhlasovho a televiznho vysln a o zmn dalch zkon, ve znn pozdjch pedpis) vydny, je T oprvnn postupovat pi vydvn povolen k provozovn vyslacch rdiovch zazen pro rozhlasovou slubu i v rmci procesu zavdn digitlnho televiznho zemskho vysln ve smyslu prvn sti citovanho ustanoven 64, tedy bez souhlasu RRTV. V tto souvislosti je teba upozornit, e prvn prava, a to jak zkon o telekomunikacch, tak zkon . 231/2001 Sb., v ppad pslunch povolovacch procedur nerozliuje, a ani neme rozliovat (co tak pln odpovd poadavkm komunitrnho prva na technologickou neutralitu regulace) mezi vyslnm analogovm a digitlnm. Dle pipomnme, e v dsledku zvazk R z mezinrodnch dohod bude analogov vysln vypnuto.

Z hlediska technickho, tj. ze strany T, je tedy pechod na digitln televizn zemsk vysln zajitn, nebo provozovatelm telekomunikanch st byly udleny telekomunikan licence a v rmci jednotlivch povolen pro provozovn vyslacch rdiovch zazen nastaveny potebn podmnky pro provozovn telekomunikanch st za elem digitlnho vysln. Jejich provoz tak me bt fakticky realizovn. O uvedenm svd i oficiln oznmen nkterch z dotench dritel telekomunikanch licenc a pslunch povolen k provozovn vyslacch rdiovch zazen, e v nejbli dob toto digitln vysln hodlaj zahjit. V souasn dob tak stoj na startovn e ti provozovatel telekomunikanch st, kte jsou oprvnni provozovat digitln televizn zemsk vysln a je nyn na RRTV, aby jako dal regulan ad rozhodla z hlediska svch kompetenc o naplnn obsahov strnky tohoto vysln.

Obavy vysloven RRTV, tedy e v prvn ad mus bt nejprve udlena licence obsahov jinak se provozovatel vysln (dritel licenc RRTV) dostanou do prvn nejistoty, protoe budou mt pouze obsahovou licenci a dritel licenc, resp. povolen od T (provozovatel st) je nebudou chtt, se zakld na nedostaten znalosti cel problematiky a pslun prvn pravy. U z hlediska obchodnho nem tato nmitka opodstatnn, nebo pokud by provozovatel st nevzal dritele obsahov licence, neml by co vyslat. Provozovatel st me it pouze televizn program dritele obsahov licence vydvan RRTV, pop. provozovatele vysln ze zkona (esk televize). Pokud by vak spory v dan vci pece jen vznikly, T je pipraven je v rmci sv kompetence eit.

Ze vech uvedench skutenost jednoznan vyplv, e nic nebrn RRTV udlovat prostednictvm vbrovch zen nov obsahov licence. V tto vci je teba upozornit, e provozovatel st na tyto kroky RRTV netrpliv ekaj, aby mohli obsadit pidlen telekomunikan st a zahjit tak digitln vysln v plnm rozsahu ty program u kad st. V souasn dob tedy zle vhradn na RRTV a jej dal innosti, nebo T ji pslun kroky v dan fzi uinil. V dnm ppad vak dosavadn postup T neme bt, a ani nen, zdrojem prvn nejistoty dotench subjekt.

ing. David Stdnk, v. r., pedseda eskho telekomunikanho adu


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
28/07 U na podzim vyzkoume digitln televizn vysln
25/07 Eurpsky digitlny trh bude rs
13/07 Towercast prezentuje mobiln rozhlas DVB-T
02/07 Frekvencie na digitlne vysielanie zskaj TELECOM CORP. a Slovak Telecom
02/07 Skupina GES neuspla v souti na digitln vysln na Slovensku

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!