satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 00:10:00 online jenom VY pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 394 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Program
V eleznm jsem se zmlil
Autor: D.Garkisch, MF Dnes, e-mail: Pidan: 15.02.2004

Dlouho platil za pravou ruku Vladimra eleznho, v televizi Nova bval muem slo dv, v Sedmice zpovdal nejmocnj politiky v zemi, ale pak se postavil na opanou stranu barikdy. Hjil zjmy americkch podnikatel, a kdy se Nova odsthovala na Barrandov, foval ve spolenosti NTS neexistujc televizi bez kamer, obrazovek i divk. Te mm as na klidn ivot, tvrd dnes o sob Jan Vvra.


* Jak tlatko na vaem ovladai televize m Nova?

Je to jednika? Nen, ale nezleelo to na mn. J mm kabelovku a tam se to njak automaticky navolilo samo. Myslm, e je to trojka.


* A je to tlatko aspo ohmatan?

Trochu ano. J samozejm Novu sleduju a jin televize taky. Nejvc m zajm zpravodajstv. Ale e bych ml na Nov njak oblben poad, kter bych pravideln sledoval, tak to nemm.


* Nova slavila vro. Zavzpomnal jste si tak vy u televize na zatky na Nov?

Ano zavzpomnal. Ale taky jsem to sledoval jinde v mdich.


* Vs na t Nov pi vzpomnn dsledn vynechvali, co?

No pochopiteln. Tm souasnm lidem v televizi se to asi nehodilo.


* A jak pocity jste pi tom zaval? Sentimentln, ukivdn, anebo jste u vi Nov lhostejn?

Lhostejn uit nejsem, protoe pod to vnmm jako sv dt - to zpravodajstv zcela urit. A kdy u jsme u toho, tak si myslm, e pro tu Novu byl zlomov rok 1999. Tehdy se tam stalo nco, co ji zsadnm zpsobem poznamenalo. Pokud mm hodnotit souasnou Novu, tak m podle m a pekvapiv dobrou akvizici. Mon nkdy nerozumm tomu, kdy jsou ty filmy nasazovan, ale ten vbr je dobr. Tak m Nova docela dobrou grafiku, vidm snahu o lep zpsob prezentace, ale co je katastrofa, to je vlastn vroba. Pedevm zbava a zpravodajstv.


* Pro? Dlal byste to jinak?

Samozejm. Zpravodajstv na Nov absolutn ztratilo po roce 1999 nezvislost. V podstat jen koprovalo politick zjmy tch, kter elezn poteboval. Ale krom toho si myslm, e to nen ani profesionln dobr prce. Zprvy maj ct, co se ten den stalo, a to Nova absolutn nespluje.


Byli jsme nadenci

* Jet zptky k rozjezdu Novy - jak byly ty zatky?

Byla tam spousta entuziasmu, protoe jsme si to chtli rozdat s eskou televiz. Byli jsme vlastn dv party. Jednu tvoili takzvan profesionlov z esk televize, druhou pak lid jako j, kte televizn zkuenost nemli, ale prv proto to chtli dlat jinak. Byla to doba naden.


* Take tehdy jet chyblo v Nov to proslul loktaen mezi lidmi?

Tehdy jsme byli parta a thli za jeden provaz. J jsem tak a do roku 1998 se eleznm neml dn problmy, krom detail jsme se na podob a tvi zpravodajstv shodli.


* Tuili jste vbec, co vlastn budujete, jak bude mt Nova jednou vliv a kolik bude vydlvat penz?

O tom vlivu a penzch jsme tehdy nepemleli. Mli jsme prost pedstavu a li jsme za n. Mli jsme velkho a zdnliv neotesitelnho soupee, co ns motivovalo.


* Pekvapil vs nakonec spch?

No, doby bvaly rzn. Kdy jsem msc ped vyslnm vidl zkuebn projekci naich zprv, kal jsem si: Tohle snad nen mon, to neme dobe dopadnout. Tehdy se m zmocnila hlubok deprese, ale pracovali jsme na sob a bhem msce to vythli na njakou rove. Kdy zaalo vysln, chvli jsme dohnli ve sledovanosti eskou televizi, asi za ti msce jsme ji dohnali a od t doby jsme li u jenom nahoru.


* Co byste udlal tehdy jinak?

Po ase vdycky vidte, co by se dalo udlat lpe. Teba pokud lo o vbr lid, o jejich lidsk kvality nebo jen o to, jak kdo na obrazovce psob. J jsem se kupkladu zmlil v eleznm. Ale nkterho lovka moc a penze dokou zmnit.


* A co modertoi?

Teba Eva Jurinov a Zbynk Merunka, to byla dobr trefa. J jsem vdycky tvrdil, e je nejpodstatnj, aby modertoi byli dvryhodn. To znamen, e jim nen dvacet a mus se umt z obrazovky na lidi obracet tak, aby jim vili. Modertor nesm vypadat tak, e ani nev, co k. A to je ppad nkterch souasnch modertor Novy.


* V tom pelomovm roce 1999 jste se postavil proti eleznmu a vytrval jste a do arbitre, do vtznho konce, by m pro vs mon hokou pchu. NTS skoupili souasn majitel Novy a vy jste te piel o msto editele. ekal jste takov vvoj?

V ivot se nkdy stane, e je lovk postaven do situace, kterou si nevybral. J si myslm, e jsem se tehdy zachoval sprvn, i kdy jsem ztratil teba monost po njakou dobu dlat televizi. Tehdy ale lo o zsady - o to, jestli jsou urit zpsoby akceptovateln, nebo ne. Te mm dobr pocit z toho, e se ukzalo, e eleznho chovn bylo nezkonn. I kdy za to tahle zem nakonec zaplatila stranou cenu. Zaplatila ale za to, e urit politick garnitura a jej televizn rada se eleznm hrly jeho hru.


* Vladimr elezn u televizi tak opustil a na obrazovkch se te objevuje jen v souvislosti se svmi problmy se zkonem. Mte z toho njak pocit zadostiuinn?

Zadostiuinn mm z toho, e se spravedlnost prosadila. Uvdomte si, e jet nedvno se v mdich o eleznm mluvilo jako o genilnm stratgovi, fenomenlnm achistovi a podnikateli. To byla glorifikace vyuranosti a schopnosti ikovn podvdt. To splasklo a z toho mm radost. O eleznho mi nejde. J uznvm, e byl schopn a talentovan. Jeho pbh ale ukazuje, e to samo o sob nesta.


* Jak spolu mte vztahy, vdte se vbec?

Vidli jsme se nkolikrt u soudu, ale nemluvili jsme spolu. Jsem pesvden, e z medilnho a *spoleenskho hlediska je u elezn mrtv lovk.


* Ale uspl v politice...

To jet uvidme. Ono to bude stejn jako s tm jeho podniknm. S takovmi metodami tady takov lovk me mon uspt, ale jen krtkodob. Jsem pesvden, e ani v politice dlouho nevydr. Myslm si, e on je u absolutn v zajet svho sebenalhvn, e je geniln a e vechno je jen zvist tch mn schopnch.


* Co ho podle vs tak zmnilo?

Penze a moc. Ale myslm, e jeho vnitn pesvden, e je povoln spoluurovat bh djin, a je mu tedy dovoleno vechno, bylo silnj ne touha po penzch. On ml v roce 1999 obrovskou anci odejt estn, skonit jako velmi bohat lovk a estn oban. Zvolil vak svoji cestu: J vm jet uku, vy nmandi! A skonil, jak skonil.


Moje zliba? Kon

* Pestal jste bt editelem, co dlte te a k emu se chystte?

No, j jsem te v njakm procesu ukonovn smlouvy s CME. Nakonec jsem se rozhodl, e nebudu pracovat nebo jezdit po cizch zemch, ale e zstanu tady. No a te mm as na klidnj ivot. Navc hodlm tak nco sepsat a na to potebuju as. Tedy ne e by to mlo bt nco po vzoru pamt eleznho nebo Kaparov.


* Po vaem angam v televizi se u mon tolik nev, e jste byl i u divadla a e jste tak bval komenttorem v novinch. K tomu u se nevrtte?

Nkdy mm svrbn napsat njak koment. Ml jsem tak npad na divadeln hru, ale kdy lovk dl tak dlouho nco jinho... Po t novinain u pemlm v jin form, ne je divadeln dialog.


* Asi tedy te budete mt dost asu na konky. U vs to plat doslova.

To ano. Vlastnm ti kon a jezdm s nimi parkrov skkn - to jsou ty skoky pes pekky. Je to moje zliba u asi od dvancti let, pestoe jsem byl mstsk dt. Jezdil jsem a pracoval i v dostihovch stjch. Vlastnho kon jsem si ale podil a ped osmi lety.


* Podle vaich trofej soudm, e tak lovte. Odkud jsou?

Ty jsou vechny odsud. J nejsem z tch, co by si zaplatili a odjeli lovit do Afriky.


* A stle lovte?

Pod. Mm honitbu ve spolenm pronjmu. Te u ale kladu vt draz na chov ne na lov. Nechci pijt a stlet, jde mi o to, aby zv mla krmivo a klid. Bohuel, lov je dnes asto mdou zbohatlch lid a zabt je pro n hlavn motivace.


***

MILNKY JANA VVRY (49)

1978 absolvoval herectv na DAMU
1978-1989 len praskch i mimopraskch divadel
1989-1991 fredaktor tdenku Frum
1991-1992 fredaktor Obanskho a eskho denku
1991-1993 komenttor LN a Rdia Svobodn Evropa
1993-1999 f zpravodajstv TV Nova
1994-1999 moderoval Sedmiku v TV Nova
1999 - posledn vystoupen na obrazovce TV Nova
1999-2003 - generln editel NTS
8. 1. 2003 - vyhrl soud nad Vladimrem eleznm. lo o spor na ochranu osobnosti, alobcem byl elezn. Vvra o nm napsal, e byl loajln k totalitnmu reimu.
jen 2003 - PPF odkoupila spolenost NTS i s Vvrou, co znamenalo konec jeho editelovn


David Garkisch, MF Des, 14.2.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/02 5. tde roku 2004 pre TV Markza mimoriadne spen
14/02 Doasn prava programovej struktry TA3
14/02 Koncesionrske poplatky bude vymha exektor
11/02 Jarjabkovi sa nepozdva kvalita vysielania STV
08/02 Pm penos Grammy Awards kvli Janetinu adru pjde do teru s minutovm zpodnm

Komente:


zpt nahoru