satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 18:25:19 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 396 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Jojkanie nad Jojkou
Autor: Duan epka, ml., e-mail: Pidan: 23.02.2004

Kad spustenie novho terestrilneho vysielaa je pre televziu i u skromn alebo verejnoprvnu vek udalos. Dostva sa tak k masm divkov, ktor nie s abonentami kblovch rozvodov, ale k majiteom skromnch TV antn. T, na rozdiel od skupinovho prjmu pouvaj vinou nie vemi kvalitn prijmacie antny, zvyajne irokopsmov, bez kanlovho predzosinovaa. Ale o ak majite skromnej TV antny chce ma kvalitn prjem, investuje do svojej sstavy nemal peniaze a oakva obraz bez ruen? M kvalitn prjem vdy zaruen?

Skutonos, e Slovensko je krajina s vemi lenitm a hornatm ternom je kadmu jasn. Rovnako aj potreba mnostva televznych prevdzaov a loklnych vysielaov priamomerne stpa s lenitosou ternu a osdlenm zemia. Tieto faktory sa nemilo podpisuj pod kvalitu prjmu terestrilne vysielanch programov. V mnohch oblastiach vznikaj rzne odrazy signlu, ruenia a ete aj dodnes existuj hluch miesta, kde signl nezachytme. Pri takom mnostve rdiokomunikanch stavieb mus by sprvna koordincia frekvenci na prvom mieste v zujme kvalitnho vysielania.

Vina i u vkonovch alebo prevdzacch stanc sa postavila ete za ias bvalho reimu, kedy sa koordinovanie frekvenci sahovalo na okruhy programov STV 1 a STV 2. Nikto by v tom obdob ani vo snoch nedfal, e o niekoko desaro sa situcia zmen a tie ist vysielae sa bud deli o priestor v teri spolu so skromnmi mdiami. Medilni skromnci vinou vyuvaj doposia postaven vysielacie stanice, len zriedkakedy sa objav plne nov vysiela v skromnom vlastnctve. Pri vstupe skromnho subjektu na medilny trh bolo potrebn uvoni a zapoji doposia nepouvan kanly. Nov frekvencie stanc sa zaali rozirova od zpadu na vchod po celom Slovensku. Na tak dleit vec, ako je koordinovanie frekvenci sa trochu pozabudlo oho nsledkom s dnes pomerne asto viditen ruenia astokrt spsoben tou istou televzou z inej vysielacej kty.

Priam ukkov nedostatok v koordinovan frekvenci na naom zem vidno pri vysielaoch Krava na Martinskch holiach (vkon 260 kW) a na vysielai Sitno pri Banskej tiavnici (vkon 0,3 kW). Z oboch kt je na kanli slo 52. prenan signl komernej TV JOJ. Aj pri takch rozdielnych vkonoch, sa na nine d prijma 52. kanl z Martina, rovnako aj Sitnianska Jojka.

Kta Krava m za lohu zsobova televznym signlom severn Slovensko, as Kysc, Povaia a zasti Horn Nitru. Kta Sitno pokrva okolie Levc, Banskej tiavnice i jun Slovensko. Obidva vysielae s od seba dostatone vzdialen na to, aby sa pri sprvnom vyarovacom diagrame a vyiarenom vkone neruili. Skutonos je in. Vkonov vysiela Krava sa nachdza v nadmorskej vke1 400 m.n.m a Sitno 1009 m.n.m.

Vkov rozdiel, ako aj vkonov rozdiel medzi vysielami v praxi paradoxne znemouje prjem vysielania TV JOJ na junom Slovensku (vysiela Sitno sa spustil kvli slabmu prjmu TV JOJ v okol Levc a Banskej tiavnice).

Signl z Kravy mono zachyti v Leviciach, eliezovciach, Vrbloch, trove, Novch Zmkoch, uranoch, i dokonca Komrne. Ak sa pozrieme na spomnan zakreslen zemie na mape, vznikne nm vek as zemia so znehodnotenm signlom. V uritch lokalitch junho Slovenska, kde pre slab vkon vysielaa Bratislava Kamzk na 50. kanly nemono TV JOJ sledova v dostatonej kvalite, zostva tu jedin monos, nasmerova si antnu na Sitno a dfa, e sa do obrazu nevmiea signl z Kravy. Ak v ceste signlu nestoj pohorie i les, prpadne in prekka, signl z Kravy sa dostva do antny takmer pod rovnakm uhlom ako signl zo Sitna. Rozdiel medzi smerom natoenia antny je od 20 60.

irokopsmov antny v tomto prpade nemaj ancu. Rovnako aj kanlov zosilova na smerovej viacprvkovej antne prebudzuje v kbli signl z Martina, ktor sa zmieava a vznik tak nepozeraten obraz. Na vkovch budovch i nechrnench miestach sa TV JOJ ned kvalitne namontova, technikom nezostva ni inho, iba sa hra s antnou a ska zatieni prichdzajci neiadci signl. Na dedinch a v dolinch je situcia ete horia. Prjem znemouj aj poetn odrazy od pahorkatiny. Otzka pre kompetentnch znie, oplatilo sa spusti Sitno na rovnakej frekvencii s tak malm vkon, ke Kravu mono zachyti takmer v a Maarsku ? Nebolo by mdrejie obsadi najbli von kanl na Sitne, nie prve 52.? Na tieto otzky hadme mrne odpove u niekoko mesiacov. alie prekvapenie uvateov skromnch antn akalo po spusten 52. kanlu v Novch Zmkov z kty vodre s vysielanm TV Nov Zmky. U dos znehodnoten signl TV JOJ z vysielaa Kamzk ( s nzkym vkonom 5 kW na 50. kanly ) novozmock regionlka doslova odplila a nahradila ho svojim vysielanm - ruenm. Na 52. kanly teda mono na juhu Slovenska sledova 2x TV JOJ a 1x TV NZ, poda toho, ak mte astie a ako sa vm antna nato...

Ak nepotame obasn nevysvetliten vpadky kdovania Jojky z digitlneho vysielania, tak kvalitn, terestrilny signl na juhu Slovenska, ktor m najlepie podmienky na renie signlu nenjdeme.

Zlepenie prjmovch podmienok by sa malo dostavi po spusten vkonovho vysielaa na vonom 33. kanly ( vkon 50 kW ) v meste Nov Zmky. Mesto sa nachdza na Podunajskej nine s priemernou nadmorskou vkou 112 m.n.m. Rysuj sa tu priam vynikajce podmienky na renie signlu na celom zem junho Slovenska. Mnostvo vateov antn si signl urite prelad, iastone sa tm vyriei nastolen problm. Naozaj len iastone, toti vina maarskch vkonovch vysielaov sa nachdza na hraninom zem so Slovenskou republikou v nealekch pohoriach v povod Dunaja. Vkonov vysielae ako Budape i Gyr vyuvaj okolit frekvencie 33. kanlu na renie svojich komernch kanlov.

Kanlov odstup 1 2 kanlov by mal by zrukou neruenho prjmu Jojky na novej frekvencii. Skutonos, e maarsk komern programy je mono zachyti na Hornej Nitre, v pohor Vtnik, i dokonca v Martine je dobre znma uvateom skromnch antn na juhu Slovenska. Vina vkonovch vysielaov je nasmerovanch na maarsk vntrozemie, njdu sa aj tak, ktor svoj signl ria viacermi smermi, avak s rovnakm vkonom. Tento fakt m za nsledok neiadce zahltenie slovenskho zemia maarskmi programami s nslednm zablokovanm niektorch frekvenci. Pri tan prehadov mm obas pocit, e vetky programy s sstreden v okol 50. a 30. kanlu, ostatn frekvencie zostvaj von. Existuje tu logick vysvetlenie preo sa neustle spaj nov prevdzae na okolitch i dokonca rovnakch frekvencich?

Koordinovanie vonch kanlov a vkonov vysielacch kt je nron prca. Vyaduje si hlavne sksenosti so renm signlov, ale aj s dokonalm oboznmenm sa rzu krajiny v ktorej sa kta nachdza. V poslednej dobe sme stle astejie svedkami spania mench loklnych prevdzacch i vykrvacch stanc. Ako divkov ns tento fakt samozrejme te, no nebolo by na kodu veci, pni kompetentn, ak by ste obas vyrazili do ternu aj s meracm vozidlom a zmapovali si skuton stav vysielanch stanc.

pro tvCentrum - Duan epka ml.
poet koment k tomuto lnku: 2

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
23/02 Poda Jarjabka je Rada STV nekompetentn
20/02 Britsk stanice vypnou analogov vysln
20/02 Tiskov zprva RRTV ze 4. zasedn 17.-19.2.2004
19/02 Poda Rybnka NK neme kontrolova dcrske firmy STV
18/02 Program pro dospl v platform Freeview

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
K 52

01.03.2004 - 13:00 anonym
A ete poznmoka: aj ten 52K z Kravy je tie uren pre digitlne vysielanie, JOJ ho m len do budceho roka.
K 52 JOJ

29.02.2004 - 07:49
lnek je zajmav, ale mimo to ,e celkem objektivn mapuje situaci na K52, zapoml autor na to, e dal vbec njak voln frekvence jsou blokovny pro digit.televizi a tak je to u vbec tm neeiteln problm.Jinak m ,ale pravdu , e je a divn jestli to byla "zmrn neznalost" a nebo opomenut (ono to v dsledku vyjde nastejno), e se frekvence kordinovaly nkdy velice divn.
Pjem K52 TV JOJ byl takt znemonn na velk sti sev. Moravy ,protoe ,kdysi jaksi nkdo prosadil ,e se bude vyslat (dnes TV NOVA ), z nejvyho bodu Beskyd z Lys hory. A zde je to jet podivnj ,protoe jak na ten kopeek 1325m vky vylapete ,tak Kriavu vidte prostm okem.
A to svte div se, je toto zem pokryto kvalitnm signlem z K53 Pradd.
Celkov poet koment: 2 / zobrazuj se: 1 ... 2

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!