satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Ptek 30.04.2004 - 07:03:02 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Od 1. jna UPC Slovensko dopln Rozren sbor o 5 novch atraktvnych televznych programov vera
Digitln vysln me pokraovat i s novou koncepc vera
UPC zavd nov balek slueb kabelov televize a internetu chello pod nzvem MIX vera
eleznho ped volbami ek soud
S kabelovkou mte pravdu
STV neposkytne inm televzim sublicenciu, ani akreditciu
Markza, JOJ a TA3 obvinili STV z poruenia zkona o vysielan
Nova kralovala vkendovm veerm
V pondl 26.4. mezi 20 a 21 hod. sledovalo T vce ne 2,8 milionu divk
Vlda pinutila kabelov televize zdrait sv sluby

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

19/04 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO 2, Romantica, Spektrum, Supermax, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc kvten.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.




Rubrika: Stanice a vyslae
Divci s s programom STV spokojn
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 27.03.2004

Slovensk televzia uskutonila vo svojich priestoroch u po druh krt divcke frum. Vzorku 92 respondentov z celho Slovenska vybrala prieskumn agentra Respond Slovakia tak, aby spala kritri reprezentatvnosti. Prv divcke frum uskutonila STV koncom minulho roka a tkalo sa najm hodnotenia jednotlivch krokov reformy. Tento krt prtomn divci odpovedali (prostrednctvom zelench kartiiek na znak shlasu, a ervench kartiiek na znak neshlasu) na rzne otzky svisiace s novm zaiatkom a programom STV a v druhej asti mohli prtomnm lenom manamentu STV kls akkovek otzky.

Na otzku: sledovali ste nov zaiatok STV 1.1.2004 o 19.30 hod., odpovedalo kladne 72 prtomnch respondentov a 16 z nich nov zaiatok nevidelo. Takmer vetci sleduj Slovensk televziu viac ako minul rok a jej program povauj za lep ako bol v uplynulom obdob. Nov nzvy programov Jednotka a Dvojka povauje za lepie ako predchdzajce STV1 a STV2 a 79 prtomnch a 13 respondenti s nimi neshlasia, hoci viacer priznali, e v hovorovej rei tieto nzvy u dlh as pouvaj. Nov logo sa pi 72 respondentom a nepi sa desiatim z nich.

Na otzku, i divkom chbaj na obrazovke hlsateky vina odpovedala zporne (79), preto vedenie televzie obnovenie tejto profesie nezvauje.

Verejnoprvnosti sa tkala otzka, i by STV mala vysiela programy pre masovho divka, teda tak, ktor pozer vina platiacich koncesionrov kladne odpovedalo 74 prtomnch. Sla sa zazelenala aj pri otzke, i s divci spokojn s filmami, ktor STV od novho roku vysiela (83), ako aj pri otzke, i si myslia, e manament pod vedenm Richarda Rybnka rob svoju prcu dobre (88). Rovnako reagovali divci aj na to, i by mali by potrestan vinnci, ktorch konanie z minulosti vystilo do sdnych sporov, ktor ohrozuj sasn STV.

Virtulne tdio, ktor je stlou tmou a bolo viac krt medializovan v svislosti s finannmi nkladmi na jeho zaobstaranie, ako aj s rznymi reakciami na jeho vizulny efekt, povauje za prnos a 80 divkov. Konkrtne scnu spravodajstva (s otajcou sa zemeguou) kladne hodnotilo a 74 prtomnch a spravodajstvu ako takmu dveruje a 84 respondentov.

Naopak, erven kartiku pouila viac ako polovica (53) pri otzke i bolo obsadenie hercov v programe Pota pre Teba chybou. Jednu z najviac kritizovanch relcii Vadkerti talkshow, ktor STV vysiela tri krt v tdni, by chcelo vidie astejie - 5 dn v tdni 23 optanch, zporne sa vyjadrilo 54.

Poda generlneho riaditea STV Richarda Rybnka bude STV v tomto projekte pokraova aj v budcnosti: Tento spsob priamej komunikcie s divkmi je pre cel manament STV vemi prnosn. Tto sptn vzba nm pomha programova televziu poda poiadaviek a pripomienok divkov. Aj preto riadite v vode vyzval prtomnch divkov, aby vedenie neetrili v svojich postojoch a otvorene reagovali na vetky otzky: pozitvne aj negatvne.

Svoju as na divckom fre pozitvne zhodnotilo 90 prtomnch divkov a povauj za zmyslupln a uiton, e sa manament s nimi o programe rad.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 26.3.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/03 mejc vythl do boje proti eleznmu
27/03 Ro 4: Stanice pro mlad, kter jen tak nebude
25/03 Licenn rada rieila problematiku fajenia a sexulnych vzahov na obrazovke
25/03 Saban jmenoval novho fa ProSieben
23/03 Na dnen schzi snmovny vyvrchol spor o poplatky

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!