satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
ter 16.11.2004 - 11:39:37 online 3 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 371 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat dnes
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem dnes
Nov rekord Novn TV JOJ dnes
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz dnes
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize dnes
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny vera
Zo zasadnutia RVR vera
HBO pripravuje nov filmov kanl vera
TV Nova mn modertora poadu esko hled SuperStar, novm je Petr Holk vera
Prv vazstvo Surniovej sledoval rekordn poet divkov

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
Nvrh opatrenia T SR, ktorm sa ustanovuj podrobnosti o prevdzkyschopnosti koncovch zariaden DVB-T
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 12.06.2004

Telekomunikan rad SR vera rozoslal na medzirezortne pripomienkovacie konanie a zrove zverejnil na svojom webe nvrh opatrenia Telekomunikanho radu Slovenskej republiky z ... 2004, ktorm sa ustanovuj podrobnosti o prevdzkyschopnosti koncovch zariaden urench na prjem digitlnho televznho signlu a prevdzkyschopnos analgovch a digitlnch televznch prijmaov. Dtum ukonenia pripomienkovacieho konania je 2.7. 2004. Je to nvrh poslednho z deviatich veobecne zvaznch prvnch predpisov k zkonu o elektronickch komunikciach, ktor m vyda rad. P opatren nadobdlo uinnos 1.5. 2004, u nvrhu dalch troch skonilo pripomienkovacie konanie u v minulosti a rad do nvrhov zapracoval pripomienky. Nvrhy nsledne prerokuje stl skupina pri LRV.


Roman Vavro, hovorca T SRN v r h O P A T R E N I E Telekomunikanho radu Slovenskej republiky z dd. mm. 2004,

ktorm sa ustanovuj podrobnosti o prevdzkyschopnosti koncovch zariaden urench na prjem digitlneho televzneho signlu a prevdzkyschopnos analgovch a digitlnych televznych prijmaov


Telekomunikan rad Slovenskej republiky poda 35 ods. 2 zkona . 610/2003 Z.z. o elektronickch komunikcich ustanovuje:

1
Analgov televzne prijmae a digitlne televzne prijmae

(1) Analgov televzne prijmae so zabudovanou obrazovkou s viditenou uhlopriekou vou ako 42 cm mu by uveden na trh ) iba ak s vybaven aspo jednm vone prstupnm zsuvkovm rozhranm umoujcim jednoduch pripojenie perifrnych zariaden, najm doplnkovch dekdovaov a doplnkovch digitlnych prijmaov. Toto rozhranie mus zodpoveda technickej norme ) prijatej uznanou eurpskou normalizanou organizciou. )

(2) Digitlne televzne prijmae so zabudovanou obrazovkou s viditenou uhlopriekou vou ako 30 cm mu by uveden na trh iba ak s vybaven aspo jednm vone prstupnm zsuvkovm rozhranm umoujcim jednoduch pripojenie perifrnych zariaden a prechod vetkch prvkov digitlneho televzneho signlu, vrtane informci tkajcich sa interaktvnych sluieb a sluieb s podmienenm prstupom. Toto rozhranie mus zodpoveda technickej norme, ktor prijala uznan eurpska normalizan organizcia, alebo technickej pecifikcii bene vyuvanej v priemysle. )

2
Spolon kdovac algoritmus a von prjem

(3) Vetky predvan, prenajman alebo inak dostupn koncov zariadenia uren na prjem digitlnych televznych signlov, ktor s schopn dekdova vysielanie kdovanch televznych programovch sluieb ), musia

a) umoni dekdovanie tchto signlov poda spolonho eurpskeho kdovacieho algoritmu, ktor spravuje uznan eurpska normalizan organizcia, v sasnosti ETSI,

b) reprodukova signly vysielania nekdovanch televznych programovch sluieb za predpokladu, e v prpade prenjmu takho zariadenia njomnk dodriava zmluvu o prenjme.

3
innos

Toto opatrenie nadobda innos dd. mm. 2004.
Milan Luknr, predsedaODVODNENIE

nvrhu opatrenia Telekomunikanho radu Slovenskej republiky, ktorm sa ustanovuj podrobnosti o prevdzkyschopnosti koncovch zariaden urench na prjem digitlneho televzneho signlu a prevdzkyschopnos analgovch a digitlnych televznych prijmaov


I Veobecn as

a) Zhodnotenie platnho prvneho stavu a odvodnenie nevyhnutnosti novej prvnej pravy
Problematika, ktor je predmetom navrhovanho prvneho predpisu, nie je v prvnom poriadku Slovenskej republiky doposia upraven. Nov prvna prava je nevyhnutn na podporu dosiahnutia strategickch cieov, ktor stanovuje nrodn politika pre elektronick komunikcie v oblasti zavdzania a rozvoja digitlneho televzneho vysielania a ktor s zosladen s ciemi novho regulanho rmca E pre elektronick komunikcie.

Na zabezpeenie slobodnho toku informci, plurality mdi a kultrnej rozmanitosti je iaduce, aby spotrebitelia mali monos prijma na svojich zariadeniach vetky sluby digitlnej televzie bez ohadu na spsob prenosu (pozemsk, druicov, kblov), priom sa vak mus prihliada na technologick neutralitu, budci technick rozvoj a potrebu podpori poiaton rozvoj digitlnej televzie. V sasnej etape rozvoja digitlneho televzneho vysielania je vhodn poui na zabezpeenie tchto cieov urit regulan opatrenia, ktor sa vak musia uplatni jednotne na celom vntornom trhu E. Ich rozsah pecifikuje prloha VI k smernici Eurpskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzlnej slube a prvach uvateov tkajcich sa elektronickch komunikanch sieti a sluieb (alej len smernica o univerzlnej slube) a s predmetom navrhovanho prvneho predpisu. lnok 24 smernice o univerzlnej slube uklad lenskm ttom zabezpei interoperabilitu digitlnych televznych zariaden pre spotrebiteov v slade s ustanoveniami prlohy VI.

Navrhovan prvny predpis je uren na vykonanie ustanovenia 35 ods. 2 zkona . 610/2003 Z. z. o elektronickch komunikcich, ktor je transpozciou lnku 24 smernice o univerzlnej slube., Jeho predmetom s opatrenia identick s opatreniami poda prlohy . VI uvedenej smernice.

b) Odvodnenie hlavnch princpov navrhovanej prvnej pravy

Regulan opatrenia maj technick charakter a taxatvne stanovuj urit minimlne poiadavky na vybavenie televznych prijmaov a inch koncovch zariaden urench na prjem digitlnych televznych signlov (alej len prijmaov). Ich zmyslom je v zvislosti od vyhotovenia, resp. urenho pouitia prijmaov zabezpei tak ich funkn spsobilos, aby tieto masovo rozren zariadenia dlhodobej spotreby nepsobili retardane na proces rozvoja trhu sluieb digitlnej televzie ako jednho z hlavnch smerov rozvoja informatizcie spolonosti. Vzhadom na rzny stupe rozvoja systmov digitlnej televzie v krajinch E a ich urit divergenciu, rozsah opatren je limitovan na nevyhnutn mieru, aby sa vychdzajc z dosiahnutch konsenzulnych technickch rieen zabezpeila primeran technologick neutralita a sasne sa ponechal dostaton priestor na al technick rozvoj a psobenie trhovch sl.

c) Zhodnotenie sladu opatrenia s stavou a so zkonom, na vykonanie ktorho je navrhnut
Navrhovan prvny predpis je v slade s stavou a so zkonom . 610/2003 Z. z. o elektronickch komunikcich.

d) Predpokladan hospodrsky a finann dosah navrhovanej prvnej pravy, najm vplyv na ttny rozpoet, rozpoty obc alebo rozpoty vych zemnch celkov
Navrhovan prvna prava nem vplyv na ttny rozpoet, rozpoty obc alebo rozpoty vych zemnch celkov.

e) Doloka zluitenosti nvrhu opatrenia s prvom Eurpskych spoloenstiev a prvom Eurpskej nie

Opatrenm Telekomunikanho radu Slovenskej republiky, ktorm sa ustanovuj podrobnosti o prevdzkyschopnosti koncovch zariaden urench na prjem digitlneho televzneho signlu a prevdzkyschopnos analgovch a digitlnych televznych prijmaov, sa do prvneho poriadku Slovenskej republiky transponuj ustanovenia prlohy VI k smernici Eurpskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzlnej slube a prvach uvateov tkajcich sa elektronickch komunikanch sieti a sluieb.

f) Tabuka zhody nvrhu opatrenia s prvom Eurpskych spoloenstiev a prvom Eurpskej nie.


II Osobitn as

K 1:
Ustanovenia 1 definuj poiadavky, ktorch zmyslom je zabezpei monos pripojenia prdavnch elektronickch zariaden rozirujcich monosti prjmu digitlnej televzie (tzv. set-top boxov) bez toho, aby bolo potrebn nahradi zkladn prijma obsahujci najdrahie asti prijmacieho systmu. V prpade televznych prijmaov poda ods. 1 ide najm o monos dekdovania a prjmu digitlneho televzneho vysielania na benom analgovom prijmai. V prpade digitlnych televznych prijmaov poda ods. 2 ide o vytvorenie predpokladov pre prjem sluieb s podmienenm prstupom (platen televzia), budcich sluieb interaktvnej televzie (elektronick obchod, verejn sprva, vzdelvanie, ), ale aj na vyuitie alch monost, napr. na podporu funkci na uahenie vyuvania digitlnej televzie zdravotne postihnutmi osobami.

Realizciu tchto predpokladov m zabezpei zabudovanie vhodnch zsuvkovch rozhran (konektorov), ktorch prklady sa uvdzaj v odkazoch pod iarou. V zujme kohzie vntornho trhu E tieto rozhrania maj by normalizovan jednou z troch oficilne uznanch eurpskych normalizanch organizci (CEN, CENELEC a ETSI). Pre analgov prijmae sa uvdza ako prklad rozhranie, ktor sa vyuva u vea rokov (konektor SCART); v prpade digitlnych rozhran, kde sa oakva al vvoj, je to rozhranie, ktorho pecifikciu spracovalo medzinrodn konzorcium organizci z verejnho a skromnho sektora DVB (Digital Video Broadcasting Project).

K 2:
Cieom ustanoven uvedench v 2 je zabezpei, aby vetci poskytovatelia sluieb platenej televzie mohli v zsade poskytova svoje programy vetkm spotrebiteom digitlnej platenej televzie v Eurpskom spoloenstve. Na tento el musia vetky zariadenia na prjem kdovanch (skramblovanch) digitlnych televznych signlov, vrtane zariaden urench do hlavnch stanc kblovej televzie, umoni dekdovanie tchto signlov poda spolonho eurpskeho kdovacieho algoritmu, ktor spravuje Eurpsky intitt pre normalizciu v telekomunikcich. Vber pouitia jednho z dvoch v sasnosti jestvujcich kdovacch algoritmov spajcich uveden podmienku (simulcrypt a multicrypt) sa implicitne ponechva na astnkoch trhu. Sasne sa ustanovuje, e takto prijmacie zariadenia musia by schopn prijma a reprodukova signly nekdovanch programov digitlnej televzie.


poet koment k tomuto lnku: 3

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
11/06 Nov celoplon TV licence
10/06 Komisia zana vybera spomedzi uchdzaov o realizciu digitlneho vysielania
08/06 Zujem o realizciu pilotnho projektu digitlneho vysielania je vysok
05/06 Dal postup Rady v oblasti digitlnho vysln
24/05 2 miliardy navc (digitln multiplex T)

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
nebol by som si taky isty vasimi tvrdeniami

19.07.2004 - 13:02 anonym
Pracujem v oblasti frekv. planovania DVB-T. Ano TUSR su len uradnici ale svoje rozhodnutia a ulohy si davaju spracovavat roznym firmam. Vsetko sa posudzuje po odbornej stranke. To ze zariadenia ktore sa vyrobia pre DVB musia hned splnat parametre je laicky nazor. Odsudzujete tu TUSR ze opisal blaboly. Tak prelozte tie blaboly do slovenciny vy tak aby boli po odbornej a technickej starnke spravne. Som si stopercent isty ze nemate ani sajnu o DVB-T technike a prenose digitalneho signalu radiovym kanalom. Mily "mc" dovol mi to uviest na spravnu mieru. Totiz DVB-T uz nie je VKV radio ani televizia v PAL systeme, aj ked bude pouzivat to iste pasmo, je to technika o akej nemas ani sajnu. Je velmi dolezite aby zariadenia ktore sa nakupia alebo dovezu na Slovensko ozaj splnali parametre, ktore bude pouzivat pozemsky digitalny system na Slovensku. Pretoze pri DVB-T systemoch do hry vstupuje ovela viac parametrov ako pri analogovej TV. Su tam ochranne intervaly, kodove pomery, citlivost prijimaca, modulacna chybovost a bitova chybovost, totizto v tomto pripade nie je radio ako radio. Celkovo sa idu prestavat vysielace na Slovensku a vytvori sa siet jednofrekvencnych vysielacov, vzniknu multiplexy. Je to velmi zlozity a financne nakladny prechod na tento system. Takze pokazit prijem nejakymi nekvalitnym hrackami by bola pekna hlupost.
Velmi spravne ze vznikli europske organizacie, ktore stanovuju isty standard, ktory ma zariadenie splnat, pretoze na trhu sa objavuju zariadenia, ktore maju alebo mozu sposobit problemy pri prijimani DVB-T, preto v pilotnom projekte budu vybrate znacky, ktore najlepsie splnaju pomer vykon/cena. To znamena zariadenia cenovo vyhodne a nenakladne ale zaroven s dostatocnymi parametrami a funkciami, ktore budu moct na Slovensku vyuzivat.
DVB-T uz nie je len Televizia ale interaktivna sluzba, ktorej zakladom je prenos obrazovych a zvukovych informacii vo formate MPEG-2 a zaroven mnoztvo doplnkovych sluzieb napr. IP, plnograficky teletext a interaktivne TV vysielanie(moznost zasahovat do vysielania).
Takze tak, system DVB-T bude synchronizovany cez GPS druzice, prijimace musia byt presne. Pozor na to co nakupite, pretoze mozete mat skutocne problem.
Nemam rad ked niekto len tak hadze z brucha svoj nazor. Ak nieco niekto napise, tentokrat TUSR tak to neni bez srandy. Opytajte sa Cechov ake maju skusenosti, preto aj pilotny projekt, ktory bude v BB a Ke bude na to zamerany, aby vyskusal mnozstvo prijimacov DVB-T a vyselektoval tie najlepsie a odporucil ich k predaju, ono to nie je nas vymysel ale jednoducho su dohody a skusenosti z ktorych to vzniklo. To uz nie su radia, ako FM radio na prijem ROCK FM.
Je to uplne ina technologia nez sme boli zvyknuti. Takze tu viac uz netarajte ze kazde zariadenie DVB-T aj tak splna, NESPLLLNAA!!!!
TUSR

15.06.2004 - 07:41 lenin
TUSR to su len uradnici a nie odbornici tak sa nevzrusuj.
keci, keci, keciky

14.06.2004 - 09:29 mc
DVB zariadenia tieto veobecn blboly spaj bez toho, i to tu niekto vyd v zbierke zkonov alebo nie. A ak by aj nespalo, bolo by to predajn ako rdio s OIRT rozsahom na VKV, take by sa na trhu vbec neobjavilo. Vimnite sa napr. ako "dobre" sa predvaj satelity FTA bez CI. Naviac je trpne ak niekto nieo ope z Bruselu a d tomu nzov Opatrenie TSR.
Celkov poet koment: 3 / zobrazuj se: 1 ... 3

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!