satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 22:57:02 online 9 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 300 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - II.
Rdio as opt terem toku
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - I.
Karneval do vstup do vysln TV Prima nut zkon, kritika Karnevalu je naprosto nesmysln
Nmstko opt pilkalo divky
Sledovanos spravodajstva televzie JOJ stpa
Dstojnj ivot pro mentln postien v Psrech
Casema nabdne digitln televizn programy zdarma
Velk pardubick pitahovala vce pozornosti ne vloni
Pojiovna tst opt prvn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Stanice a vyslae
Ad: Strakonick televize vyslala nelegln
Autor: Listy Strakonicka, Petr Miklk, e-mail: Pidan: 12.10.2004


Ped nedvnem se Ji Vavruka ze Strakonic rozhodl informovat veejnost o Strakonick televizi (STTV) a jejm vysln. Pouv vak pitom argumenty, kter jsou zaloeny na nepravdivch i zkreslench informacch.


Pan Vavruka na internetovch strnkch www.strakonice.cz stejn jako v Listech Strakonicka uveejnil lnek, v nm krom jinho tvrd, e STTV vyslala nelegln a e od roku 2003 ila svj program kabelovou st ve Strakonicch 24 hodin denn, ani by mla licenci, kterou k takovmu vysln podle zkona . . . potebuje." Podle Jiho Vavruky Rada pro rozhlasov a televizn vysln spolenosti UPC, v jej kabelov sti STTV vysl, proto nadila, aby s okamitou platnost toto vysln ukonila. Vavruka dle uvd, e fredaktor STTV Robert Malota nebyl ochoten situaci komentovat".

Ve skutenosti Strakonick televize, jako soust Mstskho kulturnho stediska Strakonice (MKS), od roku 2003 vyslala na dn licenci spolenosti SRAM. Nad rmec svch povinnost a s ohledem na strakonick divky dokonce MKS za tuto firmu vyeilo mnoh technick problmy. Programov skladba mstnho informanho kanlu mla podle smlouvy (zjednoduen eeno) dv sti: zpravodajstv ze Strakonicka a pspvky dodvan firmou SRAM.

Z dvod, o nich se lze jen dohadovat, vak firma SRAM postupn pestala svj zpravodajsk blok do Strakonic poslat. Ze smlouvy mezi spolenost SRAM a MKS Strakonice vak vyplvala povinnost Mstskho kulturnho stediska zajistit provoz mstnho infokanlu. To tak MKS prostednictvm Strakonick televize dodrelo. Protoe si vak zstupci msta, MKS a STTV byli vdomi neudritelnosti tto situace, sami u letos na jae celou zleitost vysvtlili pracovnkm adu Rady pro rozhlasov a televizn vysln a informovali je o tom, e msto zalo vlastn spolenost s ruenm omezenm, kter pod o pidlen vlastn licence, aby do budoucna podobnm problmm pedela. O tomto kroku letos na jae informoval obany Zpravodaj msta.

O nkolik tdn pozdji ing. Ji Bure z firmy MediaPro CZ Radu pro rozhlasov a televizn vysln psemn upozornil, e Strakonick televize nevysl v souladu se zkonem. O nelegln vysln lo tak podle ing. Jiho Vavruky, majitele firmy Media Pro. To, zda se opravdu jednalo i nejednalo o nelegln vysln a nakolik objektivn a vyven zpravodajstv STTV pipravuje, vak me rozhodnout jedin Rada pro rozhlasov a televizn vysln, nikoli ing. Vavruka i ing. Bure. Podle naich informac by ml v tto zleitosti konen verdikt padnout v prbhu msce jna. Zstupci STTV tvrd, e chybjc logo Infokanl" v urit sti programu je asi tak stejnm prohekem, jako kdy jedete do ciziny a svj vz neoznate mezinrodn poznvac znakou CZ. Mlokdo vs ale za tchto okolnost bude povaovat za zloince.

Ji Vavruka ve svm pspvku pe, e fredaktor STTV Robert Malota nebyl ochoten situaci komentovat". Zapomnl vak dodat, za jakch okolnost k tomuto necitovanmu tvrzen dospl. Pan Vavruka mi zavolal na mobiln telefon a kdy se mi pedstavil, bylo to zhruba po dvaceti mscch, kdy jsme spolu naposledy hovoili. Mezitm mi pouze poslal emaily, ve kterch se to na moji adresu hemilo peprnmi vrazy a k tomu m jet upozornil, e se brzy mu tit na dynamick pd hlavou naped". S vdomm, e pan Vavruka disponuje schopnost pouvat velmi nehezkch vraz, jsem po jeho otzce Jak dlouho u nevyslte?" odpovdl, e mu vyjden poskytnu v psemn podob, a si o nj tedy pod. Vzpt mi pan Vavruka odvtil v tom smyslu, e jde o odpov v urnalistickm zjmu pro TV Nova a e si n rozhovor nahrv. Na to mi nezbvalo, ne reagovat slovy, e za takovchto okolnost se s nm bavit nebudu. Za ti dny vyel v Listech Strakonicka lnek, z nho jsem se dozvdl, e jsem nebyl ochoten situaci komentovat.

Zbv se zamyslet nad otzkou, pro ing. Ji Vavruka, majitel firmy Media Pro, vlastn celou situaci kolem Strakonick televize tak bedliv sleduje? Pro, kdy na konci roku 2002 sm odmtl podepsat novou smlouvu s MKS Strakonice na vrobu televiznho zpravodajstv ze Strakonicka? A pro jaksi ing. Ji Bure, majitel firmy MediaPro CZ, podval stnost na Radu pro rozhlasov a televizn vysln? Na tyto otzky se odpovd velmi tko. Ovem pokud se tito dva pnov nkdy sejdou, jist si celou zleitost vyjasn alespo mezi sebou. Zvlt, kdy se nzvy jejich firem tak velmi podobaj . . .


Zdroj: Listy Strakonicka, 4.10.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
11/10 Berlnsk televizn vi bylo ticet pt
11/10 Skupina J&T plnuje vybudova v R obdobn projekt akm je televzia TA3
01/10 Kreativn editelka TV Prima byla uvedena do funkce
30/09 spch webov prezentace T
30/09 STV potrebuje na 10 % pvodnej tvorby 300 mil. Sk

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!