satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 12.11.2004 - 00:25:16 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 360 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce T na verej interwiev BBC vera
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello vera
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T vera
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1 vera
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport vera
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 2. st
Autor: Dr. Vladimr Mazlek, e-mail: Pidan: 18.03.2003

Stejn jako obas v tisku, tak i na internetovch strnkch probhaj ast a bouliv diskuse k lnkm na rzn tmata. Jednm z nich jsou i diskuse o spolench televiznch antnch, do kterch se sice zapojuj samozejm zastnci vech technologi dodvek televiznho signlu, ale ne vdy jsou jejich odpovdi natolik fundovan a odborn podloen, a tak je adov ten z takov diskuse spe dezorientovn ne pouen.

Abychom se tedy v tto problematice posunuli dopedu, pokusme se souasn stav a znalosti sumarizovat pmo pomoc odpovd odbornk z tto oblasti, a to nejen editel i jednatel odbornch instalanch, reviznch i znaleckch firem, ale tak statistik, prvnk i zstupc centrlnch orgn vytvejcch legislativu k tto problematice.


Jako dalho nechvm pohovoit pestavitele firmy,

kter se telekomunikacemi v oblasti TKR, STA a podobnch vc zabv velmi dlouhou dku let, jej pedstavitel jsou odbornmi koliteli a zhotoviteli pedloh pracovnch postup a hodnocen. Firma bv asto zvna i stednm orgnem jako garann pi kvalitativnm posuzovn tchto zleitost. Ten pichz se zcela novou koncepc a novinkami, kter asi znan cel pohled na STA radikln zmn :

V dobch, kdy jsem byl zaangaovn do vstupu jedn zahranin spolenosti do nkterch naich kabelovch st za elem jejich vybudovn jsem vidl spolen televizn antny jako tk kmen na krku snah o vybudovn plnohodnotnch kabelovek. A to i pes to, e jsem STA pedtm dlouh lta koncepn navrhoval a budoval, ale pro kabelovky v jejich rozvoji byly klasick STA vhodn jen k prvnmu kroku co by nstinu zem budouc mal kabelovky. Byl jsem pesvden, e zejmna ve velkch centrech naprosto zvtz pouze kabelovky jako teba v sousednm Nmecku a mnoho prvotnch smluv s msty a zemnmi sprvci bytovch dom tak v t dob bylo koncipovno tm smrem, aby STA byla z njakho dvodu zruena i alespo odpojena ( ne fyzicky odstranna nebyla pedstava, e by pely do majetku kabelovek ), protoe podle tehdejch koncepc mohla bt zkladn nabdka televiznch program placena z poloek podobnch reklamnm.

Piznm, e pi expanzi TKR se tyto budovaly pmo iveln a na prci byly najmny mnohdy firmy jen pro to, e mly v tomto oboru stavebn kapacitu, a tak se mohlo stt, e ne vechny domovn rozvody vyhovuj pln teba vyhlce .50 (rozvod je domovnma stupakama veden tsn vedle veden 220V i vtahovou achtou), nebo k nim ani nebyla vypracovna projekce i volba kanl nezaruuje jednikovou kvalitu obrazu i zvuku ). Ale nakonec ve bylo zkolaudovno nkdy a euforicky tm plon a dnes to slou svmu elu i v tto podob. Toto by mly prv odstranit finann vstupy zahraninho kapitlu, protoe na pedlvku takovch st bn kabelovka dnes penze nenajde. Ale to nejsou argumenty proti nemu, to je jen konstatovn, e pi budovn kadho mdia se v zjmu co nejrychlejho zabrn teritoria dj nevary.

Tm, e STA ovem hlavn kabelovkov ntlak peila, dokzala svoji opodstatnnost. Pro si nepiznat, e kabelovky nemaj vdy dost vysok poet abonent ani ve velkch bytovch domech a souasn s pipojovnm dalch abonent je i dost velk poet tch, co se od kabelovek odpojuj. Zazen je instalovno, a to nepouvan strne snad dokonce rychleji ne to pouvan, take pro teba ty nepouvan ppojky neprodat do vlastnictv byt. Zas by bylo o starost mn. Nemyslm, e by poet abonent kabelovek mohl ji dl njak vznamn narstat, protoe vechny lukrativn oblasti jsou ji zakabelovny a zakabelovn dalch zem ji bude znamenat jen zven nklady na men zisk. A k dalm vraznm financm si souasn kabelovky asi nepomohou ani fzemi, zahranin investoi si to um spotat jet daleko lpe. Proto jsme nyn koncepci dalho vyuit STA technicky pehodnotili a i spolu s distribunmi spolenostmi placench program dodvanch do republiky zatm jen pro nkter kabelovky jsme doli k zvru, e zven potu platcch divk je mon nyn ji jen cestou pes STA.

Technicky sice nem vtina STA hvzdicov rozvod, ale as provil, e i star rozvody mohou penst vce ne 4 programy v psmu VHF, take rezervy tady jsou. A menm a vyhodnocenm monost u nkolika stovek nhodn vybranch STA se dolo k tomu, e investice do oprav STA se vyplat, kdy se nabdne nco novho. Uivatel STA jsou vtinou ti mn nronj na poet program a jazykov teba i mn vybaven divci s poadavkem hlavn na esk zbavn programy a nevad jim obvykle, e program nen dvacet.

Proto se po delch jednnch se zstupci firem distribuujcch do R placen programy zatm pro tento rok zcela jist HBO a pedbn esk sportovn program (2 dal jsou v jednn) otevr monost opraven STA odbornou firmou a zabudovn ke stvajcm terestrickm programm i uveden program.

Vzhledem k tomu, e SBD maj ji nyn dokonce vlastn ty pro STA, bude tento program placen z tu spolen, a vzhledem k tomu, e bude dopedu pauln placeno msn za bytov cel dm (nebudou vlastn neplatii), pedpokld se cena za filmov program dokonce daleko ni ne v kabelovce. Cena za tento konkrtn program by mla bt msn za byt v desetikorunch, ve bude dle potu odbratel, atd.

Licence pro poskytovn tto sluby na firmou ji nabyla platnost a technicky mohou prvn oficiln monte probhnout ji beznu, protoe poskytovatel tchto program si vymnili zcela oficiln znaku profesionlnch pijma, aby byla jistota, e programy nebudou amatrsky vypadvat, apod. Nad akc mme technickou garanci a pokud by mla zazen od ns povolen (dodan i zakoupen) montovat njak jin firma, pak budeme trvat na tom, aby jej odborn zkuenosti byly certifikovny alespo nm takovm jako je teba bval koncese k montm STA, TKR a satelitnch zazen, kterou dve vydvaly oblastn poboky T.

Rozhodn nae vci nebude moci montovat kad anten se ivnostenskm listem na nco jinho ne telekomunikan zazen, protoe tady je poteba zcela nekompromisn vyadovat vysokou odbornost a dvouletou zruku kvality monte, aby se pedelo kritice nejen tch montr, na kter se prost nedostalo, ale hlavn aby zcela byly dodreny podmnky dodavatel program. Tm by se napravili i souasn technick rovn i tch STA, kter pracuj s nevyhovujcmi komponenty a parametry.

Terestrick pjem tak dost pokroil, take esk i peshranin televizn programy jsou vyslny stereo a kdy se ve dobe technicky udl, nen dvod, aby kvalita v rozvodu byla hor ne 1. Zkouky nkolika tchto systm ji b a nejsou s tm problmy.V takovm STA bude mono potat podle souasnch vsledk tak max. s 8 10 televiznmi programy dle vbru odbratele. Pjde asi o vechny esk terestrick programy, asi jeden a dva peshranin a zejm tedy jeden filmov a jeden sportovn.

Tady u pjde o komplexn slubu vetn placench program, take se budou platit i autorsk poplatky podle zkona z celho STA. Ale to je dnes ji u vtch STA spojench teba do malho TKR zcela bn a finann schdn. Nevm, zda o podobnch monostech jednaj s distributory tchto filmovch program u i slovensk firmy, ale v R to umon pijmat atraktivn vci i v bytovch domech v tch lokalitch, kde se s kabelovkou nepot. V souasn dob se probraj jet nkter mon technick omezen, ale ta s podstatou vci i termnem zahjen cel akce nemaj podstatn souvislosti. Myslm, e to, zda bude na stee pjem terestrick, analogov, ze satelitu, digitln i jakkoliv jin, nen pro stvajc obyvatele ani v ptch letech to podstatn, protoe vroba a prodej digitlnch televizor je pece jen v masovm mtku finann hudba budoucnosti a nejprve by v tom smru bylo pedlat celosvtov velk vrobce televizor a zajistit jim trval odbyt. A to ve velkm zatm rozhodn nehroz, a je vude plamenn psno kdo a kdy ji tak zahj digitln terestrick vysln.

Nai divci STA vak asi budou mt v ptch 10 15 letech televizory analogov jako bn standart doby a pi bnch programech na pobaven i zprvy jim to kvalitativn posta. Konen standarty EU v tomto smru proti tomu nic nenamtaj.

Pro nadstandartn sluby jsou budovny jin st a nic nebrn tomu, aby jich bylo v dom nkolik. To, e souasn s placenm programem se chystme poskytovat prostednictvm STA i internet do domcnost, o tom budeme informovat samostatn. Ale ji dnes existuj nm konkurenn spolenosti, kter montuj prv na bytov domy internet tak, e jejich rozvody jdou k jednotlivm astnkm sice cestou nejmenho odporu, tedy njakm stvajcm litovnm. Jejich cena je vysoce konkurenn kabelovkm a przkum zjmu je ji dnes provdn teba na nkterch sdlitch v Brn, Ostrav i Plzni, ale brzy se tato akce rozjede jist i v jinch mstech. Je to momentln asi nejlukrativnj zleitost, asi jak bylo dve zavdn satelitu.

J se osobn daleko vce bojm energetickch spolenost, e se konen probud a stejn i podobn sluby zanou nabzet prost prostednictvm pouvanho rozvodu elektrick energie. Vdy zpsoby penosu obrazu a zvuku jsou ji jinde pouvny bn a tato zazen se prodvaj i u ns, drobnm problmem jsou jen souasn pouvan pojistky. Pokud se energetici tto ance nechytnou, urit se zaneme o spoluprci s nimi v tomto oboru vn zajmat, a teba si k tomuto zajistit pronjem jejich st, protoe toto je jet jedna z mla monost k spn konkurenci. Toto jsou zleitosti, kter se klidn mohou rozbhnout ji tento rok.

Rozhodn ns zatm jako njak reln konkurence nestra DVB-T ani DVB - S. Nikdo u ale neme ekat zlatokopeck zisky,co je myslm, jasn.

Vladimr Mazlek, www.tel-satexp.czpoet koment k tomuto lnku: 13

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
20/03 Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 3. st
15/03 Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 1. st

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
tefan !!!

24.03.2003 - 08:41 mc
4 ods(6) a 5 ods(5) zkona NR SR 195/2000 o telekomunikcich presne pasuj na STA. Inak povedan, ak je STA vo vlastnctve uvateov, nejedn sa o poskytovanie sluby a potom je to rovnak ako individulny prjem. TKR (a aj niektor STA) vak vlastn nejak firma (moe to by aj BD) a t poskytuje signl jednotlivm uvateom. Ak ete nepochopil ten rozdiel, koda mu to alej vysvetlova.
Re mc

21.03.2003 - 08:29 tefan
o je to STA pouvan pre vlastn potrebu ? Aj kblovka pre toho istho obyvatea iniaka je pre vlastn potrebu. Kto priznal pre STA tatt individulneho prjmu. Nezavdzajte !
pre TKR

21.03.2003 - 08:07 mc
Nikto tam programy na pozemn a satelitn nedelil a nikto na svete ich ani nedel. Delia sa len na programy FTA a programy s podmienenm prstupom. Mystifikuj tu in, hlavne z oblasti TKR. Ak u, chvalabohu a konene, bol pre STA pouvanej pre vlastn potrebu priznan tatt individulneho prjmu, tak to teda repektujme v celom rozsahu, teda vrtane satelitu.
pro MC:

20.03.2003 - 20:08 TKR
Tos ten poad njak divn poslouchal - o tom, e me rozvdt jentak v STA programy, kter jsou en pes satelit (by voln), tam nebylo eeno ani slovo!!! Bu si vyisti ui (a zase bude poslouchat poady v televizi), anebo zde pesta zmrn mystifikovat!
STA

20.03.2003 - 14:47 mc
Vera to bolo v Obanskom jude na Nove, pokia je STA vlune vo vlastnctve uvateov, mu si uvatelia cez u prijma akkovek vone vysielan programy vrtane satelitnch.(Pri kdovanch programoch treba zmluvu s vysielateom) In situcia nastane ak STA prevdzkuje niekto in a prvod signlov ponka ako slubu ...
pro xxx:

19.03.2003 - 19:01 TKR
To e je njakej program voln enej pes satelit jet neznamen, e ho me jen tak strit do rozvodu STA - plete si pjem DTH a pjem z STA... Na en Eurosportu (a je pln jedno jestli v eskm, anglickm, nmeckm nebo jinm znn) v STA mus mt VDY uzavenou smlouvu se spolenost ZONE VISION, jen Eurosport v R zastupuje. Na Slovensku to bude nejsp to stejn...
To Stefan

19.03.2003 - 15:59 Dan z Piesku
Nemam ja, ma priatelka. Zo satelitu sa vysiela aj FTA Ale len pre individualny prijem, od priekupnikov (kabelovych televizii) sukromne ci aj statne zahranicne TV opravnene pytaju peniaze. Hlavnou pridanou hodnotou kabelovych rozvodov je totiz spoplatnenie niecoho, co je inak sirene zadarmo, resp. platia to koncesionari v zahranici. Digitalne a kodovane kanaly ma nezaujimaju. Kabelove telvizie maju nenormalne ceny. Moze za do stat (aj on sa chce prizivit), nim sponzorovane vypalnicke organizacie - napr. SOZA, manazeri s astronomickymi platmi a specialnymi benefitmi a univerzalna potreba generovat zisk co trh dovoli. Pribuda ludi, ktori im to nechcu dovolit a aj pre to nieco aktivne robia. Napr. rekonstrukciou STA, ci umiestnenim satelitneho kompletu na okno ci balkon. Potom sa ukaze vyhodnost ponuky. Vyhodnotit si viacero ponuk dokaze kazdy sam. U mna je kabelova TV na poslednom mieste.
To Stefan

19.03.2003 - 15:42 Dan z Piesku
Nemam ja, ma priatelka. Zo satelitu sa vysiela aj FTA Ale len pre individualny prijem, od priekupnikov (kabelovych televizii) sukromne ci aj statne zahranicne TV opravnene pytaju peniaze. Hlavnou pridanou hodnotou kabelovych rozvodov je totiz spoplatnenie niecoho, co je inak sirene zadarmo, resp. platia to koncesionari v zahranici. Digitalne a kodovane kanaly ma nezaujimaju. Kabelove telvizie maju nenormalne ceny. Moze za do stat (aj on sa chce prizivit), nim sponzorovane vypalnicke organizacie - napr. SOZA, manazeri s astronomickymi platmi a specialnymi benefitmi a univerzalna potreba generovat zisk co trh dovoli. Pribuda ludi, ktori im to nechcu dovolit a aj pre to nieco aktivne robia. Napr. rekonstrukciou STA, ci umiestnenim satelitneho kompletu na okno ci balkon. Potom sa ukaze vyhodnost ponuky. Vyhodnotit si viacero ponuk dokaze kazdy sam. U mna je kabelova TV na poslednom mieste.
Mj pspvek

19.03.2003 - 15:23 xxx
Jakej piratskej pjem?MTV i Eurosport se vysilaj VOLN a kdokoliv si je me ze SAT sthnout,nebo to je na Slovensku jin? ;o)
Re Dan z Piesku

19.03.2003 - 11:47 tefan
Zase sa prejavila typick slovensk vlastnos ako vetko ma a ako za to ni neplati. Hovori, e mte v STA 15 programov, medzitm Eutosport, MTV a podobne. Predpokladm, e na tieto programy nem s vysielatemi uzatvoren zmluvu na renie tchto programov a e ich ri pirtsky naierno. Potom sa neuduj, e ceny kbloviek s tak ak s. Verm, e oskoro prde doba a to oskoro, e bud o sa tka platenia sa renie programov zrovnoprvnen STA a TKR. Potom zist, o je vhodnejie, ke bude poctivo plati sa programy ren v STA. Ve preto vyzer tto naa republika tak ako vyzer, lebo mnoh udia zmaj ako ty. Nie som proti STA, ale treba zavies rovnak pravidl pre STA a TKR, pretoe zatia naa legislatva diskriminuje kblovky a voi pirtskemu reniu programov v STA neurobila zatia ni.
Ale ano prichadza

19.03.2003 - 09:59 Dan z Piesku
Kabelovky maju najlepsie roky uz za sebou. Za stale sa zvysujuce mesacne poplatky totiz neprinasaju nic.
Doslova a do pismena. Za vsetko dva priklady:
Byvam v rodinnom dome - vlastnim satelit. 40 rocna antena + satelit = kablovku som si do baraku nepustil.
V porovnani s cennikom UPC su uz dnes moje naklady nizsie ako kabloveho operatora. Po zohladneni
vsetkych nakladov a amortizacie by som povedal, ze najviac polovicne. Pripada mi smiesne ak nejaka
zahranicna firma chce rocny poplatok za sluzbu porovnatelny s cenou najlacnejsieho satelitneho kompletu,
ked je viac zabavy za jednorazovu investiciu, ktora vydrzi desatrocie. Nie som jazykovo handycapovany,
privital by som sice viacej anglictiny, ale nemcina mi nevadi. Kabelova TV by mi mohla mi poskytnut
oproti satelitu len vysielanie CT1 a 2 o ktore by som mal eventualne zaujem. Ale za tie peniaze?
Pripad druhy zo vcera. Ladil som TV u priatelky v panelaku s 96 bytmi. Prave vcera sa tam uskutocnila
rekonstrukcia STA, ktora bola vdaka kabelovej televizii zo 5 rokov nefunkcna. Spociatku platila rozsireny
subor, neskor presla na zakladny a aj to len z donutenia, pretoze v tom case uz neexistovala STA a na malu
bytovu antenu jednoducho nebolo mozne prijimat STV1. Bytova antena za 700 korun stacila na slusny
prijem styroch stanic, za prijem 9 stanic si kablovka uctovala 60 korun mesacne. Rekonstrukcia STA -
naklad 240 000 z fondu oprav znamena sice cca 2500 korun na jeden byt (podla mna ide o tunelovanie
fondu oprav), ale aj tak sa v porovnani s UPC vyplati. Pre platitelov zakladneho suboru je navratnost 3
roky, pre platitelov rozsireneho je to menej ako rok. V STA je 15 programov, z toho 13, ktore su ziadane.
Je tam i CT i Eurosport i MTV + vsetko siritelne vzduchom. Uznavam, ze Bratislava nie je typickym
prikladom, rovnako ako panelak s 96 bytmi, ale Bratislava je najsilnejsim trhom na Slovensku pre
kabloveho operatora. Kolkoze zakaznikov ostane vernych UPC ak si zaplatili uznesenim vacsiny majitelov
bytov rekonstrukciu STA? Podla mna len ti, ktori si platia specialne rozsirenia - napr. HBO i to nie vsetci.
Kabelove televizie skoncili v momente, ked nezachytili nastup internetu. TV signal + internet za tisicovku
by ludia neopustali. Predrazeny TV signal s vypadkami, vylucovanim atraktivnych stanic a stale zvysovanie
poplatkov vybudovali negativnu spatnu vazbu, ktorej sa UPC uz nezbavi. UPC stale straca zakaznikov,
neumerne ceny znamenaju prechod k suborom s nizsou pridanou hodnotou, horsiemu vyuzitiu investicii. Ak
sa k tomu prida tlak SOZA a sukromnych TVstanic na licencne polatky, ryzovanie statnych urodnikov na
firmach tociacich miliardy, ich sluzby musia byt nutne drahsie, nez jednorazove instalacie. Vo velkej firmy
treba platit vsetky odvody, je tam minimalny priestor na danove uniky a vyhodne ksefty zamestancov, ale
zato zahranicny majitel ma nerealne predstavy o primeranej cene, rovnakej pre celu Europu bez ohladu na
realny disponibilny prijem obyvatelov. Najvacsi kablovi opratori (nielen UPC) ale i v Amerike su v strate.
Centralne riesenie nemoze obstat v konkurencii s volnym sirenim informacii inak ako statom garantovanym
monopolom. To denne zazivame v podobe koncesionarskych poplatkoch. Aj ich era konci. Nie, nebojim sa,
ze by neboli zvysene, ci dokonca zrusene, len ich zmysel vyprchava a stava sa coraz viacej skrytou danou a
coraz menej chrani informacny monopol. V situacii, ked mate k dispozcii viac nez desiatku podobnych a od
vlady nazavislych informacnych zdrojov, konci vplyv koncesovaneho monopolu a zacina konkurencia.
Nech zije konkurencia. Mozno i kabelove televizie sa naucia spravat konkurencieschopne a prestanu sa
spravat ako koncesovany monopol.
Mj pspvek

19.03.2003 - 09:22 anonym
D se HBO pedplatit i samostatn letos?Zejm pjem z pozice 4W
Pane Mazlku, bdte!

18.03.2003 - 23:47 TKR
Opt pouze nzory lovka, jen dky TKR piel o prci a sn o expanzi STA, kter ovem nepichz a nepichz...
Celkov poet koment: 13 / zobrazuj se: 1 ... 13

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!