satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 22.11.2004 - 19:17:24 online 6 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 383 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Technick a prvn opaten v boji proti poruovn autorskch prv v oblasti en televiznho vysln
Autor: Bohdan Urban, e-mail: Pidan: 15.05.2003

Co rozumme pirtstvm?

Pirtstvm se ve slangu orgn innch v trestnm zen obvykle oznauje neoprvnn uvn autorskch dl i jinch pedmt ochrany dle prva autorskho takovm zpsobem, kter pslu pouze nositelm prv k tmto dlm, resp. jinm pedmtm ochrany, pop. jinm zpsobem kter neoprvnn zasahuje do tzv. copyrightu. Pojmenovn pirtstv vzniklo pvodn jako zjednoduujc paralela ernch rozhlasovch stanic umstnch na lodch, kter vyslaly programy z mezinrodnch vod aby vylouily uzemn psobnost orgn innch v trestnm zen zem tmto neleglnm vyslnm dotench. Pirtsk stanice neoprvnn vyslaly hudebn, tedy autorsk dla. Audiopirti, stejn jako pirti pvodn, zskvaj sv zisky na kor jinch a pokud mono bezpracn.

Zpsoby provozovn placen televize a zsah do n

Placen televize se dnes v esk republice provozuje dvojm zpsobem: buto na zklad digitlnho kdovanho en televiznch program formou DIRECT TO HOME (DTH nap. UPC Direct), nebo prostednictvm kabelov televize. Tet zpsob, kdovan vysln z terestrickch vysla tzv. systm MMDS, kter se zneuval nejvce, byl ukonen ke konci loskho roku.

Pirti se sna zneut oba v souasnosti provozovan systmy. Co se te kabelov televize pirtsk pokusy se sousteuj na neoprvnn zsahy do rozvodnch systm v objektech, na n jsou nsledn klienti naerno pipojovni, samozejm bez platn uzaven smlouvy a bez placen pravidelnch poplatk. Osoby zprostedkujc takov neoprvnn pjem, se spokojuj s jednorzovm poplatkem za pipojen kabelov televize, tedy jednorzovou hradou za pipojen naerno. V nkterch ppadech je jejich drzost takov, e garantuj pipojen nap., na 1 rok s odstrannm zsahu provozovatele do 24 hodin. K bnm kulism takovch akc pat nelegln opaten duplikty kl, falen vizitky, neexistujc telefonn sla a sdla atd.

Tm vdy jsou v tchto ppadech uity k pirtstv tzv. nekal pomcky jako jsou dekodry a smart karty i blockery u DTH, vyazen zazen k filtraci program u jednotlivch typ slueb z provozu v ppad CATV apod.

Opaten pi boji proti pirtstv

Provozovatel placen televize bojuj proti pirtstv rznmi zpsoby. Ty jsou samozejm omezeny legislativn, materiln, technickou a finann nronost tchto opaten. Nen sporu o tom, e dleitou roli hraje spoluprce vech hr na kabelovm a telekomunikanm trhu. I ta se do znan mry da, zejmna dky spolenmu postupu v rmci ECTA R - esk asociace kompetitivnch komunikac (www.cacc.cz). Jako pomrn inn se jev prevence: zlepen organizan strnky ovovn osobnch daj klient a propracovn prvnch krok pi vymhn pohledvek, vzniklch zneuitm karty i celho zazen.

Technick opaten

V oblasti boje proti neleglnmu pjmu signlu kabelov televize je nejvce vyuvna inventarizace zapojen domovnch rozvad a st. V pravidelnch intervalech a obvykle i pi kad nvtv v dom (nap. pi zapojovn novho klienta) provdj technici kabelovch televiz fyzick porovnn daj o platcch klientech v objektu a faktickm stavem rozvod. Pirtt pjemci jsou okamit odpojovni. Obas se dokonce poda odhalit i cel ern rozvod (obvykle spolen televizn antna, jej provozovatel krade signl z kabelovho rozvodu nebo satelitu). V takovm ppad dochz k jeho lokalizaci, zdokumentovn a nsledn pedn policii k trestnmu vyetovn. Asistence policie je nkdy nezbytn pi sloitjch ppadech odpojovn.

Obrana proti pirtstv v oblasti pjmu placenho satelitnho digitlnho vysln je z technickho hlediska obtnj. Jako nejinnj se jev zejmna nutnost povinn instalace autorizovanmi techniky. Technici provdj vizuln posouzen rizika zneuit zazen. Vyplatilo se rovn zaveden aktivan linky pro prodej sluby, kdy smlouva je zaregistrovna a karta se zazenm pedna a aktivovna teprve po on-line porovnn osobnch daj klienta s databz rizikovch ppad. Osvduje se i zaveden sanknch poplatk za ztrtu karty, nastavench dle ve ceny peprogramovan karty na ernm trhu.

Prvn a legislativn opaten

Ve zjitnch ppadech se pokozen spolenosti sna podat trestn oznmen pro podezen ze spchn trestnho inu dle 152 trestnho zkona. Skutkovou podstatu trestnho inu dle 152 trestnho zkona napln ten, kdo neoprvnn zashne do zkonem chrnnch prv k autorskmu dlu, umleckmu vkonu, zvukovmu i zvukov obrazovmu zznamu, rozhlasovmu nebo televiznmu vysln nebo databzi. Za tento trestn in me bt uloen soudem trest odnt svobody a na 5 let. Obdobnou skutkovou podstatu vymezuje i zkon o pestupcch. Pestupku dle 32 cit. zkona se dopust ten, kdo neoprvnn uije autorsk dlo, umleck vkon, zvukov i zvukov obrazov zznam, rozhlasov nebo televizn vysln nebo databzi.

Trestn zen tkajc se pirtskho nabzen nekalch pomcek, jako jsou filtry i blockery, tj. zazen, kter omez i jinak naru kontrolu poskytovatele slueb pro podezen ze spchn trestnho inu poruovn autorskho prva, prv souvisejcch s prvem autorskm a prv k databzi ( 152 trestnho zkona), jsou v souasn dob ve stadiu ppravnho zen. V souasn dob probh s dosud nejasnm vsledkem trestn zen s provozovatelem jist domny nabzejc tzv. blockery na smart karty DTH. Toto zazen umouje pirtskm zpsobem pijmat a dekdovat digitln televizn vysln, vetn technickch detail, na jejich zklad lze tento pirtsk pjem uskutenit, bez uzaven dnho smluvnho vztahu s provozovatelem a zabrauje kontrole provozovatele nad zazenm. Dosud neznm pachatel poskytl pravdpodobn jinm nvod ke spchn trestnho inu dle 152 trestnho zkona. Rovn by bylo mon dovozovat, e podle 43 odst. 1 a 2 zkona . 121/2000 Sb., o prvu autorskm, o prvech souvisejcch s prvem autorskm a o zmn nkterch zkon (autorsk zkon), lze pedmtn jednn posuzovat i jako dokonan trestn in, nebo osoba provozujc pedmtnou domnu nabz tyto tzv. blockery za platu, a tedy komernm zpsobem (na dobrku). Ale jsou i spchy - ji se teba podailo zlikvidovat server s nvodem instalace pirtskho softwaru (www.filip.cz).

Dal, svm zpsobem novm druhem pirtstv je neoprvnn penos televiznho signlu ve spolench televiznch antnch. Podle novho autorskho zkona je provozovatel STA rovn povinen platit autorsk poplatky i za vysln prostednictvm STA ( 22 odst. 2 zkona . 121/2000 Sb.). Do 1.12.2000 tuto povinnost provozovatel STA neml ( 16 odst. 2 zkona . 35/1965 Sb.). To pedpokld uzaven pslunch smluv provozovatele STA s ochrannmi autorskmi organizacemi a placen pslunch poplatk. V tto souvislosti je zajmav patrn nesoulad povinnosti vypodat autorsk prva s definic kabelovho systmu, znmho dve pod pojmem skupinov rozvod STA, dle 2 odst. 3 zkona . 231/2000 Sb., o rozhlasovm a televiznm vysln (dle tohoto ustanoven nejde o pevzat vysln podlhajc registraci) a zkonem . 151/2000 Sb., o telekomunikacch, resp. generln licenc eskho telekomunikanho adu . GL 24/T/2000, podle n STA nepodlhaj ani registraci u tohoto adu, na rozdl od provozovatel kabelovch rozvod.

Je teba zmn legislativy?

Z uvedench skutenost vyplvaj problmy, nad ktermi by se mly zamyslet legislativn orgny sttu:
- Je definice neoprvnnho zasahovn do autorskch prv uveden v 43 autorskho zkona skuten inn pi postihu pirtstv v oblasti dodvky televiznho signlu?
- Je z podobnho dvodu kvalitn i vymezen skutkov podstaty trestnho inu dle 152 trestnho zkona?
- Kdy nen teba rozvody STA registrovat u RRTV ani T, je vbec mon dodrovn tto povinnosti kontrolovat a vymhat jejich plnn? Bylo myslem zkonodrce postihnout jako pirty i spoleenstv vlastnk jednotek i drustva provozujc STA?

Obdobn lze specifikovat i problmy smujc k aplikaci pslunch ustanoven orgny innmi v trestnm zen a exekutivou obecn:
- Je v trestnm zen skuten nutn vyslen ve kody skuten zpsoben zsahy do autorskch prv? Kdo je v tomto ppad v procesnm postaven pokozenho?
- Je policie schopn prokzat tyto trestn iny a disponuje technikou, kter j umon dkazy pro trestn zen nezbytn zskat? M policie kvalifikovan odbornky v tto oblasti?
- Mohou bt profesn a nevldn organizace (AKK, PU) tmto orgnm npomocny?
- Stoj vbec tyto orgny o to postihnout tyto kriminln iny? Nen to pro policisty vzhledem k rkm za objasnnost pli sloit? Nebo je pro n jednodu odloit vc jako pestupek a pro pestupkovou komisi nechat vc jako pli sloitou nevyeenou a po roce konstatovat, e za spchan pestupek nelze pachatele postihnout kvli uplynut objektivn lhty dle 20 zkona o pestupcch?

K pesvden spotebitel o bezplatnosti en televiznch program navc pispv i zkon o televiznch a rozhlasovch poplatcch. Tento poplatek placen spotebiteli nen koncipovn jako finann plnn s poskytovanou protihodnotou ze strany provozovatel ze zkona. Provozovatelm ze zkona jsou jejich povinnosti uloeny bez vztahu k placen televiznch a rozhlasovch poplatk. Jde tedy spe o jakousi quasi da z vlastnictv, resp. drby televiznho pijmae, uloenou sttem, inkasovanou vak jinmi subjekty.

Zvr

A jak je dsledek v zatku lnku uvedenho a dle dokumentovanho vnmn televize jako veejnho statku, kter by ml bt dostupn vude a samozejm dle nzor vtiny obyvatel zadarmo? Nepm spoleensk obhajoba a tolerance pirtstv. stky vydvan provozovateli na technologie zabraujc pjmu program naerno a kod na kabelovch rozvodech, pitom pedstavuj penze, kter by bylo mon vyut mnohem lpe. Napklad na nkupy novch televiznch program, na zkvalitnn tch stvajcch a na zven jejich atraktivity pro zkaznka. Ovem tm rozhodujcm dsledkem je skutenost, e pirtm na jejich pjem televiznch program pispvaj jejich soused, kte sv poplatky dn plat, a to za neten asistence sttu.

Je velkm kolem i pro ECTA R AKK pracovat na odstrann vech pekek brncch vytvoen vymahatelnho prvnho rmce v tto oblasti a pomoci pi prosazen monost spravedliv potrestat pachatele tto hospodsk trestn innosti.


Bohdan Urban autor je editelem prvnho seku UPC R a pedsedou protipirtsk komise ECTA - AKK


poet koment k tomuto lnku: 9

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
12/04 Ani hrozba vypnut 12. kanlu nepimje eleznho uvaovat o satelitn distribuci Novy?
15/03 Nova je zlat dl - daov poplatnci za ni zaplat pes 10 miliard K
26/01 Sobotn ern hodinka na esk televizi
15/01 Placen koncesionskch poplatk se vztahuje i na PC a mobily?

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Mj pspvek

07.07.2003 - 14:49
Souhlasm s pirtstm,protoe kabelov televize,specln UPC si diktuje ceny na trhu a dr je v nenosnch vinch.fu.k UPC
Loutky

23.05.2003 - 09:08
Jsme jen loutky v rukou amerikanu a evropsky unie.Pani senatori poslanci a vysoci urednici delaji VSE proto aby se jejich deti dostaly na zahranicni univerzity.Pripravuji uspesny vstup zahranicnich firem k nam a pomohou z nas udelat loutky co nemaj moznost do niceho mluvit.Budem za omyly a chyby par mocnych platit tezky dane zatim co jim se nic nestane.Uz se tesim jak nas v evrope vitaji jako ceske delniky a sluzky z ukrajiny ci ceske obchodniky z vietnamu. Pro nas narod se dela pouze divadlo ve kterym jsme jen loutky ktere nikdy na scenu ani neprijdou ale furt se o nich na jevisti keca. ne-Obcan CR
vydrai z ochranek

20.05.2003 - 10:17 drustevnk
Aby to nebylo tak jednoduch, Parlament se vyznamenal a nen jasn, zda drustva autorskm ochrannm organizacm platit maj i ne - http://www.i-pravo.org/casopis/hledej.shtml?x=113202...
Mj prspevok

19.05.2003 - 07:31 tono
Ja teda neviem ako me intalcia DTH autorizovanm servisom obmedzi piratsky prjem a bloker pouivam vtedy ke nedodrm dtum splatnosti a nemm chu stravi pol da pri faxovan ja mm de vyplaty 10-teho a dostanem ju aj 20-teho
Mj pspvek

16.05.2003 - 14:35 satm
Kyril OK.lnek je hlednm jak pijt snadnji k financm.A protoe Drustva potebuj tak penze, klidn povol kadmu za 100.-individul.antnu.Copak to je koncepn protipirtsk boj?To je jen hran s vkladem zkon,kter stejn zstane nejednotn.Nemlo by se zat nkde zcela jinde ne u tch,co za to nemohou,ale je nesnadnj z nich penze dostat?
Mj pspvek

16.05.2003 - 12:51 Jouda
Kecy, jedina cesta je STA, protoze UPC Direct dodneska neumi dodat Novu, Primu, CT apod. Vymahat poplatky za hlouposti a nutit domy k registraci, nebo jim rovnou STA odstrihnout, to je OK? Az prijdou s baliky programu jako v Britanii nebo v Nemecku (30 - 40 programu s narodnim zvukovym doprovodem), tak me vzbudte. Do ty doby at se probudej radsi sami.
Mj prspevok

15.05.2003 - 20:09 Kyril
Zajmav lnek. Autor se sousted na pirtstv ve smyslu *nabzen* nepovolenho pjmu program prodejem pomcek, software, neoprvnnm pipojenm apod. Otzkou zstv, zda-li je tak postiiteln lovk, kter uvedench slueb i produkt vyuije. Stle toti plat pomrn siln ustanoven 30 Aut.z dle kterho Za uit dla podle tohoto zkona se nepovauje uit pro osobn potebu.
Jeho uplatnn je vak v nkterch ppadech kompikovno 43, kter ve vyjmenovanch ppadech zakazuje omezen funknosti prostedk pro ochranu prv - co se prv tk DTH dky nabzenm kartm/blockerm apod...
ale...

15.05.2003 - 17:25 anonym
za niektore copyrighty by mal vlastnik platit tym, ktorych svojim dielom obtazuje, oblbuje, ...
zase lnek o hovn)))

15.05.2003 - 16:51 Pirt
To jsou teda pkn tlachy))) Kdy si njakej provozovatel nen schopen udlat kle od rozvodnejch beden, kter nem nikdo jinej, TAK MU TO PAT... A A SE KADEJ NAPOJ NAERNO!!!!!!!!!!!!!
Celkov poet koment: 9 / zobrazuj se: 1 ... 9

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!